Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 6.3.2020

6.3.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten yhtymävaltuuston päätökset 6.3.2020 kokouksessa:

1. Kokouksen läsnäolijoiden ja äänivallan toteaminen

Hyväksytään äänimääräluettelo, jossa Kouvolan kaupungin äänimäärä on 643 ääntä eli 58,50 %:a kaikista äänistä. Äänimääräluettelo hyväksytään vain tämän kokouksen osalta, koska kuntayhtymän äänivallan tulkinnan osalta on hallinto-oikeudessa asian käsittely vireillä ja kesken.

Tämä vastaa yhtymävaltuuston edellisen kokouksen äänimääräluetteloa.

Päätös: Todettiin läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet, ja hyväksyttiin edellä esitetyn mukaisesti äänimääräluettelo.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Irma Rajantie ja Jari Heinonen.

4. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5. Kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden järjestelyt 2020

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että

1. kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden keskittämistä ryhdytään valmistelemaan vaihtoehdon B) mukaisesti,

2. haetaan tarvittavat ennakkoratkaisut ja luvat asianmaisilta viranomaisilta, ja

3. oikeutetaan toimitusjohtaja hankkimaan Sairaalamäen Vuokratalot Oy:n koko osakekanta Kymsoten hallintaan.

Hallituksen muutettu esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että

1.  kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden keskittämistä ryhdytään valmistelemaan vaihtoehdon B) mukaisesti uuden yhtiön perustamiseksi

2. haetaan tarvittavat ennakkoratkaisut ja luvat asianmaisilta viranomaisilta, ja

3. oikeutetaan toimitusjohtaja hankkimaan Sairaalamäen Vuokratalot Oy:n koko osakekanta Kymsoten hallintaan.

4. Uuden kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestys tuodaan yhtymävaltuuston käsittelyyn kesäkuussa 2020.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen muutettu esitys.

6. Muut asiat

Muissa asioissa annettiin kolme valtuustoaloitetta. Valtuustoaloitteet tuleva kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi.

– Irma Rajantie, Jorma Korpela ja Antt Hyyryläinen esittivät aloitteessaan, että tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi ei jatkossa valita yhtymähallituksen jäseniä eikä muita omistajaohjauksesta vastaavia luottamushenkilöitä.

–  Kymsoten sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti aloitteessaan, Kymsoten hallitus teksisi uuden päätöksen ja poistaisi sairaanhoitajan käynnistä perittävän asiakasmaksun 1.7.2020 alkaen.

–  Antti Hyyryläinen toi useiden yhtymävaltuuston jäsenien yhteisen aloitteen, jossa esitettiin Kymsoten kiireellisesti muuttavan vammaiskuljetus hinnoittelun lain- ja oikeudenmukaiseksi.

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien valtuuston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.