Kymsoten hallituksen päätökset 6.11.2020

6.11.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 6.11.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Raimo Oksala.

3. Vastaus valtuustoaloitteeseen yhtymähallituksen jäsenten ja omistajaohjauksesta vastaavien luottamushenkilöiden kelpoisuudesta tytäryhtiöiden hallitukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Vastauksena Irma Rajantien, Jorma Korpelan ja Antti Hyyryläisen aloitteeseen hallitus toteaa, että kuntayhtymän tämänhetkiseen linjaukseen ei tehdä muutoksia.

Hallitus antaa vastauksensa tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asian käsittelyn ajaksi poistuivat hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo ja jäsenet Birgit Koskela, Pirjo Matikainen ja Riku Pirinen sekä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jukka Nyberg.

Kyseisen pykälän käsittelyä varten kokoukseen oli kutsuttu varajäsenet Juha Tilli, Jukka Silen, Kalervo Tulokas ja Kari Huovila, joista paikalla olivat Silen ja Huovila. Puheenjohtajana pykälän käsittelyssä toimi Päivi Sippula.

4. Yhtymävaltuuston 3.6.2020 päätösten lainvoimaisuus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää todeta, että yhtymävaltuuston 3.6.2020 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Lausuntopyyntö Kymsoten hallitukselle Itä-Suomen hallinto-oikeuden asiassa 02148/20/6209

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää edellä selostetuin perustein lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, ettei ole perusteita kumota valituksen kohteena olevia päätöksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen nro 537/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 582/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä on peruste muuttaa talousjohtajan päätöstä. Laskulla nro 5010881784 / LC 289911 oleva kuntalaskun osuus poistetaan aiheettomana.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Potilasvahinkovakuutuksen kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Henkilöstöjohtajan virkavalinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella kokonaisarviointiin perustuen kuntayhtymän hallitus

–      päättää valita henkilöstöjohtajan virkaan HTT Maari Vallin

–      päättää henkilöstöjohtajan kokonaispalkaksi 8362,59 euroa/kk (sisältää puhelinedun 20 euroa/kk)

–      vahvistaa koeajan pituudeksi kuusi kuukautta ja sovellettavaksi työajaksi kokonaistyöajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2019 havainnoista

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksen havainnoista.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää liitteenä 5 olevan esityksen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaksi yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi hallitus päättää hyväksyä talousarviossa mainittujen virkojen perustamiset.

Päätös: Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: Vuoden 2021 aikana hallitus käsittelee palkkojen harmonisointisuunnitelman ottaen huomioon vaiheistuksen ja kansallisen lainsäädännön.

12. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 6 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 17.10.-30.10.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän kirjaamoon 5.11.2020 saapunut kirjelmä Jaalan kyläläisten ja kannanotto Jaalan yrittäjien osalta liittyen Jaalan palvelukeskuksen toiminnan osalta.

Todetaan samalla, että 10.11.2020 järjestetään yhteistyössä Kouvolan kaupungin edustajien kanssa tapaaminen Jaalan palvelukeskuksessa, jossa on tarkoitus keskustella mahdollisesta Jaalan tehostetun palveluasumisen päättymisestä. Samalla kerrotaan toteutettavasta toiminnan uudelleen organisointiin liittyvästä selvityksestä, jossa kartoitetaan tulevaisuuden palvelumahdollisuudet ja vaihtoehtoiset asumispalveluratkaisut ko. yksikön osalta. Selvityksen osalta pidetään myös erillinen tarkempi suunnittelupalaveri 12.11.2020 Kouvolan kaupungin edustajien kanssa.

Pöytäkirjan liitteeksi liitettiin hallituksen jäsenten Pirjo Matikaisen, Birgit Koskelan ja Jari Käen 6.11.2020 laatima kirjallinen esitys Kymsoten tehostetun palveluasumisen kokonaistilanteesta.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.