9.6.2022

Kymsoten hallituksen päätökset 9.6.2022


Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 9.6.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Mikkonen ja Päivi Sippula.

3. Aluehallintoviraston päätös koskien Mehiläinen Oy:n Onnikoti Kehrää

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi aluehallintoviraston päätöksen.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

4. Kymenlaakson hyvinvointialueen integraatioalustan päivitys

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään liitteenä 1 olevan tarjouksen: TYÖPAKETTI: 3.1. Alueellisen integraatioalustan päivittäminen

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kuntouttavan päivätoiminnan hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hankkia kuntouttavan päivätoiminnan ja valita palveluntuottajat edellä esitetyn mukaisesti.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Henkilökuljetusten välityspalvelun hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esityksen perusteella valita Kymenlaakson maakunnallisten sote-henkilökuljetusten välityspalvelun tuottajaksi Kymenlaakson Taksi Oy:n.

Päätös on ehdollinen, kunnes tarjouspyynnössä mainitut todistukset ja selvitykset on tarkistettu.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Hankintapäätös Kuntouttava työtoiminta 1 ja hankinnan keskeyttämispäätös Kuntouttava työtoiminta 2 ja Kuntouttava työtoiminta 3

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     hankkia kuntouttavan työtoiminnan palvelut ja valita palveluntuottajat edellä esitetyn mukaisesti osa-alueessa Kuntouttava työtoiminta 1; sekä

2.     keskeyttää hankinnan osa-alueissa Kuntouttava työtoiminta 2 ja Kuntouttava työtoiminta 3 ja julkaista uudet tarjouspyynnöt kummassakin osa-alueessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 4 Tarjousvertailu (ei julkinen; JulkL 7§ 2 mom.) mukaisesti.

Dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan kerran huhtikuussa 2023 tai aikaisemmin palvelutuotannon varmistamisen niin edellyttäessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Lääkinnällisen kuntoutuksen monimuototerapian, neuropsykiatrisen valmennuksen ja neuropsykologisen kuntoutuksen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 5 Tarjousvertailu (ei julkinen; JulkL 7§ 2 mom.) mukaisesti.

Dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan noin vuoden kuluttua tai aikaisemmin palvelutuotannon varmistamisen niin edellyttäessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kylpypalvelu- ja kuntouttavan päivätoiminta-asiakkaiden kuljetusten hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esityksen perusteella hankkia Kymsotelle kylpypalvelu- ja päiväkeskusasiakkaiden (kuntouttava päivätoiminta) kuljetuspalvelua osa-alueiden 1–10 etusijajärjestysten mukaisesti edellä mainituin perustein.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

12. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 7 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 14.5. - 3.6.2022 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.