Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä rakenneuudistus -hankkeet

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistus -hankkeet ovat aloittaneet työnsä.

Tutustu Kymsoten  hankkeisiin ja Tulevaisuuden sote-keskukseen uusilla verkkosivuillamme

www.soteuudistus.kymsote.fi

 

Hankeradio

Tervetuloa seuraamaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja SOTE-rakenneuudistushankkeen yhteistä hankeradiota. 

Hankeradiossa kerromme hankkeiden kehittämistyöstä ja ajankohtausista kuulumisista. Se on suunnattu kaikille kehittämistoiminnasta kiinnostuneille. 

Hankeradio järjestetään noin kerran kuukaudessa. 
Tule mukaan rakentamaan tulevaisuuden sote -keskusta! 

Hankeradion päivämäärät kevät 2021 


6.4.2021 klo 15.30-16.00
4.5.2021 klo 15.30-16.00
1.6.2021 klo 15.30-16.00

Edellisten Hankeradioiden esitykset löytyvät sivun lopusta pdf-muodossa.

Voit seurata Hankeradiota Teams-linkin kautta: 

Microsoft Teams -kokous 

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella 

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  (Seuraava Hankeradio 6.4.)

 

_____________________________________

Uutiskirje 1/2021

Tulevaisuuden sote - hankkeiden ensimmäinen Uutiskirje on ilmestynyt! Uutiskirje ilmestyy noin kahden kuukauden välein, ja siinä on ajankohtaista asiaa hankkeiden työstä, tuloksista ja kehittämisestä.

Voit lukea kirjeen ja tilata sen itsellesi täältä!
 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeessa rakennetaan Kymenlaaksoon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, jossa tarvitsemiensa palveluiden piiriin pääsee yhdellä kontaktilla. Palvelujärjestelmässä on kyky tunnistaa henkilöitä, joiden palvelujen tarve voi kasvaa ja työntekijöillä on välineet, joilla näitä henkilöitä pystytään auttamaan. Perhekeskukset toimivat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sateenvarjon alla, toteuttaen vahvaa perhekeskustoimintamallin mukaista monialaista, kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa. Tavoitteena on asiakkaita palveleva, tehokas, monialaisuutta tukeva, yhteensovitettu ja tavoitteellisesti toimiva palvelurakenne. Paljon palveluita käyttävistä yhteisasiakkaista huolehditaan tiiviimmin.  Saavuttaakseen tälle hankkeelle esitetyt tavoitteet, kehittämistyö kohdentuu kuuteen kehittämiskokonaisuuteen.

1. Palvelukonseptien kehitys ja asiakasohjauksen malli
2. Johtaminen
3. Mielenterveysstrategia ja ennakoiva työ 
4. Vastaanottotoiminnan virtausmalli ja konsultaatiomallit
5. Perhekeskus
6. Digipalvelujen käyttöönoton tuki

Rakenneuudistushanke

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä sote- rakenneuudistushankkeissa jatketaan ja vahvistetaan maakunnan palveluiden kehittämistä entistä asiakaslähtöisempään, tehokkaampaan ja vaikuttavampaan suuntaan. Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Kymsoten sote - rakenneuudistushanke nivoutuu tiiviisti osaksi Kymsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.

Hankkeen tavoitteena on tukea Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää järjestämistehtävän lainsäädännöllisten reunaehtojen täyttämisessä ja järjestämistehtävään liittyvässä tukikyvykkyyksiin kuuluvassa toiminnan kehittämisessä, ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevia uudistamisen johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviä.

 Hankkeen kehitystyötä viedään eteenpäin 12 osaprojektin kautta.

Projekti

Kuvaus

Strategian toteutumisen seurantaa tukevan hankesalkun rakentaminen

Työpaketissa luodaan Kymsoten strategiselle johdolle välineet hankkeiden tavoitteiden toteutumiselle ja seurannalle.

Erva-alueiden välisen yhteistyön kehittäminen

Tavoitteena on luoda koordinointimekanismi, yhteisiä toimintatapoja, sekä sujuvan tiedonvaihdon kanavia ja käytäntöjä erva-alueiden yhteistyöhön

Hallituksen esityksen jälkeinen analyysi järjestämisedellytysten täyttymisestä

Tavoitteena on toteuttaa analyysi siitä, miten lakiesityksen mukaiset edellytykset täyttyvät Kymsoten osalta erityisesti järjestämisen tehtävän näkökulmasta.

Hankekoordinaatio ja-hallinto

Rakenneuudistushankkeen hallinnollisena tavoitteena on työpakettien ja projektien toimintamallien juurruttaminen, aikatauluissa pysyminen ja hyvä hallintotapa läpi projektien.

Toimintatapojen ja kulttuurin muutoksen kehittämishanke

Kullakin kehittämishankkeen osakokonaisuudella on omat selkeästi määritellyt tavoitteensa, jotka tukevat kokonaisuutena tavoitetta, että i) Kymsoten johdolla ja henkilöstöllä on valmiudet toimia tulevaisuuden toimintaympäristön ja uuden toimintamallin edellyttämällä tavalla sekä ii) varmistua siitä, että lähivuosina tapahtuvat merkittävät toiminnalliset muutokset eivät kuormita henkilöstöä liikaa.

Alueellisen tietojohtamisen kehittämishanke

Alueellisen tietojohtamisen organisoimista, suunnitelmallista käynnistämistä sekä ensimmäisten tietokokonaisuuksien toteutusta

Strategista johtamista tukevien järjestelmien kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannuslaskentajärjestelmä tukemaan entistä vahvemmin strategista päätöksentekoa. Tämän osa-alueen kehittäminen jatkaa myös edellisen uudistuksen aikaista ICT -muutostuella aloitettua taloushallinnon tukikyvykkyysalueen kehittämistä.

Monitoimialaisten yhdyspintojen kehittämishanke

Tavoitteena on luoda toimiva monitoimialaisen yhdyspintatyöskentelyn toimintamalli yhdelle valitulle kohderyhmälle (mielenterveys ja päihdepalveluiden asiakkaat). Tavoitteena on kehittää alueellisen ehkäisevän päihdetyön malli. Hyte-toimintaa koskevan kehittämisen tavoitteena on vastata monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tarpeeseen. Toimintamallien kehittämisen yhteydessä kehitetään myös riskiasiakkaiden tunnistamisen prosessia.

Asiakaskokemuksen johtamisen kehittämishanke

Keskeisenä tavoitteena on luoda Kymsoten organisaatiolle yhtenäiset ja systemaattiset periaatteet asiakaskokemuksen kehittämiseen ja johtamiseen.

Hoitotyön mobiilikirjaamisen kehittämishanke

Tarkoituksena on yhtenäistää ja laajentaa hoitotyön mobiilikirjausten toimintamalli kattamaan kaikki soveltuvat Kymsoten vuodeosastot, mukaan lukien terveysasemat

Asiakasohjaus, sähköinen ajanvaraus ja etäpalvelut (Sote-keskus digiratkaisut) kehittämishanke

Hankkeen päätavoitteena on tukea tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa toteutettavaa asiakasohjaustoiminnon kehittämistä matalan kynnyksen integroituna palveluna ja asiakasohjauspalvelun laajentamista uusille asiakasryhmille

Kotihoidon kehittämishanke

Kymsoten tavoitteena on kehittää kotiin tuotettavia palveluja niin, että jatkossa pystytään tuottamaan enemmän palveluja, pienemmällä yksikköhinnalla ja paremmalla henkilöstö-ja asiakaskokemuksella. Kotiin tuotettavat palvelut ovat organisaatiorajoja ylittävä palvelukokonaisuus

 

Näiden lisäksi Kymsote osallistuu kahteen yhteistyöprojektiin; PATA -asiakasohjasu ja Terapiat ensin.

PATA-asiakasohjaus

Toimijoiden yhteisenä tavoitteena on parantaa kansalaisten hoidon ja palvelujen saatavuutta sekä vaikuttavuutta kasvattamatta merkittävästi palveluiden tuotantoon käytettyjä resursseja.PATA-Asiakaspalvelukeskus pyrkii parantamaan merkittävästi neuvonnan sekä kevyiden palveluiden saatavuutta ja näiden palveluiden kustannustehokkuutta

Terapiat ensin

Hankekokonaisuudessa kehitetään ja otetaan käyttöön alueen peruspalveluita (sote-keskuksia) tukeva yhteistoimintamalli, jonka avulla vaikuttavien, matalan kynnyksen psykososiaalistenhoitojen tarjontaa voidaan laajentaa ja niiden vaikuttavuutta seurata nykyistä paremmin. Hankekokonaisuus tukeutuu Sote-rakenneuudistusta tukevaan rahoitushakuun sisällytettävään, HUS-erva-alueen laajuisen osaan, jossa kehitetään mallin toimivuuden edellyttävät tukirakenteet: vaikuttavien lyhytterapioiden koulutus-ja tukijärjestelmä, psykososiaalistenhoitojen laadunhallintajärjestelmä, ammattilaisten tukipalvelut sekä asiakasryhmän omahoitopalvelut nettiin ja mobiiliin. Hakijana ja toteuttajana tässä on HUS psykiatria.

 

Hankkeiden yhteystiedot

Tulevaisuuden sote-keskus

Heidi Mäkinen
heidi.s.makinen(at)kymsote.fi, puh. 040 487 0627

Sote Rakenneuudistus

Sirpa Mäntynen
sirpa.mantynen(at)kymsote.fi, puh. 040 489 8234

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kehittämispäällikkö Sanna Koste

sanna.koste(at)kymsote.fi, puh. 040 726 9992

Lisätietoa:

Alueellinen hyvinvointikertomus

Viestintä

Milja Helin
Viestinnän kehittämispäällikkö
milja.helin(at)kymsote.fi, puh. 040 194 3376

Lisätietoa sote-uudistuksesta

Soteuudistus.fi