Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 3.6.2020

4.6.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 3.6.2020 kokouksessa:

1. Kokouksen läsnäolijoiden ja äänivallan toteaminen

Kari Huovila esitti, että hyväksytään äänimääräluettelo, jossa Kouvolan kaupungin äänimäärä on 643 ääntä eli 58,50 % kaikista äänistä. Äänimääräluettelo hyväksytään vain tämän kokouksen osalta, koska kuntayhtymän äänivallan tulkinnan osalta on hallinto-oikeudessa asian käsittely vireillä ja kesken.

Mervi Liimatainen kannatti esitystä.

Päätös: Todettiin läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet, ja hyväksyttiin yksimielisesti Kari Huovilan esitys.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Huovila ja Johanna Pyötsiä.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto edellyttää hallituksen antavan selvityksen arviointikertomuksen huomioista syksyllä 2020 pidettävälle yhtymävaltuuston kokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019

Hallituksen esitys:

Hallitus

–  esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2019 tuloksesta -573.282,25 euroa tuloutetaan poistoeroa 11.911,81 euroa, ja siirretään tilikauden alijäämä 561.370,44 euroa taseen tilikauden yli-/alijäämään,

–  saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta päätti

–  saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi;

–  esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunnan esitys:

Valtuusto merkitsee sidonnaisuusrekisterin tiedot tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden järjestelyt 2020

Esitys: Saatetaan valtuuston tietoon valmistelun tilanne ja merkitään se tiedoksi. Uuden kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestys tuodaan yhtymävaltuuston käsittelyyn syksyllä 2020.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Vastaus valtuustoaloitteeseen vammaiskuljetusten hinnoittelun muuttamisesta kiireellisesti lain- ja oikeudenmukaiseksi

Hallituksen esitys:

Vastauksena Antti Hyyryläisen ja 12 muun valtuutetun aloitteeseen hallitus päättää antaa valtuustolle edellä olevan selvityksen valtuustoaloitteeseen vammaiskuljetusten hinnoittelun muuttamisesta kiireellisesti lain- ja oikeudenmukaiseksi. Hallitus antaa vastauksensa tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Valtuustoaloite asiakasmaksun poistamiseksi perusterveydenhuollon sairaanhoitajan käynniltä 1.7.2020 alkaen

Hallituksen esitys:

Vastauksena sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen hallitus toteaa, että perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitajamaksun maksuperusteisiin ei tehdä muutoksia 1.7.2020 lukien. Hallitus antaa vastauksensa tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020–2024

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä vuosille 2020–2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien valtuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.