Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 28.2.2020

28.2.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 28.2.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Matikainen ja Jari Käki.

3. Palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikön raportti vuodelta 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikön raportin vuoden 2019 toiminnasta.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikön valvonta- ja toimintasuunnitelma 2020-2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikön valvonta- ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Toimistokalusteiden hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että G-sairaalan sekä uuden sädehoitoyksikön toimisto- ja asiakaskalusteiden kokonaistoimittajaksi valitaan vertailussa parhaat pisteet, 97,00 pistettä, saanut Isku Interior Oy ja että Kymsoten toimistokalusteiden puitejärjestelyn sopimustoimittajiksi valitaan vertailussa parhaat pisteet saanut Isku Interior Oy sekä vertailussa toiseksi parhaat pisteet, 92,50 pistettä, saanut Martela-Keskus Offimar OY.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen työelämäpalveluihin

Toimitusjohtajan esitys:

Perustetaan kaksi sosiaaliohjaajan virkaa työelämäpalveluihin 1.3.2020 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Sosiaalityön ammatillisen johdon vuosikello 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy sosiaalityön ammatillisen johdon vuosikellon 2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Vastine mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankintaoikaisuvaatimukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hankintapäätöksen muuttamiselle ei ole perusteita. Edellä mainituin perustein hakijan oikaisuvaatimus hylätään. Hankintapäätöstä ei muuteta.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Vastine kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintaoikaisuvaatimukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hankintapäätöksen muuttamiselle ei ole perusteita. Edellä mainituin perustein hakijan oikaisuvaatimus hylätään. Hankintapäätöstä ei muuteta.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävien ns. sotekortilla maksettavien kuljetusten ajovälityspalvelut ja kuljetuspalvelut

Toimitusjohtajan esitys:

Saatujen tarjousten ja tarjousvertailun perusteella päätetään valita vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävien ajovälityksen ja kuljetusten palveluntuottajiksi:

–      Kymenlaakson Taksi Oy:n ja

–      Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy:n

Lisäksi Kymsoten hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen valittujen palveluntuottajien kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin laajentaminen koko Kymsoten alueelle

Toimitusjohtajan esitys:

Laajennetaan henkilökohtaisen avun palveluseteli järjestämisvaihtoehtona koskemaan koko Kymsoten aluetta 1.3.2020 lukien. Palvelusetelissä noudatetaan Kymsotessa voimassa olevaa sääntökirjaa ja palvelusetelin arvoa.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Kymsoten rekisteripitäjät henkilötietojen käsittelyn kokonaisuuksille

Toimitusjohtajan esitys:

Hyväksytään yllä esitetyn mukaisesti Kymsoten rekisterinpitäjät henkilötietojen käsittelyn kokonaisuuksille.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakeannit

Hallituksen puheenjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n edellä todetun osakeantimerkinnän korjauksen ja osallistumisen suunnattuun maksulliseen osakeantiin.

Muutettiin kokouksessa:

Toimitusjohtajan sijaisen esitys: Hallitus hyväksyy SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n edellä todetun osakeantimerkinnän korjauksen ja osallistumisen suunnattuun maksulliseen osakeantiin.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan sijaisen esitys.

14. Kymsoten silmätautien poliklinikka- ja leikkauspalvelujen hankinnan jatkaminen osaulkoistuksena

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esitetyn suorahankinnan.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Kymsoten silmätautien palvelujen ostopalveluhankinnan kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä mainitun Kymenlaakson keskussairaalan silmäyksikön toimintaa koskevan kilpailutuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Päihdehuollon hankintaoikaisu

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää A-klinikka Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta, että

–      päätös 8.11.2019 § 232 poistetaan hankinnan osa-alueiden 3. ja 4. osalta, Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka Oy:n tarjous hylätään ja tarjousvertailu suoritetaan uudelleen liitteestä 14 (liite 14 tarjousvertailu) ilmenevällä tavalla, ja puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat ilmenevät liitteestä 15 (liite 15 puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat); ja

–      päätös 8.11.2019 § 232 pysytetään muilta osin.

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

–      esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2019 tuloksesta -573.282,25 euroa tuloutetaan poistoeroa 11.911,81 euroa, ja siirretään tilikauden alijäämä 561.370,44 euroa taseen tilikauden yli-/alijäämään

–      allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi

–      saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

–      oikeuttaa talousjohtajan allekirjoituksen jälkeen tekemään tilinpäätökseen oikaisuluonteisia sekä muita teknisiä korjauksia ennen yhtymävaltuustokäsittelyä.

Päätös: Hyväksyttiin.

18. Kymsoten henkilöstökertomus 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomuksen osana tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös: -

Asia poistettiin listalta ja siirrettiin käsitteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

19. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 18 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 8.2.2020 - 21.2.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. Muut asiat

Muissa asioissa käytiin lyhyesti läpi koronavirukseen liittyvä ajankohtainen tilanne ja ministeri Krista Kiurun vierailu Kymenlaaksossa tiistaina 3.3.2020.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.