Kymsoten hallituksen päätökset 16.4.2021

16.4.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 16.4.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Hovinsaaren hoivakoti 2:n ja Attendo Karhuvuorikodin toimintojen siirto liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2022 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:

Hyväksytään Kymsoten ja Attendo Oy:n välinen liikkeen luovutukseen liittyvä suunnitelma sekä Hovinsaari 2:n toimintojen siirto Attendo Oy:lle ja Attendo Karhuvuorikodin toimintojen siirto Kymsotelle 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kotihoidon palvelukuvauksen hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kotihoidon palvelukuvauksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kotihoidon ostopalveluiden kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää kotihoidon kilpailutuksen käynnistämisen edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Talousarvion 2021 tarkistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun talousarvion selostusosassa esitetyt muutokset tuloslaskelmaosaan vuodelle 2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Maksuohjelmien muutokset ja takausvaltuutuslimiitti Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

1.     kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen seuraaviin ARA-lainoihin:

–      14550/10, pääomaa jäljellä 1 394 062 €. Laina nostettu 11.6.2010 ja eräpäivä 1.6.2051.

–      16289/12, pääomaa jäljellä 884 351 €. Laina nostettu 27.12.2012 ja eräpäivä 29.9.2053.

–      16299/12, pääomaa jäljellä 1 013 096 €. Laina nostettu 27.12.2012 ja eräpäivä 29.9.2053.

–      18974/17, pääomaa jäljellä 580 242 €. Laina nostettu 20.12.2017 ja eräpäivä 23.10.2057.

–      18977/17, pääomaa jäljellä 740 994 €. Laina nostettu 20.12.2017 ja eräpäivä 23.10.2057,

2.     Myöntää takausajan pidentämisen 30 vuoteen seuraaviin rakennushankkeisiin liittyviin lainoihin:

–      18178/16, pääomaa jäljellä 64 293 503 €. Laina nostettu 23.2.2016 ja eräpäivä 5.4.2039.

–      19434/19, pääomaa jäljellä 60 000 000 €. Laina nostettu 7.3.2019 ja eräpäivä on 1.3.2044.

3.     Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle myönnetään sekä 1. kohdassa mainittujen ARA-lainojen lainojen, leasingin ja rahoituslimiittien 100 %:n omavelkainen takaus, joka kattaa lainojen pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko luoton voimassa oloajan ja leasingin-rahoituslimiitissä takaus on voimassa toistaiseksi. Omavelkainen takaus on suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa, joka sisältää ARA-kohteiden velkakirjat, tarvittavat investoinnit sekä autojen leasingrahoituksen.

4.     Takauksista ei peritä vuotuista takausprovisiota,

5.     Kuntayhtymän edut turvataan riittävän kattavilla yrityskiinnitysvakuuksilla sekä kiinteistöihin kohdistuvilla kiinnityksillä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Väliaikaisen valmistelutoimielimen perustaminen –HE 241 / 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää,

1.     Pyytää kuntayhtymän jäsenkuntia tekemään päätöksen 3.5.2021 mennessä siitä, että Kymsoten hallitus on väliaikaisen valmistelutoimielimen asettava viranomainen,

2.     Pyytää kuntayhtymän jäsenkuntia tekemään päätöksen ja nimeämään kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen,

3.     Pyytää Kymenlaakson pelastuslaitosta tekemään päätöksen ja nimeämään yhden jäsenen ja varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen,

4.     Ehdottaa, että Kymsoten hallitus toimii poliittisena seurantaryhmänä,

5.     Ehdottaa, että Kymsoten edustaja toimii väliaikaisen toimielimen puheenjohtajana ja

6.     Pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa sekä varahenkilön väliaikaiseen valmistelutoimielimeen, jos kunnat hyväksyvät edellä olevan ehdotuksen väliaikaisen toimielimen asettamisesta ja perustamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kotkan kaupungin työterveyshuollon tietojen siirto potilastietojärjestelmän ja rekisterin osalta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että

1.     Kuntayhtymä ottaa vastattavakseen Kotkan kaupungilta Kymijoen työterveys Oy:n työterveyshuollon rekisterin, sisältäen sähköisen potilastietojärjestelmän tiedot sekä paperisen potilasasiakirja-aineiston.

2.     Nimeää johtajaylilääkärin edellä todettujen rekisterien rekisterinpitäjäksi

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Ponsiesitys koskien Haminan Muuraskodin jatkokehittämistä

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Ponsiesitys Jaalan tehostetusta palveluasumisesta ja siihen liittyvästä toiminnasta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 2 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 20.3. - 9.4.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut kokouksessa käsiteltävänä.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.