Kymsoten hallituksen päätökset 26.3.2021

26.3.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 26.3.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Käki ja Pirjo Matikainen.

3. Vuoden 2021 talousarvion tarkistaminen ja talouden tasapainottaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että palveluketjut valmistelevat vuoden 2021 toteutumisen varmistavat toimenpiteet sekä talousarvioon 2021 tehtävät muutokset 16.4.2021 hallituksen kokoukseen; valtuusto 23.4.2021.

Lisäksi hallitus päättää talouden tasapainotussuunnitelman laatimisesta selostusosassa esitetyn mukaisesti niin, että se esitetään valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa 2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisättiin, että perustetaan talouden tasapainottamisen osalta ohjausryhmä, johon valittiin jäseniksi Seppo Rintamo, Päivi Sippula ja Pirjo Matikainen.

4. Sote-ammattilaisen alustan hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella innovaatiokumppaniksi Reaktor Innovations Oy/RGT-ryhmittymän.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 2 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 13.3. - 19.3.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää  

– hyväksyä esitetyt täydennykset 26.2.2021 allekirjoitettuun tilinpäätökseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Muut asiat

Kuultiin Talent Vectia Oy:n asiantuntijoilta tilannekatsaus hankkeesta Kymenlaakson keskussairaala laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalaksi 1.1.2023.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.