Kymsoten hallituksen päätökset 23.9.2021

23.9.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 23.9.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Markku Pakkanen.

3. Oikaisuvaatimus hallintojohtajan viranhaltijapäätökseen 27/2021

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa hallintojohtajan päätöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Työnohjauspalveluiden optiokausien käyttöönotto

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään kilpailutukseen sisältyneiden optiokausien (1+1 vuotta) käyttöönottamista ajalle 1.1.2022–31.12.2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Riku Pirinen ja Ari Nevalainen. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tämän asian käsittelyssä sihteerinä toimi Anni Björklund.

5. Henkilöstöresurssin vuokraus rokotustehtäviin vuonna 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää aloittaa kilpailutuksen rokotushenkilökunnan hankinnasta.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kymenlaakson alueellisen hyvinvointihyvinvointikertomuksen 2020–2025 vuosiraportti 2020–2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle Alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2020-2021 hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohje

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy päivitetyn Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeen (liite 3).

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Järjestöjen yhteistyö ja Kymsoten rahoitusosuus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus vahvistaa järjestöjen yhteistyön ja rahoituskäytänteet kuntien ja Kymsoten osalta, sekä vahvistaa toimintamallin jatkumisen hyvinvointialueiden aloitukseen saakka.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-elokuulta 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee elokuun toteutumaraportoinnin ja tilinpäätösennusteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 4 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 28.8. - 17.9.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Hallituksen jäsenten vaali

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle, että se ryhtyy toimenpiteisiin hallituksen kokoonpanon täydentämiseksi siten, että se täyttää Tasa-arvolain 4 a §:n määräyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.