Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 14.10.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 14.10.2022 kokouksessa:

1. Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen

Päätös: Todettiin läsnäolevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksyttiin äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Huovila ja Petri Joukainen.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Talousarviomuutokset vuodelle 2022

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

      Päivitetty kuntayhtymän alijäämän kattamissuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.

      Kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2022 lisätään 29.4.2022 päätetyn 13 720 320 euron lisäksi 18.8.2022 ennusteen mukaisesti 39.472,869 euron lisämääräraha, joka budjetoidaan palveluketjuille ennusteiden mukaisesti.

      Kuntayhtymän talousarvion tuloslaskelmaan vuodelle 2022 on lisätty Johdon tukipalveluihin Talous-yksikön myyntituottoihin jäsenkunnilta tilinpäätöksen 2022 yhteydessä laskutettava, taseeseen ennustettu kertynyt alijäämä 37 184 132 euroa. Johdon tukipalvelujen myyntituottoihin lisätään tämän lisäksi ennusteen mukainen 39.472.869 euroa, jolloin taseen kumulatiivinen laskutettava alijäämä ennakoidaan vuoden lopussa olevan 76.657.001 euroa.

      Kuntayhtymän sitovaksi tavoitteeksi vahvistetaan tilikauden tulos 23 433 811 euroa ylijäämää.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Omavelkainen takaus Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

1.    Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kymsote- Kiinteistöt Oy:n 40,0 milj. euron suuruisen rahoitusleasingin irtaimen leasingin limiittipuitesopimusjärjestelylle rahoittaja Kuntarahoitus Oyj:lle. Takaus kattaa koko puitesopimusjärjestelyn 40 miljoonan euron suuruisen limiitin pääoman lisäksi korot, viivästyskorot, lisäkorot, rahoittajan maksut ja palkkiot, liitännäiskustannukset sekä rahoitusleasingin puitesopimuksen alla limiitistä rahoitettujen vuokrakohteiden ja vuokrasopimusten hankinta-ajan vuokrat, vuokra-ajan vuokrat, jatkokauden vuokrat sekä rahoitusleasingin puitesopimuksen liitteenä olevien yleisten sopimusehtojen mukaiset velvoitteet, kuten verot ja maksut, jäännösarvovastuut ja vahingonkorvausten ja sopimussakkojen maksut sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko puitesopimusjärjestelyn voimassa oloajan ja siten, että nyt myönnetty takaus kattaa täysimääräisesti puitesopimusjärjestelyn limiitin voimassaoloaikana rahoitetuista vuokrakohteista ja vuokrasopimuksista johtuvat kaikki sopimusajan velvoitteet Kuntarahoitus Oyj:lle, myös siinä tapauksessa, että limiitistä rahoitettujen vuokrakohteen/vuokrakohteiden ja vuokrasopimuksen/vuokrasopimusten sopimusaika ei olisi päättynyt puitesopimusjärjestelyn limiitin käyttöoikeuden voimassaoloajan päättyessä.

2.    Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kymsote-Kiinteistöt Oy:n enintään 30,0 milj. euron velkakirjalainalle Kuntarahoitus Oyj:ltä. Takaus kattaa lainan pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko luoton voimassaolon ajan kunnes laina on kokonaisuudessaan ja lopullisesti maksettu lainanantajalle takaisin.

3.    Takauksista ei peritä vuotuista takausprovisiota.

4.    Kuntayhtymän edut turvataan riittävän kattavilla yrityskiinnitysvakuuksilla sekä kiinteistöihin kohdistuvilla kiinnityksillä.

5.    Kuntayhtymän päätöksille pyydetään hyvinvointialueen suostumus toimitettavaksi edelleen rahoittajalle ennen päätöksien toimeenpanoa.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 sekä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman raportti 2022

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2022, liite 4.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Muut asiat

Valtuustoaloite 14.10.2022

Hallintosäännön 144 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä hallituksen valmisteltavaksi.               

Perussuomalaisten ryhmä jätti aloitteen, jossa esitetään nostettavaksi huoli, että Kymsoten ja vuoden alusta hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön työhyvinvointitilanteen ja erilaiset henkilöstön sijoitteluun ja rekrytointeihin liittyvät huolet.

Perussuomalaisten ryhmä edellyttää tällä aloitteella, että Kymsoten virkamiesjohto selvittää edelleen työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyviä ongelmia ja valmistelee toimenpidelistauksen tai -ohjelman jolla tosiasiallisesti puututaan työntekijöiden kohtaamiin työhön ja työympäristöön liittyviin ongelmiin, sekä selvityksen yhtymävaltuustolle tehdyistä toimista asian eteen. Kymsoten virkamiesjohdon tulee laatia tämä toimenpidelistaus- tai ohjelma pikaisesti ja esittää se yhtymävaltuustolle mahdollisimman pian.

Tämä on yhteenveto kokouksen päätöksistä. Kymsoten yhtymävaltuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.