Kymsoten hallituksen päätökset 15.1.2021

15.1.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 15.1.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matt Hartikainen.

3. Yhtymävaltuuston 27.11.2020 päätösten lainvoimaisuus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää todeta, että yhtymävaltuuston 27.11.2020 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Oikaisu Pyhtään palvelusopimuksen mukaiseen laskutukseen vuodelle 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa Pyhtää palvelusopimuksen mukaisen kiinteän laskutuksen oikaisun vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. 2M-IT Oy:n laajennettu pääkäyttäjäpalvelu Kymsoten leikkaustietojärjestelmäympäristöjen sovelluksille

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hankkia 2M-IT Oy:ltä (In-house yhtiö) laajennetun pääkäyttäjäpalvelun Kymsoten leikkaustietojärjestelmäympäristöjen sovelluksille esityksen mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Asiakaspalveluyhtiön perustaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään yhtiön perustamisen liittyvät asiakirjat ja tekemää 200.000 euron pääomasijoituksen yhtiöön.

Yhtiön perustamisasiakirjat ja osakassopimus päätöksen liitteenä.

Valtuutetaan toimitusjohtaja tekemään vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä perustamisasiakirjoihin ja osakassopimukseen.

Esteellisinä kuultiin asiantuntijoita Lauri Lehtoa ja Ari Nevalaista, jotka poistuivat kokouksesta ja etä-yhteyksistä ja eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Sihteerinä toimi tämän asiakohdan osalta Anni Björklund.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kiinteistöjärjestelyt ja Kymsote-Kiinteistöt Oy:n perustaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto vahvistaa ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet Kymsote-Kiinteistöt Oy:n perustamisen osalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asian käsittelyn ajaksi poistuivat hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo ja jäsenet Birgit Koskela ja Riku Pirinen sekä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jukka Nyberg.

Pykälän käsittelyyn osallistuivat varajäsenet Jukka Silén ja Kari Huovila. Puheenjohtajana toimi Päivi Sippula.

8. Kuntayhtymän hankeyhtiön pääomittaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää sijoittaa Carea-Sairaalat Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP) 270.000,00 euroa tilinpäätöstilanteessa 31.12.2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

Asian käsittelyn ajaksi poistuivat hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo ja jäsenet Birgit Koskela ja Riku Pirinen sekä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jukka Nyberg.

Pykälän käsittelyyn osallistuivat varajäsenet Jukka Silén ja Kari Huovila. Puheenjohtajana toimi Päivi Sippula.

9. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 4 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 12.12.2020-8.1.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

 

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.