Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 22.11.2019

22.11.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 22.11.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Pirjo Matikainen.

3. Psykiatrian lääkäripalvelujen kilpailutus

Toimitusjohtajan esitys:

Psykiatrian lääkäripalvelun hankinta on hankintalain (1397/2016) Liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelu. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Lausunto valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

Toimitusjohtajan esitys:

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä päättää antaa lausunnon valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista yllä kuvatun mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmien valmisteluvaiheen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen hammaslääkäripäivystyksen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen hammaslääkäripäivystyksen palveluntuottajaksi Kymsotelle sopimuskaudelle, jonka pituus pituus on 1.1.2020 - 31.12.2021 (määräaikainen sopimuskausi), jonka jälkeen sopimus jatkuu enintään yhden (1) vuoden (optiokausi) Terveystalon Julkiset Palvelut Oy:n.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-lokakuulta 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen ja tukipalvelujen johto huolehtivat, että vuodenvaihteen palvelutuotannon edellyttämät resurssit ja talous pidetään tasapainossa, ja että toimintakulujen osalta tulee pidättäytyä kaikista niistä kulueristä, joita perustoiminnan ylläpitäminen ei vaadi.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus toimeenpanosuunnitelma

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus hyväksyy Palvelujen saatavuus ja saavutettavuussuunnitelman kolmen kärkihankkeen toimeenpanosuunnitelman palveluista ja palvelurakenteesta, palvelujen järjestämisestä ja tarvittavien muutosten käynnistämisestä toimeenpanosuunnitelmassa (Liite nro 5) esitetyin tavoin.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Uuden hallintosäännön hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi oheisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän uuden hallintosäännön.

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään yhtymävaltuuston päätösesityksen mukaiseen hallintosääntöön tarvittaessa teknisiä täsmennyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Päihdehuollon laitospalvelun hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Muutetaan edellä todetun mukaiseksi kilpailutuksen sijoitusta puitejärjestelyssä.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

Hallitus päättää esittää liitteenä 8 olevan esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi hallitus päättää hyväksyä talousarviossa mainittujen virkojen perustamiset.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Viranhaltijapäätökset

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 9 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.–15.11.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Muut asiat

Muissa asioissa käsiteltiin Kymsotessa käyttöön otettua henkilöstökokemuksen jatkuvaa mittausta.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.