Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 25.9.2020

25.9.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 25.9.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Oksala ja Birgit Koskela.

3. Turvapalvelun kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää edellä todetun palvelun kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kymenlaakson valtionavustushaku Sote-rakenneuudistushankkeen sopeuttaminen saatuun valtionavustukseen

Toimitusjohtajan esitys:

1. Kymsote päättää jättää myönnettyyn valtionavustuksen määrään sopeutetun Sote-rakenneuudistushakemuksen määräaikaan 27.9.2020 mennessä.

2. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittavia teknisluontoisia muutoksia hankeasiakirjoihin.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 valmistelun tilanne ja linjaukset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä talousarvion 2021 valmisteluperiaatteet ja taloussuunnitelman 2022–2023 linjaukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-elokuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen tulee syyskaudella kaikin mahdollisin toimin pyrkiä alentamaan kustannustasoa niin, että syntyvää alijäämää pystytään alentamaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön asiassa 01809/20/2207

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää edellä selostetuin perustein lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, ettei asiassa ole kuntalain 135 §:n 2 momentin perusteita kumota valituksen kohteena olevia päätöksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen numero 456/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä on peruste muuttaa talousjohtajan päätöstä 456/2020. Lasku nro 5010809638 / LC 222103 peruutetaan aiheettomana.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 5 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 5.9.–18.9.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.