text.skipToContent text.skipToNavigation

Tietoa Kymsotesta

Strategia ja organisaatio

Päätöksenteko ja hallinto

Yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto, jossa ovat edustettuna jäsenkuntien valitsemat päättäjät. Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä. Kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja toimintaa johtaa hallitus.

Yhtymävaltuusto on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymävaltuuston on kevätkokouksessaan viimeistään huhtikuussa:

  • käsiteltävä hallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot
  • päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta.

Yhtymävaltuuston on syyskokouksessaan viimeistään marraskuussa:

  • hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma

Hallitus

Kuntayhtymän ja sen konsernin hallintoa, toimintaa ja taloutta johtaa hallitus. Hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallituksen kokoukseen osallistuvat yhtymävaltuuston puheenjohtajat, kuntayhtymän toimitusjohtaja, johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalipalelujen johtaja. Hallituksen sihteerinä toimii hallintojohtaja.  

Hallituksessa käsiteltävät asiat valmistee toimitusjohtaja. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Konsernin hallinto

Konsernin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja toimii hallituksen esittelijänä.

Lautakunnat

Kuntayhtymässä on toimivat tarkastuslautakunta ja ruotsinkielinen lautakunta. Lautakuntien kokoonpanosta, toimivallasta ja koolle kutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Yksilöjaosto

Yhtymähallituksen alaisuudessa toimii yksilöjaosto, joka käsittelee yksilöä koskevat asiat, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Lisäksi käsittelee yksilöä koskevat oikaisuvaatimukset. Jaoston kokoonpanosta sekä tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Sidonnaisuudet

Kymsoten päätöksentekotoimielinten jäsenten ja organisaation johdon sidonnaisuudet ilmoitetaan, kun uudet toimielimet aloittavat ja on tehty päätös ilmoitettavista sidonnaisuuksista.

Aikaisemmat kuntayhtymä Carean sidonnaisuudet löytyvät Carean sivuilta.

 

Liitetiedostot