Kymsoten hallituksen päätökset 18.8.2022

18.8.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 18.8.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miia Witting ja Markku Pakkanen.

3. Yhtymävaltuuston 3.6.2022 päätösten lainvoimaisuus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää todeta, että yhtymävaltuuston 3.6.2022 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Oikaisuvaatimus hallintojohtajan viranhaltijapäätökseen 25/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa hallintojohtajan päätöstä.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Lastensuojelun ja koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkioiden kilometrikorvausten tarkistus 1.7.2022 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että perhehoitajille maksettava kilometrikorvaus korotetaan niin, että 1.7.2022 alkaen kilometrikorvaus on 0,33 €/km.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Muutos vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuuseen 1.9.2022 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuu Kouvolan sisäisissä matkoissa on aikuisilta 3,50 euroa ja 7-17-vuotiailta 1,80 euroa 1.9.2022 alkaen. Muilta osin omavastuut pysyvät ennallaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. DRG-ryhmittelijän päivityksestä aiheutuvien lyhyt hoito -merkittyjen tuotteiden hinnoittelu

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään ryhmittelijän muutoksesta aiheutuvat lyhyt hoito -merkittyjen tuotteiden puuttuvat hinnat nykyisten hintojen mukaisesti 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. C-kaari angiografialaitteiston järjestelmäpäivityksen hankinta Kymenlaakson keskussairaalan leikkausosastolle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     hankkia Kymenlaakson keskussairaalan leikkausosastolle GE Healthcare Finland Oy:n tekemän tarjouksen mukaisesti IGS 7 Autoright järjestelmän päivitys Allia -versioon Allia 7 OR System Solution kokonaishintaan 100 000 euroa (alv 0 %)

2.     valtuuttaa vt. talousjohtaja Kati Kälviäisen allekirjoittamaan laitteiston hankintasopimuksen.

Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hankintayksikkö on tarkistanut toimittajalta tarjouspyynnön

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Keskussairaalan sädehoitolaitteiden (2 kpl) takuuajan jälkeisen huollon hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

1.     Hallitus päättää, että Kymenlaakson keskussairaalan sädehoitolaitteiden takuuajan jälkeinen huolto hankintaan Varian Medical Systems Oy:ltä tarjouksen mukaan ajalle 7.8.2022 - 6.8.2027.

2.     Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan sopimuksen Kymsoten puolesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Talousarviomuutokset vuodelle 2022

Toimitusjohtajan esitys:

1.     Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

–      Päivitetty kuntayhtymän alijäämän kattamissuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.

–      Kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2022 lisätään 29.4.2022 päätetyn 13 720 320 euron lisäksi 18.8.2022 ennusteen mukaisesti 39.472,869 euron lisämääräraha, joka budjetoidaan palveluketjuille ennusteiden mukaisesti.

–      Kuntayhtymän talousarvion tuloslaskelmaan vuodelle 2022 on lisätty Johdon tukipalveluihin Talous-yksikön myyntituottoihin jäsenkunnilta tilinpäätöksen 2022 yhteydessä laskutettava, taseeseen ennustettu kertynyt alijäämä 37 184 132 euroa. Johdon tukipalvelujen myyntituottoihin lisätään tämän lisäksi ennusteen mukainen 39.472.869 euroa, jolloin taseen kumulatiivinen laskutettava alijäämä ennakoidaan vuoden lopussa olevan 76.657.001 euroa.

–      Kuntayhtymän sitovaksi tavoitteeksi vahvistetaan tilikauden tulos 23 433 811 euroa ylijäämää.

2.     Hallitus hyväksyy ehdollisesti käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti, edellyttäen, että yhtymävaltuusto hyväksyy ehdotetun talousarviomuutoksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Henkilöstön siirtosopimus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

13. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 7 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 25.6.2022 - 12.8.2022 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Muissa asioissa käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen ja yhtymävaltuuston syksyn kokousaikataulu.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.