Kymsoten hallituksen päätökset 15.9.2022

15.9.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 15.9.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jaanu ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Sote-ammattilaisen alustan hankintapäätökseen liittyvä sopimusmuutos

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus hyväksyy sote-ammatilaisen alustan 2. vaiheen loppuun saattamiseksi tarvittavan 20.000 euron lisähankinnan.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Valtionavustushankkeiden hallinnoinnin siirto Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Kymenlaakson hyvinvointialueelle ja osatoteuttajien muutosten hyväksyntä

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

1.     Kymsoten hallitus hyväksyy valtionavustushankkeiden siirrot hyvinvointialueelle alla luetelluin muutoksin.

2.     Kymsoten hallitus esittää hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy valtionavustushankkeiden siirrot hyvinvointialueelle alla luetelluin muutoksin.

Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-hanke (VN/5541/2022)

–      Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.

–      Osatoteuttajat jatkavat muutoksetta:

Kouvolan kaupunki 0161075-9
Kotkan kaupunki 0160225-7
Miehikkälän kunta 0162676-0
Pyhtään kunta 0162798-0
Virolahden kunta 0207033-6
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 1567535-0

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (VN/10035/2020)

–      Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.

–      Osatoteuttajana HUS jatkaa muutoksetta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (VN/26199/2021)

–      Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.

–      Osatoteuttajana HUS jatkaa muutoksetta

Työkykyohjelmaa toteuttava hanke (VN/14872/2020)

–      Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle

–      Osatoteuttajia ei ole

Tulevaisuuden kotona-asumista tukevat palvelut iäkkäille Kymenlaakso -hanke (VN/27566/2021)

–      Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle

–      Osatoteuttajia ei ole

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen esivalmistelu (VN/26984/2021)

–      Hankkeen hallinnointi säilyy hyvinvointialueella

–      Osatoteuttajat 1.1.2023 alkaen:
Hamina, 0242496-6
Kotka, 0160225- 7
Kouvola, 0161075-9
Miehikkälä, 0162675-0
Pyhtää, 0162798-0
Virolahti, 0207033-6
Osatoteuttajuus päättyy 31.12.2022:
Kymsote, 0725901-5

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoshanke (VN/26976/2021)

–      Hankkeen hallinnointi säilyy hyvinvointialueella

–      Osatoteuttajat 1.1.2023 alkaen:
Hamina, 0242496-6
Kotka, 0160225- 7

Kouvola, 0161075-9
Miehikkälä, 0162675-0
Pyhtää, 0162798-0
Virolahti, 0207033-6
Osatoteuttajuus päättyy 31.12.2022
Kymsote, 0725901-5

Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelma (VN/17853/2021)

–      Hankkeen osatoteuttaja vaihtuu Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueeksi

–      Hankkeen hallinnoija on HUS

Vastuullinen työkyvyn tuki (VN/24288/2020)

–      Hankkeen osatoteuttaja vaihtuu Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueeksi

–      Hankkeen hallinnoija on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Yhes eteenpäin (VN/17810/2020)

–      Hankkeen hallinnoija on Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

–      Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän rooli osatoteuttajana lakkaa 31.12.2022 alkaen ja hanke siirtyy Kymenlaakson hyvinvointialueelle raportoinnin osalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n ikääntyneiden palveluasumisen tukipalveluhintojen hinnantarkistusesitys

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus hylkää Koskenrinne ry:n palveluasumisen tukipalveluita koskevan korotusesityksen, liite 1. Hyvinvointialueen hallitus hyväksyy uudet ateria- ja tukipalveluhinnat vuodelle 2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta poistuivat Riku Pirinen, Aila Eerola, Marjo Lakka.

6. Esperi Care Oy:n oikaisuvaatimus tehostetun palveluasumisen hinnankorotuspäätökseen

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus hylkää Esperi Care Oy:n oikaisuvaatimuksen. Uusista ateria ja hoivapalvelumaksuista vuodelle 2023 päättää hyvinvointialueen hallitus.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymenlaakson maakunnallisten sote-henkilökuljetusten kuljetuspalveluiden hankinta

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Kymsoten hallitus päättää hyväksyä edellä luetellut palveluntuottajat dynaamiseen toimittajarekisteriin ja käynnistää edellä kuvatun palvelun kilpailutuksen toimittajarekisterin sisällä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Hankintapäätös: Lääkinnällinen kuntoutus; puhetaterapia

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

–      Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 4 Tarjousvertailu mukaisesti.

–      Sopimuskauden kesto hankintamenettelyn alusta (2021) on kaksi (2) vuotta, (sopimuskausi 30.11.2023 asti), minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisilla optioilla. Optiokausien käyttämisestä tehdään erillinen päätös.

–      Dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan kerran syksyllä 2023, mikäli optiokausi päätetään ottaa käyttöön.

–      Sopimuskausi alkaa uusilla palveluntuottajilla päätöksen saatua lainvoiman, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2022 ja päättyy kaikilla samaan aikaan 30.11.2023. Nykyisten palveluntuottajien tarjouspyynnön yhteydessä ilmoittamat hinnanmuutokset astuvat voimaan päätöksen saatua lainvoiman, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2022. Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hankintayksikkö on tarkistanut toimittajalta tarjouspyynnön

Päätös: Hyväksyttiin.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta poistui Seppo Rintamo. Asiakohdassa puheenjohtajan toimi Päivi Sippula.

9. Hankintapäätös: Lääkinnällinen kuntoutus; toimintaterapia

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

–      Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 5 Tarjousvertailu mukaisesti.

–      Sopimuskauden kesto hankintamenettelyn alusta (2021) on kaksi (2) vuotta, (sopimuskausi 30.6.2023 asti), minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisilla optioilla. Optiokausien käyttämisestä tehdään erillinen päätös.

–      Dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan kerran syksyllä 2023, mikäli optiokausi päätetään ottaa käyttöön.

–      Sopimuskausi alkaa uusilla palveluntuottajilla päätöksen saatua lainvoiman, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2022 ja päättyy kaikilla samaan aikaan 30.11.2023. Nykyisten palveluntuottajien tarjouspyynnön yhteydessä ilmoittamat hinnanmuutokset astuvat voimaan päätöksen saatua lainvoiman, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2022.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 365/2022

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Miehikkälän kunnan vaatimus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus päättää

–      hyväksyä liitteenä olevan vastineen Miehikkälän kunnan esittämään vaatimukseen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle,

–      hylätä Miehikkälän kunnan vaatimuksen kaikilta kohdilta perusteettomana vastineessa (liite 7) esiintuoduilla perusteilla,

–      todeta, että laskutusta ja sen perusteita voidaan käydä erikseen läpi Kymsoten ja Miehikkälän kunnan välillä yhteisesti sovittavissa neuvotteluissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Kymsoten sisäisten toimintojen liikkeenluovutusprosessin käynnistäminen Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus hyväksyy

1.     kuntayhtymän toimintojen liikkeenluovutusprosessin käynnistämisen Kymsote-Kiinteistö Oy:lle edellä todetuilla lähtökohdilla ja

2.     investointien lukuun ottamatta ICT -investointeja toteutuksen ja rahoituksen siirtämisen valmistelun Kymsote -Kiinteistöt Oy:lle ja tähän liittyvän takauspäätöksen valmistelun.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta poistuivat Seppo Rintamo, Riku Pirinen ja Marjo Lakka. Asiakohdassa puheenjohtajana toimi Päivi Sippula.

13. Testamenttivarojen kohdentaminen

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus päättää, että valtuutetaan Koti-, asumis-, ja hoivapalvelujen asiakkuuspäällikkö tai palvelupäällikkö määrittelemään edellä todettujen testamenttivarojen käyttötarkoituskohteet. Testamenttivarojen käyttötarkoitusta ei ole tarpeen muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Osavuosikatsaus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-kesäkuulta 2022

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Kymsoten palveluhinnaston muutokset vuodelle 2022

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus päättää hyväksyä esittelytekstin mukaiset Terveyden - ja sairaanhoidon palveluketjun DRG-tuotteiden hintojen lisäykset vuoden 2022 palveluhinnastoon 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan sijaisen esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 9 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 13.8.2022 - 9.9.2022 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Muut asiat

Hallitukselle tuotiin tiedoksi Aluehallintoviraston päätös koskien Lauttaranta-yksikköä.

Hallitukselle tuotiin tiedoksi Kymsoten kiinteistöjen ja rakennushankkeiden kokonaistilanteen esittely perhe- ja peruspalveluministerille.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.