Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 27.11.2020

27.11.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 27.11.2020 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Hallituksen esitys:

Todetaan läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.

Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mervi Liimatainen ja Tomi Tuomisalo

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Vastaus valtuustoaloitteeseen yhtymähallituksen jäsenten ja omistajaohjauksesta vastaavien luottamushenkilöiden kelpoisuudesta tytäryhtiöiden hallitukseen

Hallituksen esitys:

Hallitus antaa vastauksensa tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin

6. Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 - Voidaan Hyvin yhdessä

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020 ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin

7. Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2019 havainnoista

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksen havainnoista.

Päätös: Hyväksyttiin

8. Kymsoten varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Kymsoten varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Päätös: Hyväksyttiin

9. Talousarvion 2020 tarkistaminen

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun talousarvion selostusosassa esitetyt muutokset tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin

10. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää liitteenä nro 4 olevan esityksen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin JAA 848 1/50 -osaa ääntä ja EI 186 33/50 - Ääniä kaiken kaikkiaan 1034 17/25 -osaa. Äänestykseen osallistui 24 valtuuston jäsentä, josta 1 äänesti tyhjää.

11. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän kirjaamoon 23.11.2020 saapunut jaalalaisten allekirjoittama vetoomus jossa vastustetaan Jaalan tehostetun palveluasumisen ja Jaalan palvelukeskuksen alasajoa. Todettiin, että tähän asiakokonaisuuteen liittyvä aiempi kirjelmä ja kannanotto on ollut esillä kuntayhtymän hallituksessa 6.11.2020 ja asiakokonaisuus on käsittelyprosessissa. Vetoomus viedään tiedoksi seuraavaan kuntayhtymän hallitukseen.

Merkittiin tiedoksi perustetun Kymsote-Kiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys ja sen sisältö.

 

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien valtuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.