Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 29.4.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 29.4.2022 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Ranta ja Bengt Kevin.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Vastaus Keskustan valtuustoaloitteeseen

Hallituksen esitys:

Hallitus antaa vastauksensa tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kuntayhtymän talousarvion 2021 ylitys

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2021 nettoinvestointien talousarvioylitys 19 406 870 euroa hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021

Hallituksen esitys:

Hallitus

– esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2021 tulokseen -5 808 771,70 euroa kirjataan poistoeroa 129 044,90 euroa ja tilikauden ylijäämä 5 937 816,60 euroa siirretään taseen tilikauden ylijäämään,

–  esittää yhtymävaltuustolle, että taseeseen kertyneen alijäämän kattamissuunnitelma vahvistetaan tilinpäätöksen 2021 liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuuston

käsiteltäväksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että

– vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään edellyttäen, että valtuusto hyväksyy investointiosan talousarvioylityksen ja

– kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2021 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Yhtymävaltuusto käsitteli tarkastuskertomuksen.

9. Talousarviomuutokset vuodelle 2022

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

– Päivitetty kuntayhtymän alijäämän kattamissuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.

– Kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2022 lisätään palkkaharmonisoinnin kustannuksiin 13 720 320 euroa, joka budjetoidaan Johdon tukipalveluihin HR-palveluihin, mistä määrärahaa siirretään palveluketjuille palkkaharmonisoinnin kustannusten toteutuman mukaisesti.

– Kuntayhtymän talousarvion tuloslaskelmaan vuodelle 2022 lisätään Johdon tukipalveluihin Talous-yksikön myyntituottoihin jäsenkunnilta tilinpäätöksen 2022 yhteydessä laskutettava, taseeseen ennustettu kertynyt alijäämä 37 184 132 euroa.

– Kuntayhtymän sitovaksi tavoitteeksi vahvistetaan tilikauden tulos 23 433 811 euroa ylijäämää.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Muissa asioissa käytiin keskustelu Myllykosken päivätoiminnan lopettamista vastustavan kansalaisadressin käsittelystä ja ikääntyneiden päivätoiminnan järjestämisen tilanteesta yleisesti Kymenlaaksossa.


Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.