Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

THL arvioi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut ensimmäistä kertaa Kymsoten toimintana

20.11.2020

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos on julkaissut vuoden 2019 sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän arvioinnin tulokset Kymenlaakson osalta. Arviointi on ensimmäinen Kymenlaaksossa sen jälkeen, kun järjestämis- ja tuottamisvastuu palveluista siirtyi Kymsotelle. Tänä syksynä arvioinnissa keskityttiin edellisten vuosien arvioinnissa havaittuihin kehittämiskohteisiin, kuten palvelurakenteen keventämiseen ja kustannusten hillintään.

Raportissa nousevat esille Kymenlaaksossa tunnistettuja haasteita, kuten kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja pula ammattihenkilöstöstä. Kymenlaakso jakaa nämä haasteet myös naapurimaakuntien kanssa. Maakunnan palvelutarve on maan keskimääräistä korkeampi, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat maan keskimääräistä pienemmät, kun kustannukset on suhteutettu väestön palvelutarpeeseen. Kustannusten kasvu vuonna 2019 oli myös maan keskiarvoa pienempi, 2,3 %, kun maan keskiarvio oli 4,9 %.

– Vaikka kyseessä oli Kymsoten toiminnan ensimmäinen vuosi, eikä se sujunut ongelmitta, niin kustannusten kasvuvauhti kuitenkin näyttää kertovan, että yhteisellä toiminnalla on vaikutusta, toteaa Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Kymenlaakson arvioinnin painopisteinä ikääntyneiden palvelurakenteen muutos ja lasten ja nuorten hyvinvointi

Kymenlaakson tämän vuoden arvioinnin alueellisina painopisteinä olivat ikääntyneiden palvelurakenteen muutos ja lasten ja nuorten hyvinvointi. Molemmissa Kymenlaaksossa palvelut ovat pitkään keskittyneet raskaisiin tai korjaaviin palveluihin.

Kymenlaaksossa on aloitettu niin ikääntyneiden kuin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa merkittävä rakennemuutos, joissa maakunnan tasolla on yhtenäistetty ja virtaviivaistettua toimintamalleja sekä ennen kaikkea aloitettu muuttamaan palveluiden painopistettä raskaista palveluista varhaisiin, ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin palvelumuotoihin. Arvioinnissa tulee esille, että näillä muutoksissa on jo vuoden 2019 aikana ollut vaikutuksia, jotka näkyvät palvelujen käytössä ja taloudessa.

– Muutoksien näkyminen väestön hyvinvoinnissa on hidasta, mutta arviointi kyllä tuo esiin sen, olemmeko tekemässä oikeita asioita, sanoo Annikki Niiranen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä Suomessa. Arvioinnin kohteena ovat julkisesti järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut, niiden yhdenvertainen saatavuus ja kustannustehokas toteutus. Arvioinnit on toteutettu valtakunnallisesti yliopistosairaalapiireittäin, eli niin sanottujen erityisvastuualueiden mukaan, ja Kymenlaakso kuuluu Helsingin yliopistosairaalan erva-alueeseen yhdessä Uudemaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö käy maakuntien kanssa vuosittain ohjauskeskustelut sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta ja kehittämistarpeista hyödyntäen THL:n asiantuntija-arvioita.

 

THL:n tiedote arvioinnista:

https://thl.fi/fi/-/kuntien-talous-ja-sote-ammattihenkiloston-saatavuus-heikentyneet-myos-etela-suomessa-thl-arvioi-hyks-erityisvastuualueen-sote-palvelut

Arviointiraportti 2019 on ladattavissa osoitteessa:

https://www.julkari.fi/handle/10024/140701