Kymsoten hallituksen päätökset 4.12.2020

4.12.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 4.12.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Päivi Sippula.

3. Ikääntyneiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjojen hyväksyminen ja palvelusetelien kattohintojen määrittäminen vuodesta 2021 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelien sääntökirjat sekä päättää 1.1.2021 alkaen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin kattohinnaksi 115 €/vrk sekä palveluasumisen palvelusetelien kattohinnat kuusiportaisen järjestelmän mukaan seuraavasti:

tuntia/kk         kattohinta € / vrk

<22-31,99       34,50

32-41,99         45,50

42-51,99         54,00

52-61,99         62,00

62-71,99         69,00

yli 72              78,50

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Korjattu kokouksessa esityslistassa ilmennyt tekninen virhe koskien kattohintojen määrettä: kattohinta € / vk muutettu oikeaan muotoon kattohinta € / vrk.

4. Kotihoidon turvapalvelun hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle Everon Oy Ab:n tarjouksen ja valita esityksen perusteella palveluntuottajaksi AddSecure Smart Care Oy:n.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Alueellisen tietojohtamisen hanketarjouksen hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys:

  1.  Hallitus hyväksyy 2M-IT:n (647.712,00 euroa) hanketarjouksen.

  2.  Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään tarjouksen ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy kuntakohtaiset palvelusopimukset (Liite nro 4).

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi–lokakuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen tulee syyskaudella kaikin mahdollisin toimin pyrkiä alentamaan kustannustasoa niin, että syntyvää alijäämää pystytään alentamaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 7 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 14.11.–27.11.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut asiat

Hallitukselle tuotiin tiedoksi Kymsoten yhtymävaltuustolle ja hallitukselle osoitettu vetoomus, joka koskee Jaalan palvelukeskuksen toimintojen säilyttämistä. Asiakokonaisuus on prosessissa kuntayhtymässä.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.