Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 8.5.2020

8.5.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 8.5.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Oksala ja Jari Käki.

3. Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätökseen numero 33/2019

Toimitusjohtajan esitys:

Esitettyjen perustelujen mukaisesti totean, ettei hallintojohtajan korvauspäätöstä ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden järjestelyt 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi verohallinnon ennakkoratkaisun, ja päättää että, kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden ja kiinteistöliiketoiminnan keskittämisen valmistelua jatketaan esittelytekstin mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Työvalmennuskeskuksen perustaminen taideruukin (ns. Ruukinportin) alueelle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä työvalmennuskeskuksen tilamuutosten kustannusarvion päivityksen ja kuntayhtymän 100.000 euron investoinnin hankkeeseen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Ensihoidon palvelutasopäätös 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 1 olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Hoikun lääkärivirkojen perustaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää perustaa Hoikuun 1.6.2020 alkaen

1. Yhden (1) Ylilääkärin viran (pätevyysvaatimuksena sopiva erikoislääkäritutkinto ja riittävä perehtyneisyys kuntoutukseen)

2. Kaksi (2) Osastonlääkärin virkaa (laillistettu lääkäri)

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Hankintaoikaisu kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintapäätökseen

Toimitusjohtajan esitys:

Alkuperäinen päätös jää voimaan siltä osin, mitä siinä on mainittu hylkäyksistä ja pisteytyksen korjauksesta. Lisäksi päätöksen 23.1.2020 osalta myös hyväksytyn tarjouksen jättäneet ja tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien valinta jää voimaan.

Tällä päätöksellä hankintayksikkö sulkee yllä mainitut palveluntuottajat tarjouskilpailun ulkopuolelle osa-alueittain, koska kyseiset palveluntuottajat eivät ole toimittaneet lupaa/rekisteröintiä 1.3.2020 mennessä.

Lisäksi niiden palveluntuottajien pisteitä, jotka eivät ole toimittanut lupaa/ rekisteröintiä jostakin palvelumuodosta 1.3.2020, mutta ovat tulleet valituksi johonkin toiseen palvelumuotoon ja ovat alkuperäisessä päätöksessä saaneet tähän osa-alueeseen pisteitä vähintään kahden palvelumuodon tuottamisesta, muutetaan vastaamaan niitä palvelumuotoja, joiden tuottamiseen oikeuttavan luvan/rekisteröinnin palveluntuottaja on esittänyt 1.3.2020 mennessä.

Esitetään hankittavaksi kehitysvammaisten asumispalveluntuottajan liitteen nro 4 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Hankintaoikaisu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankintapäätökseen

Toimitusjohtajan esitys:

Alkuperäinen päätös jää voimaan siltä osin, mitä siinä on mainittu hylkäyksistä ja pisteytyksen korjauksesta. Lisäksi päätöksen 23.1.2020 osalta myös hyväksytyn tarjouksen jättäneet ja tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien valinta jää voimaan.

Tällä päätöksellä hankintayksikkö valitsee yllä mainitut luvan/rekisteröinnin 1.3.2020 mennessä toimittaneet palveluntuottajat ja puolestaan sulkee ne yllä mainitut palveluntuottajat tarjouskilpailun ulkopuolelle osa-alueittain, jotka eivät ole toimittaneet lupaa/rekisteröintiä 1.3.2020 mennessä.

Lisäksi niiden palveluntuottajien pisteitä, jotka eivät ole toimittanut lupaa/ rekisteröintiä jostakin palvelumuodosta 1.3.2020, mutta ovat tulleet valituksi johonkin toiseen palvelumuotoon ja ovat alkuperäisessä päätöksessä saaneet tähän osa-alueeseen pisteitä vähintään kahden palvelumuodon tuottamisesta, muutetaan vastaamaan niitä palvelumuotoja, joiden tuottamiseen oikeuttavan luvan/rekisteröinnin palveluntuottaja on esittänyt 1.3.2020 mennessä.

Esitetään hankittavaksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun palveluntuottajat liitteen nro 6 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kymsoten laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma vuosille 2020-2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Kymsoten laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman vuosille 2020-2022.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Työterveyspalveluiden hankinta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle

Toimitusjohtajan esitys:

Päätetään valita Kymsote-konsernin työterveyspalveluiden tuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy.

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen valitun palvelutuottajan kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-maaliskuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut sekä tukipalvelut noudattavat talousarvion mukaista linjaa ja toteuttavat yt-neuvotteluissa sovitut toimenpiteet. Kesäkauden toiminta palveluketjuissa tulee suunnitella niin, että palvelutuotanto ja siihen kohdistetut resurssit ovat keskenään tasapainossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Suunniteltujen yt-toimenpiteiden toteutuminen kumulatiivisesti maaliskuun 2020 loppuun mennessä

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.  Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen covid-19-epidemian johdosta

Toimitusjohtajan esitys:

–  Hallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut covid 19-epidemiasta johtuen yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ratkaisun löytämiseksi ensisijaisesti listattujen toimenpiteiden avulla.

–  Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan aloittamaan Kymsotessa tarvittaessa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut lomautuksia koskien edellä esitetyt linjaukset huomioiden.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

–  Hallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut covid 19-epidemiasta johtuen yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ratkaisun löytämiseksi ensisijaisesti listattujen toimenpiteiden avulla.

–  Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan aloittamaan Kymsotessa tarvittaessa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut lomautuksia koskien edellä esitetyt linjaukset huomioiden. Mikäli neuvottelujen lopputuloksena päädytään lomautuksiin, tekee hallitus asiasta erillisen päätöksen

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 11 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 4.4.- 30.4.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Muut asiat

Hallitus valitsi Kymijoen Ravintopalvelut Oy varsinaiseen yhtiökokoukseen edustajaksi hallintojohtaja Ari Nevalainen.

Kuntayhtymä on antanut markkinaoikeudelle vastauksen Kymenlaakson Taksi Oy:n valitukseen. Vastauksen sisältö on yhdenmukainen kuin hallituksen kokouksessa 17.4.2020 käsitellyssä vastineessa Kymenlaakson Taksi Oy:n tekemään oikaisupyyntöön.

Lisäksi käsiteltiin alkukesän hallituksen ja yhtymävaltuuston kokoontumisia ja kokoontumistapoja Suomen hallituksen väljentäessä yleisiin kokoontumisiin liittyviä rajoituksia.

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.