Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 17.4.2020

17.4.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 17.4.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Jari Käki. Asialistan §115 (kokoustiedotteen kohta 15) käsitellyssä Aila Eerola oli esteellinen, ja pöytäkirjantarkastajana toimi Veli-Matti Hartikainen.

3. Perhehoidon koordinaattorin toimen muuttaminen viraksi

Toimitusjohtajan esitys:

Perhehoidon koordinaattorin toimi muutetaan viraksi 1.4.2020 alkaen.

Kokouksessa täsmennetty esitys:

Perhehoidon koordinaattorin toimi muutetaan viraksi ja virka perustetaan 1.4.2020 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Sisäisten sijaisten ja vakituisten vuosiloman tekijöiden toimien lisääminen koti-, asumis- ja hoivapalveluissa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää perustaa kotihoitoon 6 ja asumispalveluihin 37 vakituisen vuosiloman tekijän tointa sekä perustaa kotihoitoon ja asumispalveluihin kumpaankin 20 sisäisen sijaisen tointa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Selvitys Kuusankosken korvaushoitoyksikön toiminnasta, alueella olevat haittailmiöt ja suunnitellut toimenpiteet

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee selvityksen ja suunnitelman tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Kehitysvammaisten asumisyksikkö Tuulikello A:n ja arviointiyksikkö Tuulikello B:n toimintaa koskevat muutokset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee kehitysvammaisten asumisyksikkö Tuulikello A:n ja arviointiyksikkö Tuulikello B:n toimintaa koskevat muutokset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Oikaisuvaatimus vs. talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 167/2019

Toimitusjohtajan esitys:

Esitettyjen perustelujen mukaisesti totean, että kuntayhtymällä on peruste muuttaa vs. talousjohtajan päätöstä siten, että puhelinsoitosta aiheutunut poliklinikkamaksu poistetaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 144/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Esitettyjen perusteluiden johdosta totean, ettei talousjohtajan päätöstä ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kymenlaakson Taksi Oy:n oikaisuvaatimus hallituksen 28.2.2020 tekemään Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella tehtyyn kuljetusten ajovälitys- ja kuljetuspalvelujen hankintapäätökseen

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä mainituin perustein hakijan oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan hylätään. Hankintapäätöstä ei muuteta.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Asumispalvelujen ja kotihoidon lääkäripalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää sulkea FinnMedPro O:n tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella asumispalvelujen ja kotihoidon lääkäripalvelun palveluntuottajat seuraavasti:

Kymsote etelä: Terveystalon Julkiset Palvelut Oy

Kymsote pohjoinen: Terveystalon Julkiset Palvelut Oy

Sopimuskausi on määräaikainen kaksi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

Tavoitteena on aloittaa sopimuksen mukainen toiminta 1.7.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Kuntayhtymän rahoitusriskien hallinnan ja korkoriskipolitiikan periaatteet

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen rahoitusriskien hallinnan ja korkoriskipolitiikan periaatteet.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Kymenlaakson valtionavustushaut Tulevaisuuden sote-keskus ja Sote-rakenneuudistus

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsote päättää jättää määräaikaan 30.4.2020 mennessä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmahakuun ja Sote-rakenneuudistushakuun lisämateriaalin mukaisiin hankesuunnitelmiin pohjautuvat hankehakemukset. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan hankehakemusdokumenttien teknisiin muutoksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Suunniteltujen yt-toimenpiteiden toteutuminen Kymsotessa

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Siirretään uudelleen valmisteluun.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan muutettu esitys, ja asia tuodaan hallituksen käsittelyyn 8.5. kokoukseen.

14.  Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 3 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 21.3.– 3.4.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakassopimus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy oheisen luonnoksen mukaisen Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakassopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Muut asiat

1. Hyväksyttiin talousjohtaja Helena Kinnusen virkaerohakemus liittyen hänen eläkkeelle siirtymiseen huhtikuussa 2021. Merkittiin lisäksi tiedoksi uuden talousjohtajan rekrytointiprosessin käynnistyminen.

2. Hyväksyttiin Koronavirusepidemian suojaustarvikkeiden hankinta 846.495 euron osalta HUS-Logistiikan yhteishankinta OneMed Oy:ltä

3. Merkittiin tiedoksi NHG Oy:ltä hankittava selvitys koronaepidemian vaikutusten arvioinnista Kymsoten talouteen ja tuotantoon ja sitä myöten jäsenkunnille vuosina 2020-2022. Selvitys valmistuu toukokuussa. Selvityksen pohjalta jäsenkunnille voidaan antaa toukokuun loppuun mennessä tietopohjaisempi selvitys kuntayhtymän talouden toteutumisesta 2020-21.

4. Merkittiin tiedoksi talousjohtaja Helena Kinnusen katsaus kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta 3/2020 ja ennakointia Koronavirusepidemian vaikutuksista talouteen 2020.

5. Merkittiin tiedoksi henkilöstöjärjestöjen kannanotto 8.4.2020 kuntayhtymän hallitukselle liittyen sijaistuskorvaukseen

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.