Kymsoten hallituksen päätökset 26.2.2021

26.2.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 26.2.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Kotiateriapalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajaksi osa-alueelle 1 Pohjoinen alue ja osa-alueelle 2 Eteläinen alue Mehiläinen Ateriaali Oy:n.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

Hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajaksi osa-alueelle 1 Pohjoinen alue ja osa-alueelle 2 Eteläinen alue Mehiläinen Ateriaali Oy:n. Hankinta ei koske Pyhtäätä.

Päätös: Hyväksyttiin täsmennetty esitys.

4. Kotiateriapalvelujen asiakasmaksu 1.4.2021 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Kotihoidon tukipalveluna toteutettavan kotiateriapalvelun asiakasmaksu 1.4.2021 alkaen on 8,10€/ateria, sisältäen aterian ja kuljetuksen.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

Kotihoidon tukipalveluna toteutettavan kotiateriapalvelun asiakasmaksu 1.4.2021 alkaen on 8,10€/ateria, sisältäen aterian ja kuljetuksen. Tämä ei koske Pyhtäätä.

Päätös: Hyväksyttiin täsmennetty esitys.

5. Erityisryhmien asumispalvelujen kehittämissuunnitelma

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy eritysryhmien asumisen kehittämissuunnitelman raportin ja siinä olevat toimenpide-esitykset erityisryhmien asumisen jatkokehittämisen lähtökohdiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kehitysvammaisten uusien asumisyksiköiden rakennushankkeen selvitysvaiheen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hyväksytään kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden rakennushankkeen selvitysvaiheen käynnistäminen. Selvitysvaiheen toteuttamisesta vastaa Kymsote-Kiinteistöt Oy:n henkilöstö ja ulkopuoliset konsultit tarvittavilta osin.

Hankkeen lopullinen rakentamispäätös tehdään erillisellä hallituksen päätöksellä sen jälkeen, kun hankkeen lopullinen kustannus- ja vuokra-arvio on hyväksytty.

Jos hanke keskeytetään selvitysvaiheen jälkeen, korvaa Kymsote Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle selvitysvaiheen kustannukset kokonaisuudessaan. Selvitysvaiheen maksimikustannukseksi on sovittu 50 000 € alv 0 %.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kolmen sosiaalityöntekijän viran perustaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää perustaa kolme (3) sosiaalityöntekijän virkaa, joiden työpanos kohdennetaan Pyhtään sosiaalipalvelujen viranomaistyöhön.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kymsoten edustajat Kymsoten osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin vuonna 2021

Toimitusjohtajan esitys:

1.     Hallitus nimeää yhtiökokousedustajiksi vuoden 2021 osalta seuraavat viranhaltijat:

–      2M-It Oy:n osalta tietohallintojohtaja Matti Ahola,

–      KS-Tieto Oy:n osalta tietohallintojohtaja Matti Ahola

–      Kuntien Tiera Oy:n osalta tietohallintojohtaja Matti Ahola

–      Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osalta osaamisen johtaja Maija Kaltakari

–      Kymsote-Kiinteistöt Oy:n osalta hallintojohtaja Ari Nevalainen

–      Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osalta hallintojohtaja Ari Nevalainen

–      Sarastia Oy:n osalta henkilöstöjohtaja Maari Valli

–      Socom Oy:n osalta erityisasiantuntija Heli Sahala

–      Una Oy:n osalta tietohallintojohtaja Matti Ahola

–      Virtuaalikirjasto Oy:n osalta hallintojohtaja Ari Nevalainen

2.     Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän toimitusjohtajan antamaan ohjeistuksen kokouksiin

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen numerolla 568/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti totean, ettei kuntayhtymällä ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöstä.

Päätös: Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä asiakkaan oikaisuvaatimuksen ja kumota talousjohtajan päätöksen nro 568/2020 asiakasmaksun osalta.

10. Oikaisuvaatimus hallituksen päätökseen 29.1.2021 § 15

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsote hylkää Tiina Pullin oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

–      esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2020 alijäämäisestä tuloksesta 33.511.698,61 euroa tuloutetaan poistoeroa 11.911,81 euroa, ja siirretään tilikauden alijäämä 33.499.786,80 euroa taseen tilikauden yli-/alijäämään

–      allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi

–      saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

–      oikeuttaa vs. talousjohtajan tekemään allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen oikaisuluonteisia sekä muita teknisiä korjauksia ennen yhtymävaltuustokäsittelyä.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 7 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 30.1.2021-19.2.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Kymsoten hankintojen tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään selvitys ja raportti tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

Hallituksen seuraava kokous pidetään pe 5.3.2020 klo 9.00.

Merkittiin tiedoksi palvelupäällikkö Mervi Takalan selvitys tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen laskemisesta Kymsotessa.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.