Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 14.8.2020

14.8.202

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 14.8.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Raimo Oksala.

3. Osavuosikatsaus kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-kesäkuulta 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 30.6.2020 tiedoksi, sekä edellyttää palvelutuotannolta ja tukipalveluilta seuraavaa:

Kun vuoden 2020 taloudellinen tilanne osoittaa merkittävän alijäämän syntymistä, tulee palveluketjujen ja tukipalvelujen tarkastella kriittisesti jo sovittujen keinojen lisäksi kaikkia toimintansa kustannuksia ja etsiä keinot hallita niitä. Kaikkien hyväksyttyjen kustannussäästöjen toteutuminen tulee varmistaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Toimitusjohtajan palkattoman virkavapauden myöntäminen

Hallituksen puheenjohtajan selostus:

Hallitus päättää myöntää toimitusjohtaja Annikki Niiraselle palkatonta virkavapautta Hallintosäännön 59 §:n mukaisesti ajanjaksoille 7.9.2020, 16-19.10.2020, 30.11.2020 ja 7.12.2020 yhteensä seitsemän (7) päivää.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Talousjohtajan virkavaalin vahvistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

–  vahvistaa talousjohtajan virkavaalin,

–  päättää talousjohtajan sopimuspalkaksi 8362,59 euroa/kk (sisältää puhelinedun 20 euroa/kk)

–  hyväksyy Tiina Pullin palvelussuhteen aloituspäiväksi 1.9.2020

–  vahvistaa koeajan pituudeksi kuusi kuukautta ja sovellettavaksi työajaksi kokonaistyöajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. hyväksyä osaltaan edellä perustelutekstissä kuvatun yritysjärjestelyn periaatteet, jossa nykyisten Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n palvelutoiminta siirretään uudelle perustettavalle yhtiölle, jonka jälkeen vanhat yhtiöt puretaan,

2. perustaa Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy –nimisen osakeyhtiön liitteenä olevan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti,

3. merkitä yhtiön osakkeita yhteensä 1415 euron merkintähinnasta,

4. hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen yhtiölle,

5. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään liitteenä oleviin asiakirjoihin teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia ennen niiden hyväksymistä,

6. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat,

7. valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään edustajan ja antamaan tälle tarvittavat toimintaohjeet Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokouksiin, joissa päätetään

  a.  yhtiön omaisuuden siirrosta perustettavalle yhtiölle edellä kuvatuin tavoin,

  b.  yhtiön selvitysmenettelyyn asettamisesta ja

  c.  selvitysmiesten lopputilityksen hyväksymisestä,

8.  hyväksyä Uudenmaan Sairaalapesulan nykyisten omistajien väliset omistusjärjestelyt edellä kuvattujen perustelujen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymenlaakson keskussairaalan sydänkeskuksen röntgenlaitteiston sekä valokerroskuvauslaitteiston hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että Kymenlaakson keskussairaalan uuden sydänkeskuksen sydäntutkimusyksikköön hankitaan laitteistot seuraavasti:

1. Röntgenlaitteistokokonaisuus: Siemens Healthcare Oy:n tarjoama Artis Icono -laitteistokokonaisuus, kokonaishankintahinta 603.000 € (alv. 0 %).

2. Valokerroskuvauslaitteisto (OCT-laitteisto): Abbot Medical Finland Oy:n tarjoama OPTIS Integrated -järjestelmä, kokonaishankintahinta 91.000 € (alv. 0 %).

Kaikkien laitteistojen kokonaishankintahinta yhteensä 694.000 € (alv.0 %).

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Suunniteltujen yt-toimenpiteiden toteutuminen kumulatiivisesti kesäkuun loppuun 2020 mennessä

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Johdon, Johdon tukipalveluiden koko henkilöstön, tuotannon tukena työskentelevien asiantuntijoiden ja esimiesten lomauttaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 269/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti talousjohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 302/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti talousjohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa. Asiakas ohjataan toimittamaan hakemus harkinnanvaraisesta potilasmaksun alentamisesta tai vapauttamisesta yllä esitetyn mukaisesti talousjohtajalle.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 336/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti talousjohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 382/2020

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti talousjohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 8 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 20.6.–7.8.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut asiat

Annettiin tiedoksi, että ylimääräinen kuntakokous pidetään 10.9.2020 klo 9–12.

Merkittiin tiedoksi KKV:lle annettu lausunto ja selvitys silmäkeskuksen lääkäripalvelujen ulkoistuksesta.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.