Kymsoten hallituksen päätökset 20.10.2022

20.10.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 20.10.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riku Pirinen ja Veli-Matti Hartikainen

3. Kuulo- ja puhevammaisten tulkkauspalveluiden siirtäminen liikkeenluovutuksella Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomille

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy

1. Kymsoten kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten tulkkauspalvelujen palvelutuotannon ja henkilöstön siirtämisen Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:lle liikkeenluovutuksen periaattein, siirtoajankohtana 31.12.2022.

2. Liitteenä olevan sopimuksen liikkeenluovutuksesta liitteineen.

Päätös: Hyväksyttiin

4. Muut asiat

Ei muita asioita.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.