Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 23.4.2021

23.4.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 23.4.2021 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Hallituksen esitys:
Todetaan läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.
Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Hyyryläinen ja Markku Pakkanen.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020

Hallitus
esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2020 alijäämäisestä tuloksesta 33.511.698,61 euroa tuloutetaan poistoeroa 11.911,81 euroa, ja siirretään tilikauden alijäämä 33.499.786,80 euroa taseen tilikauden yli-/alijäämään
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunnan esitys:
Tarkastuslautakunta päätti
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi;
2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 
Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Tarkastuslautakunnan esitys:
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto edellyttää hallituksen antavan selvityksen arviointikertomuksen huomioista syksyllä 2021 pidettävälle yhtymävaltuuston kokoukselle.
Päätös: Hyväksyttiin

8. Talousarvion 2021 tarkistaminen

Hallituksen esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun talousarvion selostusosassa esitetyt muutokset tuloslaskelmaosaan vuodelle 2021.
Päätös: Hyväksyttiin.

9. Maksuohjelmien muutokset ja omavelkainen takaus Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
1. kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen seuraaviin ARA-lainoihin:
14550/10, pääomaa jäljellä 1 394 062 €. Laina nostettu 11.6.2010 ja eräpäivä 1.6.2051.
16289/12, pääomaa jäljellä 884 351 €. Laina nostettu 27.12.2012 ja eräpäivä 29.9.2053.
16299/12, pääomaa jäljellä 1 013 096 €. Laina nostettu 27.12.2012 ja eräpäivä 29.9.2053.
18974/17, pääomaa jäljellä 580 242 €. Laina nostettu 20.12.2017 ja eräpäivä 23.10.2057.
18977/17, pääomaa jäljellä 740 994 €. Laina nostettu 20.12.2017 ja eräpäivä 23.10.2057.
 
2. Myöntää takausajan pidentämisen 30 vuoteen seuraaviin rakennushankkeisiin liittyviin lainoihin:
18178/16, pääomaa jäljellä 64 293 503 €. Laina nostettu 23.2.2016 ja eräpäivä 5.4.2039.
19434/19, pääomaa jäljellä 60 000 000 €. Laina nostettu 7.3.2019 ja eräpäivä on 1.3.2044.
 
3. Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle myönnetään sekä 1. kohdassa mainittujen ARA-lainojen lainojen, leasingin ja rahoituslimiittien 100 %:n omavelkainen takaus, joka kattaa lainojen pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko luoton voimassa oloajan ja leasinginrahoituslimiitissä takaus on voimassa toistaiseksi. Omavelkainen takaus on suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa, joka sisältää ARA-kohteiden velkakirjat, tarvittavat investoinnit sekä autojen leasingrahoituksen.
 
4. Takauksista ei peritä vuotuista takausprovisiota.
 
5. Kuntayhtymän edut turvataan riittävän kattavilla yrityskiinnitysvakuuksilla sekä kiinteistöihin kohdistuvilla kiinnityksillä.
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi seuraavat valtuutettujen esille nostamat kysymykset:  
- Tapio Karvosen kysymys Kuusankoskella sijaitsevan Helmi-Cafén toimitilojen irtisanomisesta ja toiminnan lakkauttamisesta.
- Irma Rajantie kysyi hallituksessa 16.4.2021 päätettyyn kotihoidon ostopalveluiden kilpailutukseen liittyen mm. millä perustellaan ostopalvelun edullisempi hinta omaan tuotantoon verrattuna.
 
Lisäksi valtuutetut esittävät kysymyksiä mm. liittyen
- Perhehoidon palveluihin
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyen sekä
- Lastensuojeluun ja kotihoidon asiakkaiden palvelupäätöksiin
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.