Kymenlaakson hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

Sosiaali- ja terveydenhuollon (soten) ja pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote- ja pelastustoimen palvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä hillitä kustannusten kasvua. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset. Sote-palveluja kehitetään monipuolisesti.
 
Väliaikainen valmistelutoimielin perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (ns. voimaanpanolaki). Hyvinvointialue saa alkuvaiheessa tarvittavan rahoituksen valtiolta lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti.  
 
Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.
 
VATE vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta, mutta ei tee poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelua. Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. VATEn tehtävät on lueteltu voimaanpanolain 10 §:ssä.
 
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
 
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;
2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.
 
Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana säädetään voimaanpanolain 65 §:ssä. Menettelyyn valmistelutoimielimessä sovelletaan hyvinvointialueesta annetun lain säännöksiä.
 
Voimaanpanolain mukaan VATEn jäsenet valitaan kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Kymenlaaksossa VATElle asioita valmistelee projektinjohtaja ja vastuuvalmistelijat, jotka pääosin koostuvat Kymsoten asiantuntijoista. Lisäksi VATEn tukena toimii poliittinen seurantaryhmä (seurantaryhmä muodostetaan Kymsoten hallituksesta ja lisäksi muista jäsenistä, jotka vahvistetaan viimeistään elo-syyskuussa 2021) sekä eri asioihin valmistelutyöryhmät.
 
Kymsoten hallitus on 6.7.2021 asettavana viranomaisen asettanut Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen.
 
Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano on 6.7.2021 alkaen:
 
Kymsote
• Toimitusjohtaja Annikki Niiranen (puheenjohtaja) ja varajäsenenä osaamisen johtaja Maija Kaltakari
• Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa ja varajäsenenä hallintoylilääkäri Kari Kristeri.
• Sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen ja varajäsenenä asiakkuuspäällikkö Tuula Jaakkola.
 
Kymenlaakson pelastustoimi
Jäsenenä pelastusjohtaja Juhani Carlson (1. varapuheenjohtaja) ja varajäsenenä pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen.
 
Kouvolan kaupunki
Jäsenenä hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen (2. varapuheenjohtaja) ja varajäsenenä henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.
 
Kotkan kaupunki
Jäsenenä talousjohtaja Pietu Mänttäri ja varajäsenenä kansliapäällikkö Marianna Ruonala.
 
Haminan kaupunki
Jäsenenä hallintojohtaja Maria Ovaska ja varajäsenenä talousjohtaja Olli Vilen.
 
Pyhtään kunta
Jäsenenä on hallintojohtaja Tommi Koskinen ja varajäsenenä hallintoasiantuntija Taija Paju.
 
Virolahden kunta
Jäsenenä hallintojohtaja Otto Koskela ja varajäsenenä kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli.
 
Miehikkälän kunta 
Jäsenenä kunnanjohtaja Arto Ylönen ja varajäsenenä tekninen johtaja Markku Uski.
 
Henkilöstön edustaja
Jäsenenä sosiaaliohjaaja Astrid Kovaljeff ja varajäsenenä pääluottamusmies Mika Byman.
Henkilöstön edustajalla on VATE:ssa läsnäolo- ja puheoikeus.
 
Vaten työjärjestyksen mukaan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella myös poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
VATEn esittelijänä toimii Kymsoten kehitysjohtaja Lauri Lehto ja hänen varallaan hallintojohtaja Ari Nevalainen
VATEn sihteerinä toimii hallintojohtaja Ari Nevalainen ja hänen varallaan lakimies Teppo Saarela.

Kokousaikataulut

VATEn järjestäytymiskokous pidetiin 4.8.2021. Kokoukset on sovittu pidettäväksi kahden viikon välein.
Seuraavat kokoukset:
 
18.8.2021
1.9.2021
15.9.2021
29.9.2021
13.10.2021
27.10.2021

 VATE:n päätöksentekoasiakirjat

Esityslista 18.8.2021

Pöytäkirjat