Kymsoten hallituksen päätökset 29.5.2020

1.6.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 29.5.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Sippula ja Birgit Koskela.

3. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen numero 54/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Esitettyjen perustelujen perusteella talousjohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 279/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Esitettyjen perustelujen perusteella talousjohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Apulaisylifyysikon viran perustaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää perustaa apulaisylifyysikon viran 1.6.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen viraksi

Toimitusjohtajan esitys:

Sosiaaliohjaajan toimi muutetaan viraksi ja virka perustetaan 1.6.2020 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. SAP SuccessFactors modulaarisen henkilöstöhallinto ratkaisun hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajaksi Fujitsu Finland Oy:n.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset vuodelta 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2019.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Sosiaalihuollon muistutukset ja kantelut 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Selvitys yksilöjaoston toiminnasta vuonna 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Kymsoten kotiin vietävien palveluiden kehittämisen raportti

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy kotiin vietävien palveluiden raportin siten, että siinä esitetyt linjaukset ja toimenpiteet ovat Kymsoten kotiin vietävien palveluiden kehittämisen ja uudistamisen jatkovalmistelun pohjaksi. Hallitus tekee valmisteltavista asioista erilliset päätökset.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Perusterveydenhuollon lääkäripalveluhankintojen jatkaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy edellä mainittujen palvelutuottajien kanssa tehtävät lääkäripalvelujen hankinnat ajalle 1.7.-31.12.2020 asiatekstissä kuvatuin ehdoin.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Vastaus valtuustoaloitteeseen vammaiskuljetusten hinnoittelun muuttamisesta kiireellisesti lain- ja oikeudenmukaiseksi

Toimitusjohtajan esitys:

Vastauksena Antti Hyyryläisen ja 12 muun valtuutetun aloitteeseen hallitus päättää antaa valtuustolle edellä olevan selvityksen valtuustoaloitteeseen vammaiskuljetusten hinnoittelun muuttamisesta kiireellisesti lain- ja oikeudenmukaiseksi. Hallitus antaa vastauksensa tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

14.  Valtuustoaloite asiakasmaksun poistamiseksi perusterveydenhuollon sairaanhoitajan käynniltä 1.7.2020 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Vastauksena sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen hallitus toteaa, että perusterveydenhuollon avosairaanhoidon hoitajamaksun maksuperusteisiin ei tehdä muutoksia 1.7.2020 lukien. Hallitus antaa vastauksensa tiedoksi valtuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Työ- ja päivätoimintapalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     sulkea pois tarjouskilpailusta Kohti Työtä ry.

2.     valita työ- ja päivätoiminnan puitejärjestelyyn osa-alueittain seuraavat tarjoajat (tarjoajat on lueteltu vertailuhinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä):

Osa-alue 1
Työtoiminta, kevyt tuki EHL

1.     Multitalento Oy

2.     Sotek-säätiö

3.     Parik-säätiö

4.     Ravimäkipalvelut Oy

5.     Muu terveyspalvelu

6.     Autismisäätiö sr

7.     Tandemi Oy

Osa-alue 2
Työtoiminta, vahva tuki EHL

1.     Multitalento Oy

2.     Sotek-säätiö

3.     Parik-säätiö

4.     Ravimäkipalvelut Oy

5.     Autismisäätiö sr

6.     Tandemi Oy

Osa-alue 3
Työvalmennus EHL (avotyö)

1.     Sotek-säätiö

2.     Ravimäkipalvelut Oy

3.     Muu terveyspalvelu

4.     Parik-säätiö

5.     Autismisäätiö sr

Osa-alue 4
Päivätoiminta, kevyt tuki EHL

1.     Sotek-säätiö

2.     Ravimäkipalvelut Oy

3.     Parik-säätiö

4.     Tandemi Oy

5.     Autismisäätiö sr

Osa-alue 5
Päivätoiminta, kevyt tuki VPL

1.     Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

2.     Sotek-säätiö

3.     Ravimäkipalvelut Oy

4.     Parik-säätiö

5.     Tandemi Oy

6.     Autismisäätiö sr

Osa-alue 6
Päivätoiminta, vahva tuki VPL

1.     Ravimäkipalvelut Oy

2.     Sotek-säätiö

3.     Tandemi Oy

4.     Autismisäätiö sr

Osa-alue 7
Työtoiminta, kevyt tuki EHL

1.     Ravimäkipalvelut Oy

2.     Sotek-säätiö

3.     Tandemi Oy

4.     Autismisäätiö sr

Osa-alue 8
Päivätoiminta, erittäin vahva tuki EHL

1.     Ravimäkipalvelut Oy

2.     Tandemi Oy

3.     Sotek-säätiö

4.     Autismisäätiö sr

Osa-alue 9
Työtoiminta SHL

1.     Multitalento Oy

2.     Sotek-säätiö

3.     Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

4.     Ravimäkipalvelut Oy

5.     Muu terveyspalvelu

6.     Parik-säätiö

7.     Autismisäätiö sr

8.     Tandemi Oy

Osa-alue 10
Työvalmennus, SHL (avotyö)

1.     Sotek-säätiö

2.     Ravimäkipalvelut Oy

3.     Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

4.     Muu terveyspalvelu

5.     Parik-säätiö

6.     Autismisäätiö sr

Osa-alue 11
Päivätoiminta, SHL

1.     Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

2.     Parik-säätiö

3.     Sotek-säätiö

4.     Ravimäkipalvelut Oy

5.     Tandemi Oy

6.     Autismisäätiö sr

Päätöksenteon perusteena on kunkin osa-alueen 1-11 vertailuhinta.

Tarjouskilpailun perusteella tarjousvertailuun on otettu ja palveluntuottajiksi puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjoajat, joiden tarjouksissa täyttyvät tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Puitejärjestelyyn valittavat tarjoajat on asetettu osa-alueittain tarjousten vertailuhintojen mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Sopimusaikana palvelua ostetaan puitejärjestelyyn valituista palveluntuottajista aina kyseisen osa-alueen osalta edullisimman tarjouksen antaneelta palveluntuottajalta. Mikäli tämä ei pysty palvelua sitä tarvittaessa tuottamaan, tilataan palvelu edullisuusjärjestyksessä seuraavalta palveluntuottajalta. Palvelua hankittaessa otetaan huomioon myös asiakkaan edun mukaiset vaatimukset eli tämän yksilölliset tarpeet. Tällöin valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi palveluntuottajan ko. palveluun kohdistuva erityisosaaminen, palvelun saatavuuden nopeus, sijainti tms. tekijät.

Hankinnasta tehdään puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien kanssa kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus), kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Puitesopimusaikana palveluntuottajan kanssa tehdään solmittuun puitesopimukseen pohjautuva asiakaskohtainen sopimus.

3. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset puitejärjestelyyn valittujen sopimuskumppaneiden kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020–2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä vuosille 2020–2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Hankinnan ja osan logistiikan liikkeenluovutus HUS/HUS Logistiikalle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

      hyväksyä liitteenä olevat sopimukset (Kymsoten hankinta- ja osan logistiikkapalveluiden siirtäminen liikkeenluovutuksella HUS-kuntayhtymälle 1.9.2020 sekä HUS-kuntayhtymän ja Kymsoten välinen yhteistyösopimus liittyen hankinta- ja logistiikkapalveluiden järjestämiseen ja henkilöstön siirron ehtoja koskevan Henkilöstön siirtosopimuksen);

      valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään sopimuksiin ja niiden liitteisiin tehtäviä mahdollisia teknisiä täydennyksiä sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

18. Ikääntyneiden asumispalvelujen kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

19. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten tukipalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

1.     Hallitus päättää sulkea pois tarjousvertailusta seuraavat tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina alla mainittujen osa-alueiden osalta:

      Tmi Sari Lintunen, osa-alue 1

      Nuorten väylä, osa-alue 5

2.     Hallitus päättää valita sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten tukipalvelujen puitejärjestelyyn osa-alueittain seuraavat tarjoajat (tarjoajat on lueteltu vertailuhinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä):

Osa-alue 1
Tehostettu perhetyö

1. Startti Lastensuojelupalvelut Oy
2. Tuplakasi Oy
3. Trespe Oy
4. Hyvinvointipalvelu Askel Oy
5. FamCare Group Oy
6. Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
7. Familar Oy
8. Kasvunpalvelut Pentinlehto
8. Tmi Joonas Kallio
10. Alustava Oy
11. Nuorten väylä
11. Innove
11. Neljä Astetta Oy
14. Luona Oy
15. Välitunti Oy
16. Kakspy Palvelut Oy
16. Kymen Voima-Avain Ay
18. Noora Nisula Oy
19. Perhekoti Aada Marilla ay
20. Perhepalvelu Vilpertti
21. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry.
22. Toisintekijät Oy Elämän Huoltamo
23. Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy
24. Kymen Avopalvelut Oy
25. Sosiaalipalvelu SiSu
25. Meiän Tukitiimi Oy
27. Tukipalvelu Kärrynpyörä
28. Profiam Sosiaalipalvelut Oy
29. Kiviranta Kodit oy

Osa-alue 2
Perhetyö

1. Startti Lastensuojelupalvelut Oy
2. Vetrean H10 Kymppipalvelut Oy
3. Tuplakasi Oy
4. Hyvinvointipalvelu Askel Oy
5. Trespe Oy
6. Kasvunpalvelut Pentinlehto
7. Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
8. FamCare Group Oy
9. Familar Oy
10. Nuorten väylä
10. Neljä Astetta Oy
10. Tmi Joonas Kallio
13. Alustava Oy
14. MLL Kaakkois-Suomen piiri ry
14. Innove
16. Luona Oy
17. Välitunti Oy
18. Tmi Sari Lintunen
18. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry.
20. Kymen Voima-Avain Ay
20. Kakspy Palvelut Oy
22. Noora Nisula Oy
23. Toisintekijät Oy Elämän Huoltamo
24. Perhekoti Aada Marilla ay
25. Perhepalvelu Vilpertti
25. Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy
27. Polkulan avo- ja tukipalvelut
28. Kymen Avopalvelut Oy
29. Sosiaalipalvelu SiSu
29. Meiän Tukitiimi Oy
31. Tukipalvelu Kärrynpyörä
32. Profiam Sosiaalipalvelut Oy
33. Kiviranta Kodit oy

Osa-alue 3
Tukisuhdetoiminta / AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTYÖ
LASTENSUOJELU

1. Startti Lastensuojelupalvelut Oy
2. Tuplakasi Oy
3. Kasvunpalvelut Pentinlehto
4. Trespe Oy
5. Hyvinvointipalvelu Askel Oy
6. Nuorten väylä
7. Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
8. Kotijoukot A.S.A.P. Oy
8. Neljä Astetta Oy
10. FamCare Group Oy
11. Familar Oy
12. Kymenlaakson sosiaalipsykiatrinen yhdistys Ry
12. Tmi Joonas Kallio
12. AMA-palvelut
15. Alustava Oy
16. Innove
16. Liikuntapalvelut Turunen Tmi
18. Luona Oy
19. Apoderado Tmi
19. Tmi Heikki Laakso
21. Välitunti Oy
22. Tmi Sari Lintunen
23. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry.
23. Tmi Katriina Kaakinen
25. Kymen Voima-Avain Ay
25. Kakspy Palvelut Oy
27. Tmi Bebobs
28. Toisintekijät Oy Elämän Huoltamo
29. Perhekoti Aada Marilla ay
30. Polkulan avo- ja tukipalvelut
31. Perhepalvelu Vilpertti
32. Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy
33. Pienryhmäkoti Päivilä Koto Oy
34. Sosiaalipalvelu SiSu
35. Kymen Avopalvelut Oy
36. Meiän Tukitiimi Oy
37. Tukipalvelu Kärrynpyörä
37. Noora Nisula Oy
39. Profiam Sosiaalipalvelut Oy
40. Kiviranta Kodit oy

Osa-alue 4
Tukisuhdetoiminta / AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTYÖ SOSIAALIHUOLTO

1. Vetrean H10 Kymppipalvelut Oy
2. Startti Lastensuojelupalvelut Oy
3. Tuplakasi Oy
4. Kasvunpalvelut Pentinlehto
4. Hyvinvointipalvelu Askel Oy
6. Trespe Oy
7. Nuorten väylä
8. Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
9. Kotijoukot A.S.A.P. Oy
9. Neljä Astetta Oy
11. FamCare Group Oy
12. Posti Kotipalvelut Oy
13. Familar Oy
14. Kymenlaakson sosiaalipsykiatrinen yhdistys Ry
14. Tmi Joonas Kallio
14. AMA-palvelut
17. Alustava Oy
18. Innove
19. Luona Oy
20. Välitunti Oy
21. Tmi Heikki Laakso
21. Apoderado Tmi
23. Tmi Sari Lintunen
24. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry.
24. Tmi Katriina Kaakinen
24. MLL Kaakkois-Suomen piiri ry
27. Kakspy Palvelut Oy
27. Kymen Voima-Avain Ay
29. Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy
29. Tmi Bebobs
31. Toisintekijät Oy Elämän Huoltamo
32. Perhekoti Aada Marilla ay
33. Polkulan avo- ja tukipalvelut
34. Perhepalvelu Vilpertti
35. Sosiaalipalvelu SiSu
36. Kymen Avopalvelut Oy
37. Meiän Tukitiimi Oy
38. Tukipalvelu Kärrynpyörä
38. Noora Nisula Oy
40. Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Osa-alue 5
Tukisuhdetoiminta/TUKIJAKSO

1. Tukipalvelu Kärrynpyörä
2. Neljä Astetta Oy
3. Kotisävel
4. Noora Nisula Oy
5. Kotijoukot A.S.A.P. Oy
6. Innove
7. Tmi Bebobs
8. Familar Oy
9. Pienryhmäkoti Päivilä Koto Oy
10. Perhekoti Aada Marilla ay

Osa-alue 6
Lapsen ja vanhemman väliset valvotut ja tuetut tapaamiset

1. Hyvinvointipalvelu Askel Oy
2. Trespe Oy
3. Kasvunpalvelut Pentinlehto
4. Neljä Astetta Oy
4. Noora Nisula Oy
6. Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
7. Auttavat Sossut Oy
8. Kymen Voima-Avain Ay
9. Familar Oy
10. Tmi Bebobs
11. Perhekoti Aada Marilla ay
12. Apoderado Tmi
12. Tmi Heikki Laakso
14. Alustava Oy
14. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry.
16. Meiän Tukitiimi Oy
16. Toisintekijät Oy Elämän Huoltamo
18. Sosiaalipalvelu SiSu
19. Kymen Avopalvelut Oy
20. Välitunti Oy

Päätöksenteon perusteena on kunkin osa-alueen 1-6 vertailuhinta.

Tarjouskilpailun perusteella tarjousvertailuun on otettu ja palveluntuottajiksi puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjoajat, joiden tarjouksissa täyttyvät tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Puitejärjestelyyn valittavat tarjoajat on asetettu osa-alueittain tarjousten vertailuhintojen mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Sopimusaikana palvelua ostetaan puitejärjestelyyn valituista palveluntuottajista aina kyseisen osa-alueen osalta edullisimman tarjouksen antaneelta palveluntuottajalta. Mikäli tämä ei pysty palvelua sitä tarvittaessa tuottamaan, tilataan palvelu edullisuusjärjestyksessä seuraavalta palveluntuottajalta. Palvelua hankittaessa otetaan huomioon myös lapsen edun mukaiset vaatimukset eli tämän yksilölliset tarpeet. Tällöin valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi palveluntuottajan ko. palveluun kohdistuva erityisosaaminen, palvelun saatavuuden nopeus, sijainti tms. tekijät.

Hankinnasta tehdään puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien kanssa kirjallinen hankintasopimus (puitesopimus), kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Puitesopimusaikana palveluntuottajan kanssa tehdään solmittuun puitesopimukseen pohjautuva lapsikohtainen sopimus.

Puitesopimukset solmitaan kolmeksi vuodeksi (36 kk). Puitejärjestelyn arvioitu alkamisaika on 1.7.2020. Lisäksi varataan mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä kahden vuoden (24 kk) pituisella optiokaudella. Tilaaja päättää option käyttämisestä. Optioon sovelletaan puitesopimuksen ehtoja.

3. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset puitejärjestelyyn valittujen sopimuskumppaneiden kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

20. Järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluiden kilpailutus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy hankinnan käynnistämisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

21. Henkilöstö- ja osaamisen kehittämissuunnitelma 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy henkilöstö- ja osaamisen kehittämissuunnitelman 2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

22. Aloitteellisuuspalkitsemisen malli Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy aloitteellisuuspalkitsemisen mallin.

Päätös: Hyväksyttiin.

23. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

24. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-huhtikuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen sekä tukipalvelujen tulee noudattaa vuoden 2020 talousarvion mukaista linjaa. Pandemian taloudellisia vaikutuksia tulee pyrkiä minimoimaan niin, että kiireetöntä toimintaa käynnistetään ja ylläpidetään siltä osin, kun se riskittömästi on mahdollista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

25. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 19 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.-22.5.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26. Muut asiat

Muissa asioissa käytiin alustava keskustelu Kymsoten vuoden 2021 talousarvion laadinnan raamista.

Hallitus nimesi Socom Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.6.2020 kuntayhtymän edustajaksi erityisasiantuntija Heli Sahalan.

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä