Kymsoten hallituksen päätökset 28.4.2022

28.4.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 28.4.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Toimintasäännön täydentäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä toimintasääntöön tehdyt lisäykset ja täsmennykset.

Päätös: Hyväksyttiin

4. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset vuodelta 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2021.

Päätös: Hyväksyttiin

5. Sosiaalihuollon muistutukset ja kantelut 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidettavan hoidon järjestämiseen tarkoitettujen palvelusetelien ja harkinnanvaraisen palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen sekä uuden palvelusetelin hyväksyminen ja arvon määrittäminen

Toimitusjohtajan esitys:

– Hallitus hyväksyy uuden palvelusetelin; Omaishoidon tuen lakisääteinen vapaa, erityisen vaativa hoito (lapset) edellä esitetyn mukaisesti sekä hyväksyy kyseisen palvelusetelin arvoksi enintään 2200 €/kk.

– Hallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidettavan hoidon järjestämiseen tarkoitettujen palvelusetelien sekä harkinnanvaraisen palvelusetelin sääntökirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Asumispalvelujen ja kotihoidon lääkäripalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää jatkaa lääkäripalvelujen hankintaa toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:ltä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kymenlaakson maakunnallisten sote-henkilökuljetusten kuljetuspalveluiden hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää käynnistää edellä kuvatun henkilökuljetuspalveluiden dynaamisen toimittajarekisterin valmistelun. Päätös on ehdollinen siten, että käytännöt toimenpiteet voidaan aloittaa, kunnes asiaan saadaan Kymenlaakson hyvinvointialueen suostumus (Sote- voimaanpanolaki 39 §).

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Hankintaoikaisu lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen hankintapäätöksen hankintaoikaisusta ja vastineet hankintaoikaisupyyntöihin

Toimitusjohtajan esitys:

1. Hallitus päättää, että 17.3.2022 § 64 hankintaoikaisu ratkaistaan tarjoajien Romano Missio ry:n Päiväkummun lastenkodin osasto Kivipuolen, Kasvunpolku Oy:n Nuortenkoti Kasvunrannan sekä Kiviranta Kodit Oy:n Alva-Koti Kivirannan osalta uudelleen siten, että asuinyksiköt hyväksytään tarjouspyynnön vaatimusten mukaisina.

2. Lisäksi hallitus päättää, että Ryhmäkoti Tinttaralla Oy ei ole esittänyt hankintaoikaisupyynnössään sellaista hankintalain 132 §:ssä tarkoitettua virhettä lain soveltamisessa tai esittänyt sellaista uutta tietoa, joka voisi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin, on hankintaoikaisuvaatimus hylättävä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kymsoten kehittämishankkeet 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi hankkeiden tilannekatsauksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. ICT-muutoshankkeen osatoteuttajasopimus Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan ICT-muutoshankkeen osatoteuttajasopimuksen Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Kymsoten palveluhinnaston muutokset vuodelle 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kuntalaskutustuotteet vuoden 2022 palveluhinnastoon:

–      Kail01, Etälääkäri hoitopuhelu, 42 €

–      Kail02, Etälääkäri sähköinen asiointi, 42 €

–      Kail03, Etälääkäri vastaanotto, 132 €

–      Kail04, Etälääkäri vaativa vastaanotto, 359 €

–      Kaih01, Etähoitaja hoitopuhelu, 25 €

–      Kaih02, Etähoitaja sähköinen asiointi, 36 €

–      Kaih03, Etähoitaja vastaanotto, 60 €

–      Kaih04, Etähoitaja vaativa vastaanotto, 124 €

–      DR076, Suppea hengityselinten tp, kompl, 8 408 € (syöpätaudit)

–      DR031, Aivotärähdys, aikuinen komplisoitunut, 2 453 € (neurologia)

–      DR417N, Sepsis lapsi, 3 719 € (sisätaudit)

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

14. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 10 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 2.4. - 22.4.2022 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

15. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi talousjohtajan ennakkokatsaus kuntayhtymän talouteen 1-3/2022.

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan antama selostus hyvinvointialueen rahoitukseen liittyvistä muutoksista ja tehdyistä toimenpiteistä ministeriöiden suuntaan. Jatketaan edunvalvontatyötä niin rahoituksen kuin koko maakunnan päivystysjärjestelyjen osalta.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.