Kymsoten hallituksen päätökset 17.1.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 17.1.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Hartikainen ja Jari Käki.

3. Yhtymävaltuuston 29.11.2019 päätösten lainvoimaisuus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää todeta, että yhtymävaltuuston 29.11.2019 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Johtavien viranhaltijoiden sijaisuudet

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy selostusosassa ehdotetut sijaisjärjestelyt.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Oikaisuvaatimus talousjohtajan päätökseen 234/2019

Toimitusjohtajan esitys:

Esitettyjen perusteluiden johdosta totean, ettei talousjohtajan päätöstä asiakasmaksun osalta ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. IT-laitteiden elinkaaripalvelut

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että kuntayhtymä hyväksyy OP Yrityspankki Oyj:lle osoitetun vahvistuksen koskien Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n ja 3 Step IT:n välistä sopimusta sekä hyväksyy osaltaan olemassa olevien Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n asiakkaiden IT-laitteiden käyttöomaisuusrekistereiden yhdistämisen siten, että käyttöomaisuusrekisterin teknisestä yhdistämisestä huolimatta jokaisen asiakkaan vuokravastuut ja laitteet ovat yksilöitävissä sekä selkeästi listattavissa asiakaskohtaisen käyttöliittymän avulla.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Sisäisen tarkastuksen kilpailutus

Hallitus on käsitellyt asiaa 13.12.2019, jolloin asia päätettiin jättää pöydälle.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

Kymsoten hallitus päättää esityksen perusteella keskeyttää hankinnan ja käynnistää uuden hankintamenettelyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävien kuljetuspalvelujen ja kuljetusten ajovälityspalvelun sopimusten jatkaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää jatkaa edellä mainittuja vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten ja ajovälityksen sopimuksia suorahankintana ajalla 1.1. - 30.4.2020 tai siihen saakka, kun kilpailutus on saatu päätökseen ja uudet sopimukset astuvat voimaan. Sopimusten nykyinen sisältö ja ehdot säilyvät ennallaan.

Toimitusjohtajan täsmennetty esitys:

Kouvolan kuljetusten osalta jatkettavat sopimuskumppanit ovat täsmentyneet:

–    Kymenlaakson Taksi Oy

–    Liikenne Kurittu Oy

–    Taksi Vainio

–    Jyrki Pakkanen Ky

–    Taxii Oy

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen palveluntuottajat osa-alueittain liitteen 2 mukaisesti.

Ehdollisena hyväksyttävät palveluntuottajat on merkitty liitteeseen merkinnällä ”ehdollinen”. Hallitus antaa oikeuden laskea laatupisteet uudelleen ehdollisiin asioihin liittyen ja muuttaa järjestystä tarvittaessa sen mukaisesti.

Sopimusaika on 01.03.2020 - 31.12.2023.

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua.

Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta kolmannen sopimusvuoden (vuosi 2022) aikana. Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös: Asia siirrettiin uudelleen valmisteluun ja hallitus kokoontuu käsittelemään asiaa ylimääräiseen kokoukseen 23.1.2020.

10. Kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 2 mukaisesti. Ehdollisena hyväksyttävät palveluntuottajat on merkitty liitteeseen merkinnällä ”ehdollinen”. Hallitus antaa oikeuden laskea laatupisteet uudelleen ehdollisiin asioihin liittyen ja muuttaa järjestystä tarvittaessa sen mukaisesti.

Sopimusaika on 01.03.2020 - 31.12.2023.

Päätös: Asia siirrettiin uudelleen valmisteluun ja hallitus kokoontuu käsittelemään asiaa ylimääräiseen kokoukseen 23.1.2020.

11. Ortopedian erikoislääkäripalvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää esityksen perusteella keskeyttää hankinnan ja käynnistää uuden hankintamenettelyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Kymsoten päivystysten lääkärityövoiman hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella Pohjois-Kymen sairaalan (POKS) päivystyksen lääkärityövoiman palveluntuottajaksi Medipulssi Oy:n.

Sopimusaika on määräaikainen kaksi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Työterveyspalveluiden hankinta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle

Toimitusjohtajan esitys:

Muutetaan ja täsmennetään työterveyspalvelujen hankintaa edellä esitetyllä tavalla.

Muutos ja täsmennys:

Hankintaan sisältyy lakisääteisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut (KELA korvausluokan KL1 mukaiset lakisääteiset työterveyshuollon palvelut ja korvausluokan KL2 mukainen yleislääkäritasoinen sairaanhoito sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin liittyvät henkilökunnan lakisääteiset rokotukset).

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden järjestelyt 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että

1.     kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden keskittämistä ryhdytään valmistelemaan vaihtoehdon B) mukaisesti,

2.     haetaan tarvittavat ennakkoratkaisut ja luvat asianmaisilta viranomaisilta, ja

3.     oikeutetaan toimitusjohtaja hankkimaan Sairaalamäen Vuokratalot Oy:n koko osakekanta Kymsoten hallintaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Kuntayhtymän hankeyhtiön pääomittaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää sijoittaa Carea-Sairaalat Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP) 402.000,00 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Lakkautettavat virat

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää lakkauttaa liitteessä nro 7 mainitut virat.

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 8 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 7.12.2019 - 10.1.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin.

18. Muut asiat

Merkitään tiedoksi hallituksen jäsenille saapunut kannanotto liittyen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon muutoksiin Kymsotessa. Hallitus tulee käsittelemään kannanoton kokouksessaan toisena ajankohtana, ja palveluketjun johtaja Ismo Korhonen tuo selvityksen kannanoton johdosta hallitukselle.

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.