Kymsoten hallituksen päätökset 18.12.2020

18.12.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 18.12.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Käki ja Raimo Oksala.

3. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen numero 538/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti totean, että kuntayhtymällä on peruste muuttaa talousjohtajan päätöstä. Lasku 5010751926 / LC 166627 perutaan aiheettomana.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kotihoidon palvelutuotannon monipuolistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää kotihoidon palvelutuotannon monipuolistamisen valmistelun edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson toimintamallin pilotointi ja käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy kuntouttavan arviointijakson toimintamallin ja siihen liittyvät asiakasmaksut edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kuljetukset kotihoidon tukipalveluina optiovuoden käyttöönotto

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä hyväksyy Kymsoten Kuljetukset kotihoidon tukipalveluina hankintaan liittyvän optiovuoden käyttöönoton osa-alueista 10-19.

Osa-alueet 10-13 kylpypalveluasiakkaiden kuljetukset
Osa-alueet 14-19 koskivat päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Lastensuojelun ja koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot vuonna 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä

–      lastensuojelun perhehoidon palkkiot, korvaukset vuonna 2021 liitteen nro 3 mukaisesti, ja

–      koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot 1.1.2021 pykälätekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Lapsiperheiden tukihenkilö- ja tukiperhepalkkiot ja kulukorvaukset 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä lapsiperheiden tukihenkilö- ja tukiperhepalkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2021 alkaen pykälätekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmien muuttaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa käyttösuunnitelmat 2020 liitteen nro 4 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Miehikkälän palvelusopimuksen tarkennus laskutukseen vuodelle 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa Miehikkälän palvelusopimuksen laskutuksen tarkennuksen vuodelle 2020 selostusosassa esitetyllä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Virolahden palvelusopimuksen tarkennus laskutukseen vuodelle 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa Virolahden palvelusopimuksen laskutuksen tarkennuksen vuodelle 2020 selostusosassa esitetyllä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Potilasvahinkovakuutuksen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy potilasvakuutuksen vakuuttajaksi 1.1.2021 alkaen Pohjola Vakuutus Oy:n sekä pyytää Novum Oy:tä hoitovaltakirjan mukaisiin toimenpiteisiin, jotta potilasvakuutus on voimassa 1.1.2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Silmätautien erikoisalan lääkäripalvelun ulkoistus Coronaria Silmäklinikka Oy:lle ja siihen liittyvän henkilöstön liikkeenluovutus sopimuskaudeksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy osana silmätautien erikoisalan lääkäripalvelujen hankintaa Coronaria Silmäklinikka Oy:n ja Kymsoten välisen henkilöstön luovutussopimuksen sopimuskaudeksi, joka alkaa 1.1.2021 jaon pituudeltaan kolme (3) vuotta sekä optiona mahdollinen kahden (2) vuoden jatkokausi, joka edellyttää erillistä päätöstä. Hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään niihin vähäisiksi katsottavia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Ulkoistettujen Kouvolan sekä Miehikkälän ja Virolahden terveysasemien toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi 1.1.2021 lukien ja siihen liittyvän henkilöstön siirron periaatteet

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liikkeenluovutussopimuksen ja henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet Terveystalon ja Kymsoten välillä 1.1.2021 lukien liitteen mukaisesti. Hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään niihin vähäisiksi katsottavia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden järjestelyt 2020

Toimitusjohtajan esitys:

1.     Hallitus hyväksyy liikkeenluovutussopimuksen ja henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet Kastek Oy, Carea-Sairaalat Oy:n, Hoiku Oy:n, Sairaalanmäen Vuokratalot Oy:n ja Kymsoten välillä lukien liitteen mukaisesti.

2.     Hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään niihin vähäisiksi katsottavia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asian käsittelyn ajaksi poistuivat hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo ja jäsenet Birgit Koskela, Pirjo Matikainen ja Riku Pirinen sekä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jukka Nyberg.

Pykälän käsittelyyn osallistui varajäsen Kari Huovila. Puheenjohtajana toimi Päivi Sippula.

17. Kymsoten kiinteistöstrategia

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 9 olevan kiinteistöstrategian ja lähettää sen jäsenkunnille lausunnolle. Lausunnot pyydetään toimittamaan tammikuun loppuun 2021 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

18. Palvelusopimukset Kouvolan kaupungin kanssa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy palvelusopimukset puhtaus-, ruoka- ja kiinteistönhoitopalveluista Kouvolan kaupungin kanssa Kouvolan asiakaskohteisiin 1.1.2021 lukien liitteiden mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

19. Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen nro 13 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

20. Kymsoten käyttösuunnitelmat vuodelle 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa käyttösuunnitelmat liitteen nro 14 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

21. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laskentatunniste 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 15 olevan laskentatunnisteen vuodelle 2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

22. Muutokset asiakasmaksuihin 1.1.2021 sekä kotihoidon ja omaishoidon myöntämisen perusteet 1.1.2021 alkaen ja omaishoidon ja sijaishoidon palkkioiden vahvistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

–      hyväksyä koti-, asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen edellä selostetun ja liitteen nro 16 mukaisesti.

–      Ikääntyneiden asumispalveluiden palveluseteliasiakkaiden osalta tulot tarkistetaan ja tehdään uudet maksupäätökset 1.1.2021 lukien.

–      Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluiden ostopalveluasiakkaiden maksupäätöksiin tehdään tarkistuksia siitä lukien, kun palveluntuottajan perimät vuokra- ja ateriakustannukset muuttuvat.

–      Laitoshoidon asiakkaiden tulotarkistukset ja uudet maksupäätökset tehdään 1.3.2021 lukien.

–      Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluiden sekä säännöllisen kotihoidon asiakkaiden tulot tarkistetaan ja tehdään uudet maksupäätökset 1.7.2021 lukien uuden asiakasmaksulain voimaan tullessa.

–      Mikäli kyseinen asiakasmaksulaki ei tule voimaan tuodaan asiakasmaksut ja niihin liittyvät tulotarkistukset keväällä 2021 Kymsoten hallituksen uudelleen linjattavaksi.

–      Hyväksyä omaishoidon myöntämisperusteet ja niihin sisältyvät omaishoidon palkkiot sekä sijaishoidon palkkiot liitteen nro 17 mukaisesti.

–      Muilta osin asiakasmaksut pysyvät ennallaan (Kymsoten hallitus 13.12.2019, § 259)

Päätös: Hyväksyttiin.

23. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palveluhinnasto 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän palveluhinnaston liitteen nro 18 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

24. Vuoden 2021 kokoukset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esitetyn kokousaikataulun.

Päätös: Hyväksyttiin.

25. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 20 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 28.11.-11.12.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

27. Muut asiat

Hallitukselle tuotiin tiedoksi toimitusjohtajan viranhaltijapäätös poikkeavista korotetuista korvauksista Kymsotessa ajalle 21.12.2020-10.1.2021.

Hallitukselle tuotiin tiedoksi Kymsoten tehtävänkuvien laatimisen ja työnvaativuuden arvioinnin eteneminen.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.