Terveyssosiaalityö ja mielenterveys- ja päihdeavopalveluiden sosiaalityö

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat

Terveyssosiaalityöllä tarkoitetaan terveydenhuollossa tapahtuvaa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Terveyssosiaalityön tehtävänä on turvata arjen jatkuvuutta osallistumalla asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman/ vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Työntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijät osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun osana hoitotiimiä ja koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea.

Terveyssosiaalityön asiakkailla on erilaisia etuuksien ja palveluiden tarpeita. Terveydenhuollossa on mahdollisuus tunnistaa erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt varhaisessa vaiheessa. Terveyssosiaalityössä palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaan sosiaalisen tilanteen ja toimintakyvyn arviointia sekä sosiaali-, kuntoutus- ja sosiaaliturvapalveluiden kokonaisuutta. Arviota tehdään myös muiden hallintoalojen ja viranomaisvastuulla olevien palvelujen tarvetta. Tarvittaessa terveydenhuollosta tehdään lakisääteisiä ilmoituksia muille viranomaisille.

Terveyssosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät toimipisteissä Kymenlaakson keskussairaalassa, Ratamokeskuksessa, Karhulan sairaalassa ja Haminan sairaalassa, Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla sekä mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla.

Terveyssosiaalityön tavoitteena on laadukas, asiakaslähtöinen työskentely. Kehitämme käytäntöjämme aktiivisesti.

Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoiden moniammatillisissa työryhmissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Heidän tehtävänään on tukea monipuolisesti asiakkaan elämänhallintaa terveyssosiaalityön keinoin sekä arvioimalla sosiaalipalvelujen tarvetta. Työmenetelminä ovat mm. palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmien laatiminen. He tekevät tarvittaessa esimerkiksi päihdelaitoskuntoutukseen liittyvät palvelutarpeen arvioinnit.

Kymenlaakson keskussairaala

Kymenlaakson keskussairaalassa sosiaalityöntekijät ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman / vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn sekä koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea.

Ratamokeskus

Sairaalan ja sote-keskuksen sosiaalityöntekijät ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman / vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn sekä koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea.

Karhulan sairaala ja kotisairaala Kotka

Sosiaaliohjaus Karhulan sairaalan, kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan potilaille sekä omaisille.

Sosiaaliohjaaja

  • antaa ohjausta ja neuvontaa sairauteen liittyvistä sosiaaliturvaetuuksista, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet ja vammaisetuudet
  • ohjaa sosiaalipalveluiden hakemisessa, kuten vammaispalvelut, toimeentulotuki, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja kotihoito
  • tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • ei voi myöntää rahaa eikä hankkia asunnottomalle potilaalle asuntoa.
  • Sosiaaliohjaus ei ole hoitotyötä, lääkinnällisiä toimenpiteitä eikä kuntoutusta.

Sosiaaliohjaajaan voi ottaa yhteyttä oma-aloitteisesti tai sairaalan henkilökunnan välityksellä. Palvelu on maksuton. Käyntiä varten tulee varata aika etukäteen.

Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoiku

Laitoskuntoutuksesta vastaa Hoiku. Asiakkaita voidaan kuntouttaa esimerkiksi murtumien, aivoverenkierronhäiriöiden, leikkauksen tai yleistilan heikkenemisen jälkeen. Laitoskuntoutuksen tavoitteena on, että asiakas kuntoutuu toimintakykyiseksi ja pääsee kotiutumaan turvallisesti ja mahdollisimman pian. Asiakkaan kuntoutumisen tukena on moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Tarvittaessa tiimiä täydentävät toimintaterapeutti, psykologi ja puheterapeutti.

Hoikun sosiaaliohjaajat osallistuvat moniammatillisen tiimin toimintaan ja auttavat, ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa sekä antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijöiltä saa tietoa mm. sosiaalitoimen kautta saatavista etuuksista ja palveluista, Kelan etuuksista, kuntoutuksesta, vakuutusasioista ja eläkkeistä.

Lisäksi Hoikussa toteutetaan Valtionkonttorin tukemaa sotainvalidien neuvontapalvelua. Sotainvalidien neuvontapalvelun sosiaalineuvojat antavat asiakasohjausta sotilasvammalain piiriin kuuluville sota- ja sotilasinvalideille, heidän puolisoilleen ja leskilleen sekä veteraaneille ja erityisryhmäläisille. Neuvontapalvelu antaa ohjausta, neuvontaa ja tukea sotilasvammalain mukaisiin etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan sekä kotona selviytymiseen liittyen. Asiakasohjaus toteutetaan puhelimitse, toimisto- tai kotikäynnillä sekä Hoikun kuntoutusjakson aikana.

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala

Aikuispsykiatrian terveyssosiaalityö

Aikuispsykiatrian osastoilla terveyssosiaalityöntekijät kuuluvat monialaiseen työryhmään osallistuen potilaskierroille ja potilaan hoitosuunnitelmiin aina tarpeen mukaan.

Työssä painottuu potilaan tarpeiden mukaisten sosiaalipalveluiden koordinointi, ajantasaisesta sosiaaliturvasta huolehtiminen sekä psykososiaalisen tuen tarjoaminen potilaan perhetilanne huomioiden. Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä potilaalle tärkeiden verkostojen kanssa osastojakson aikana ja avohoitoon siirryttäessä.

Sairaalan jokaiselle osastolle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä potilas, läheiset tai potilasta hoitava henkilökunta. Sosiaalityön palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sosiaalityöntekijä toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen kuuluu potilaan sosiaalisen tilanteen ja tuen tarpeen arviointi.  Sosiaalityön arvioinnin kautta saatua tietoa voidaan käyttää hoidon ja kuntoutuksen tai jatkohoidon suunnittelun ja tavoitteiden asettelun ja kokonaishoidon suunnittelun. Sosiaalityön kautta mahdollistuu nuoren ja perheen sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ja tätä kautta parempi arjen hallinta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

Nuorisopsykiatrian osasto PSY8

Nuorisopsykiatrian osasto PSY 8 on hoitoyksikkö 13-17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat osastohoitoa. Osasto toimii päivystysluonteisesti ja vastaa alle 18-vuotiaiden sekä tahdosta riippumattomista että vapaaehtoisista kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoista. Osastolla PSY8 hoidetaan myös vaativaa hoitoa tarvitsevia EKSOTE:n alueen nuoria.

Nuorisopsykiatrian poliklinikat

Nuorisopsykiatrian poliklinikoilla tarjotaan tutkimusta ja hoitoa 13-17 vuotiaille nuorille, joiden on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoitoa vakaviin mielenterveysongelmiin. Poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa.

Nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta koostuu arviointikäynneistä, yksilö- ja ryhmähoidoista sekä perhetapaamisista ja verkostoyhteistyöstä. Hoito perustuu säännöllisesti arvioituun hoitosuunnitelmaan.

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian terveyssosiaalityö

Lastenpsykiatrian asiakkailla on mahdollisuus tavata sosiaalityöntekijää Kelan etuuksiin liittyvissä hakemuksissa (vammaistuki, erityishoitoraha, matkakorvaukset ja kulkeminen). Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa kuntoutushakemusten laatimisessa (terapiat, sopeutumisvalmennuskurssit, perhekuntoutus, yksilökuntoutus) ja selvittelee kolmannen sektorin tarjoamia palveluja (tuetut lomat, kesäajan toiminnat, harrastukset)

Lastenpsykiatrian sosiaalityöntekijä tapaa vanhempia ja lasta, tekee perhetutkimusta ja toimii yhteistyössä lapsen verkostojen kanssa sekä osallistuu hoitoneuvotteluihin. Keskeinen osa sosiaalityötä on vanhempien ohjaus ja psykososiaalinen tuki.

Yhteystiedot