Kymsoten hallituksen päätökset 19.3.2021

19.3.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 19.3.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riku Pirinen ja Jari Käki.

3. Yhtymävaltuuston 29.1.2021 päätösten lainvoimaisuus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää todeta, että yhtymävaltuuston 29.1.2021 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Testamenttivarojen kohdentaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että muutetaan Sippolan hoitokodin vuonna 2010 saamien testamenttivarojen käyttötarkoitusta yllä todetulla tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhteistyösopimus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     osaltaan hyväksyä liitteenä olevat asiakirjat

2.     julkaista päätöksestä hankintalainsäädännön mukaisen suorahankintailmoituksen

3.     valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan kumppanuussopimuksen liitteineen ja oikeuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään niihin vähäisiksi katsottavia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Ohjaus- ja valvontayksikön raportti vuodesta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikön raportin vuoden 2020 toiminnasta.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Ohjaus- ja valvontayksikön valvonta- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy palvelutuotannon ohjaus- ja valvontayksikön valvonta- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Selvitys yksilöjaoston toiminnasta vuonna 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Paikallinen virkaehtosopimus ensihoidon ja päivystyksen lääkärit

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä 9 olevan ensihoidon ja päivystyksen lääkäreiden paikallisen virkaehtosopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin

10. Psykologisten tutkimusten kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää käynnistää edellä todetun palvelun kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Kymsoten talousjohtajan valinta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

Toimitusjohtajan esitys:

Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen kokonaisarvioon perustuen Kymsoten hallitus päättää valita Kymsoten talousjohtajan virkaan 17.5.2021 lukien toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen YTM Helena Perämäen. Virkaan valittu hoitaa talousjohtajan tehtävää virkaatekevänä kunnes edellisen virkaan valitun koeaikapurkuprosessi on saanut lainvoiman. Talousjohtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan 8600 euroa kuukaudessa sisältäen puhelinedun ja sovellettava työaikamuoto on kokonaistyöaika. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yleisen kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Talousjohtajan virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Toimitusjohtajan viransijaisen vastuulisä

Toimitusjohtaja esitys:

Hallitus päättää, että toimitusjohtajan 1. viransijaiseksi nimetylle hallintojohtaja Ari Nevalaiselle maksetaan 500 euroa/kk lisävastuulisää takautuvasti 23.10.2020 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ari Nevalainen poistui esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi ja sihteerinä toimi Anni Björklund.

13. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 12 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 20.2. - 12.3.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Lisäyksiä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2021 palveluhinnastoon

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän vuoden 2021 palveluhinnastoon esittelytekstin mukaiset lisäykset.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Muut asiat

–      Kymsoten edustajaksi Kaiku24 Oy:n yhtiökokouksiin vuodelle 2021 valittiin toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

–      Tuotiin hallitukselle tiedoksi kaksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä, joissa valitukset Kymsoten hallituksen päätöksiin on hylätty.

–      Käytiin läpi Kymsoten talousarvion toteutumista 1–2/2021.

–      Merkittiin tiedoksi kotihoidon kehittämiseen ja organisoimiseen liittyviä toimenpiteitä.

–      Hallituksen ylimääräinen kokous järjestetään 26.3.2021. klo 9.00.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.