Kymsoten hallituksen päätökset 8.12.2022

8.12.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 8.12.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Tiina Mikkonen.

3. Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020 - 2024 arviointiraportti

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arviointiraportin 2022, liite 3.

Päätös:
Hyväksyttiin.

4. Paikallinen virkaehtosopimus koskien aktiivipäivystyksen jälkeistä aikaa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä paikallisen virkaehtosopimuksen, liite 4.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Eräiden virkojen muuttaminen toimiksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että virkoja 50033967, 50036005 ja 50045889 ei muuteta toimiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Oikaisuvaatimus vt. talousjohtajan viranhaltijapäätöksestä 521/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perusteluiden mukaan hallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Vastaus palvelupäällikön viranhaltijapäätöksestä tehtyyn oikaisuvaatimukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Oikaisuvaatimus hallintojohtajan viranhaltijapäätökseen 55/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kymsoten edustajat Urmas Pekkala säätiön hallituksen jäseniksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus nimeää Helena Perämäen tilalle säätiön hallituksen jäseneksi Kymsoten/Kymenlaakson hyvinvointialueen osalta osaamisen johtaja Maija Kaltakarin.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kymsoten sopimushallinnan kehittäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi sopimushallinnan kehittämisen toimenpiteet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Sädehoitolaitteiden sädehoidon laadunvalvontajärjestelmän mittauslaitteiden takuuajan jälkeinen huolto

Toimitusjohtajan esitys:

1.     Hallitus päättää, että Kymenlaakson keskussairaalan sädehoitolaitteiden sädehoidon laadunvalvontajärjestelmän mittauslaitteiden takuuajan jälkeinen huolto hankintaan Sun Nuclear Oy:ltä ja alihankkijalta Radeq Oy:ltä tarjouksen mukaan 5 vuodeksi.

2.     Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan sopimuksen Kymsoten puolesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Kymsoten vastaus Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön 6.10.2022 asiassa 2046/03.04.04.04.01./2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että

1.     Valitus on hylättävä lakiin perustumattomana.

2.     Kymsotelle osoitettu tietopyyntö on hylättävä lakiin perustumattomana.

3.     Valittajan on korvattava Kymsoten oikeudenkäyntikulut tässä asiassa erikseen esitettävän laskun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Kymsoten vastaus Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön 9.11.2022 asiassa 2298/03.04.04.04.01./2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että

1.     Valitus on hylättävä lakiin perustumattomana.

2.     Kymsotelle osoitettu tietopyyntö on hylättävä lakiin perustumattomana.

3.     Valittajan on korvattava Kymsoten oikeudenkäyntikulut tässä asiassa erikseen esitettävän laskun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Potilasvakuuttamista koskeva lisäys järjestämissopimukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

1.     valtuusto myöntää SVOP-lainan esityksen mukaisesti,

2.     valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen liitteineen.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Valtuustoaloite - Kymsoten ja vuoden alusta hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstöntyöhyvinvointitilanteen ja erilaiset henkilöstön sijoitteluun ja rekrytointeihin liittyvät huolet

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen,

2. esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa, ettei aloite anna aihetta muuhun kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Talousarviomuutokset vuodelle 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy liitteenä olevan tuloslaskelman (liite 8) ja rahoituslaskelman (liite 9)

2. hyväksyy liitteenä 7 olevan kuntayhtymän alijäämän kattamissuunnitelman ja

3. vahvistaa Kuntayhtymän sitovaksi tavoitteeksi tilikauden tuloksen 23.433.811 euroa ylijäämää.

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Muut asiat

Merkitään tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöskirje 24.11.2022 jonka sisällön mukaisesti AVI toteaa, että Kymsote on kehittänyt Lauttarannan kotiuttamisyksikön Poukamaosaston toimintaa AVI:n 12.1.2022 antaman ohjauksen ja päätösten mukaisesti.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.