Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 31.1.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 31.1.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Kalervo Tulokas.

3. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu korvaushoidossa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että Kymsoten opioidiriippuvaisten korvaushoitoyksiköissä ei peritä asiakasmaksua käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä käynneistä 1.1.2020 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Sote-keskuksen sijainti Virolahti - Miehikkälä alueella

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että Virolahti - Miehikkälän alueen sote-keskus sijoitetaan Virolahdelle ja sote-keskuksen toiminnallinen suunnitelma tehdään osana ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus” -ohjelmaa.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

Hallitus päättää, että Kaakon kaksikon alueen sote-keskus sijoitetaan Virolahdelle ja sote-keskuksen toiminnallinen suunnitelma tehdään osana ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus” -ohjelmaa, siten että palvelut järjestetään sekä Miehikkälässä että Virolahdella Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus -raportin mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan täsmennetty esitys.

5. Työ- ja päivätoiminnan ostopalvelusopimusten jatkaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää jatkaa kehitysvammaisten päivätoiminnan ja työtoiminnan sekä avotyön ja tuetun työn sopimuksia suorahankintana ajalla 1.1. - 30.6.2020 tai siihen saakka, kun kilpailutus on saatu päätökseen ja uudet sopimukset astuvat voimaan. Sopimusten nykyinen sisältö ja ehdot säilyvät ennallaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. ICT- ja talouspalveluita koskevien liikkeenluovutusten toimeenpano

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan suunnitelman toimeenpanon vaatimat liikkeenluovutus, henkilöstösiirto ja ICT-palvelusopimukset.

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan suunnitelman toimeenpanon vaatimat liikkeenluovutus, henkilöstösiirto ja ICT-palvelusopimukset.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan sijaisen esitys.

7. Hengityshalvaushoidon hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi tarjouspyynnön mukaiset hengityshalvauspotilaiden hoitotiimit Med Group Oy:ltä. Tarjouksen mukainen kustannusarvio on 651.890 euroa / vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Vastine ilmanpuhdistimien hankintaoikaisuvaatimukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hankintapäätöksen muuttamiselle ei ole perusteita. Edellä mainituin perustein hakijan oikaisuvaatimus hylätään. Hankintapäätöstä ei muuteta.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Vastine sanelunpurkupalvelun hankintaoikaisuvaatimukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä mainituin perustein hakijan oikaisuvaatimukset hylätään. Hankintapäätöstä ei muuteta.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Oikaisuvaatimus talousjohtajan päätökseen 274/2019

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitetyin perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta poistaa käynnistä aiheutunutta maksua.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 8 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.1.2020 - 24.1.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Henkilökunnan palkitseminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä järjestelyt tilinpäätöksessä 2019 esittelymuistion mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin

13. Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin mm. päivystysten läpimenoajoista ja valtionavustushakujen valmistelun käynnistymisestä. Lisäksi hallitukselle tuotiin tiedoksi, että KSAO ja Ekami aloittavat hoiva-avustajakoulutuksen.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.