Kymsoten hallituksen päätökset 5.3.2021

8.3.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 5.3.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Sippula ja Pirjo Matikainen.

3. Ensihoidon yhteistoimintasopimus Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa, sopimuksen päivittäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen liitteen 1 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Talousjohtajan viran täyttäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtajan esitys täsmentyy kokouksessa haastatteluun valittavista henkilöistä, jotka ovat hakeneet määräaikaan mennessä talousjohtajan virkaan. Lisäksi esitys valintatyöryhmän nimeämisestä tehdään hallituksen kokouksessa.

Päätös:

Talousjohtajan virkaan oli yhteensä 9 hakijaa, joista 7 täytti vaaditut kelpoisuusehdot. Valittiin talousjohtajan virkaan hakeneista haastatteluun seuraavat hakijat: Fredrik Böhme, Rauno Maaninka, Pekka Kivilevo, Helena Perämäki ja Teijo Mustonen

Nimettiin valintatyöryhmän jäseniksi: hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo, varapuheenjohtaja Päivi Sippula, toimitusjohtaja Annikki Niiranen ja osaamisen johtaja Maija Kaltakari.

Päätettiin valtuuttaa valintatyöryhmä päättämään valintaprosessin yksityiskohdista ja soveltuvuusteihin valittavista.

5. Muut asiat

Lisäksi merkittiin, että hallitus on kiinnittänyt huomiota julkisuudessa esiintyneisiin palvelutuotannon epäkohtiin ja ryhtynyt toimenpiteisiin niiden johdosta. Selvitykset ja toimenpide-ehdotukset tuodaan 19.3.2021 hallituksen kokoukseen.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.