Kymsoten hallituksen päätökset 28.10.2021

28.10.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 28.10.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Hartikainen ja Miia Witting.

3. Muutos vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuuseen 1.11.2021 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Koska vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten kuljetuspalveluista perittävän omavastuun tulee vastata joukkoliikenteen maksuja, muutetaan palvelusta perittäviä omavastuita 1.11.2021 alkaen seuraavasti:

–      Omavastuuta ei peritä opiskelumatkoista maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilta asiakkailta 1.11.2021 alkaen.

–      Omavastuuta ei peritä Kouvolassa kirjoilla olevilta toisen asteen opiskelijoilta Kouvolan alueen sisällä tapahtuvilta opiskelumatkoilta.

–      Muista opiskelumatkoista peritään edelleen matkan pituuden mukainen, viimeksi vahvistetun Matkahuollon hinnaston opiskelijan kertalipun hinta.

–      Kouvolalaisten toisen asteen opiskelijoiden vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden vapaa-ajan matkoista ei peritä omavastuuta Kouvolan kaupungin alueella. Nämä omavastuut korvataan asiakkaalle jälkikäteen kuittien perusteella.

Lisäksi maksuttomiin kuljetuksiin oikeutetuille opiskelijoille voidaan ajalta 1.8.-31.10.2021 korvata itse maksetut omavastuut kuittien perusteella jälkikäteen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Ensisuojatoiminnan kokeilun aloittaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää aloittaa ensisuojatoiminnan kokeilun 1.12.2021 edellä kuvatun suunnitelman mukaisesti. Pilotista saadun kokemuksen perusteella suunnitellaan käytännön toteutus yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Virolahden vaatimus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

–      hyväksyä liitteenä olevan vastauksen Virolahden kunnan esittämään vaatimukseen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle,

–      ottaa Virolahden vaatimuksen uudelleen käsittelyyn, kun kuntayhtymän tilintarkastajien raportti Virolahden jäsenkuntalaskutuksesta valmistuu.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Hankintapäätös: Lääkinnällinen kuntoutus; puheterapia

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

–      valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 4 Tarjousvertailu mukaisesti.

–      jättää valitsematta palveluntarjoajiksi Koivumäen Toimintaterapia (2647255-9) ja Puheterapeutti Henna Jokela (3114271-4) osa-alueen AAC-OHJAUS osalta.

–      Sopimuskauden kesto on kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisilla optioilla. Optiokausien käyttämisestä tehdään erillinen päätös.

–      Dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan kerran vuoden 2022 aikana tai aikaisemmin palvelutuotannon varmistamisen niin edellyttäessä. Myös tällä päätöksellä valitsematta jääneet tarjoajat voivat silloin jättää uuden tarjouksen.

–      Sopimuskausi alkaa, kun sopimukset on molemmin puolin allekirjoitettu ja varsinainen sopimuskausi päättyy 30.11.2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Talousarvio 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee alustavan Talousarvion 2022 tiedoksi ja lopullisen talousarvion valmistelun pohjaksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Palkkojen yhtenäistäminen Kymsotessa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy yllä esitetyt kuntayhtymän palkkojen yhtenäistämisen kokonaiskustannukset vuosille 2022–2023 neuvottelujen pohjaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 6 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.10. - 21.10.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.