Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 13.12.2019

13.12.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 13.12.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Oksala ja Riku Pirinen

3. Labquality Oy:n osakkeiden myynti

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. myydä Kymsoten omistamat Labquality Oy:n osakkeet nrot 128-133 Cor Group Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin perustuen yhtiön velattomaan arvoon 5 300 000 euroa,

2. valtuuttaa toimitusjohtaja Annikki Niirasen päättämään vähäisistä ja teknisluonteisista muutoksista liitteenä olevaan kauppakirjaan ja sen liitteisiin sekä hyväksymään kaikki kaupan täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat, ja

3. valtuuttaa Lauri Tanner tai hänen nimeämänsä allekirjoittamaan kauppakirjan sekä kaupan täytäntöönpanoon ja rekisteröitiin liittyvät asiakirjat Kymsoten puolesta.

4. Selvyydeksi todetaan, että alustavaan kauppakirjaan tehtävät kirjoitusvirheiden korjaukset, sopimusosapuolten yms. tietojen päivittäminen sekä kauppakirjan liitteiden 0 (myyjien osakeomistukset) ja 1 (eroavat hallituksen jäsenet) lisääminen allekirjoitettavaan kauppakirjaan ei edellytä erillistä muutosten hyväksyntää tai uuden päätöksen tekemistä

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Lääkäripalvelujen puitejärjestelyn 2016-2018 jatkaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että Kymsotelle siirtyneen Lääkäripalvelujen puitejärjestelyä jatketaan optiomahdollisuuden johdosta kokonaisuudessaan edelleen 31.3.2020 asti kilpailutusprosessin vireilläolon johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen liitteen nro 3 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen nro 4 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laskentatunniste 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 5 olevan laskentatunnisteen vuodelle 2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palveluhinnasto 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän palveluhinnaston liitteen nro 6 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 2020 sekä kotihoidon ja omaishoidon myöntämisen perusteet 1.1.2020 lukien

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä

- sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2020 lukien esittelymuistion ja liitteen nro 7 mukaisesti,

- kotihoidon ja omaishoidon myöntämisperusteet sekä omais- ja sijaishoidon palkkiot liitteiden 8 ja 9 mukaisesti, ja että

- säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen sekä palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden tulot tarkistetaan 1.1.2020 alkaen,

- oman tuotannon ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiakkaiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen tuloselvitykset ja uudet maksupäätökset tehdään 1.5.2020 alkaen ja ostopalveluasiakkaiden osalta siitä lukien, kun palveluntuottajan perimät vuokra- ja ateriakustannukset muuttuvat.

- laitoshoidon asiakkaiden tuloselvitykset ja asiakasmaksut tarkistetaan 1.3.2020 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Lastensuojelun ja koti-, ja asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot vuonna 2020.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä

- lastensuojelun perhehoidon palkkiot, korvaukset ja sopimusmallit vuonna 2020 liitteiden nro 10 ja nro 11 mukaisesti, ja

- koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot 1.1.2020 esittelymuistion mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Toimintasääntö

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy uuden toimintasäännön. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään vahvistettuun toimintasääntöön mahdollisia teknisiä täsmennyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Vuoden 2019 käyttösuunnitelmien muuttaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa käyttösuunnitelmat 2019 liitteen nro 13 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Käyttösuunnitelmat vuodelle 2020

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa käyttösuunnitelmat liitteen nro 14 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Sisäisen tarkastuksen palvelut -hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi tarjouspyynnön mukaiset sisäisen tarkastuksen palvelut KPMG Oy Ab:ltä.

Päätös: Asia jätettiin pöydälle ja tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

15. Kymsoten ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välinen kumppanuussopimus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Kymsoten ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n välillä neuvotellun uuden kumppanuussopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Ilmanpuhdistimien hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella ilmanpuhdistimien vuokraukseen ja ostoon seuraavat yritykset osa-alueittain:

1.Vuokraus

Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan osa-alueesta puitejärjestely, johon valitaan seuraavat viisi (5) sopimustoimittajaa:

Cramo Finland Oy
Industless Oy
Inspector Sec Oy
UniqAir Oy
Sisäilmalähetti Oy

2.Osto

Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan osa-alueesta puitejärjestely, johon valitaan seuraavat viisi (5) sopimustoimittajaa:

Cramo Finland Oy
Industless Oy
Inspector Sec Oy
UniqAir Oy
Sisäilmalähetti Oy

1.Vuokraus ja 2. Osto

Sopimuskaudella Tilaajat voivat tilata yksittäisten laitteiden vuokrauspalvelua (osa-alue 1) ja ostaa laitteita (osa-alue 2) kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jolloin toimeksiannoissa valintaan vaikuttavat etusijajärjestys, toimittajan toimiminen jo samassa kiinteistössä, resurssit, toimitusaikataulu ja reklamaatiot. Tilaajilla on myös mahdollisuus pyytää tarjoukset puitejärjestelyn sopimustoimittajilta (ns.minikilpailutus) suuremmista kokonaisuuksista.

Minikilpailutuksessa Tilaaja lähettää tiedustelun hankinnasta sähköpostilla puitejärjestelyssä mukana oleville sopimustoimittajille. Valinnan perusteena voi hinnan lisäksi olla Tilaajan määrittämiä laatutekijöitä.

Minikilpailutuksessa Toimittajalla on mahdollisuus alentaa sopimushintaa kyseistä tilausta/hankintaa koskien. Minikilpailutuksessa annettu hinta ei saa ylittää tarjoushintoja.

Tilaajien tarpeet vaihtelevat, tarjouspyynnössä on vertailtavana laitevaihtoehdot, jotka soveltuvat yleisimpiin tilaajien käyttökohteisiin.

Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tilaajat voivat puitejärjestelyn perusteella hankkia myös muita ilmanpuhdistimien vuokrauspalveluita ja ostolaitteita, mikäli esim. kohteen sisäilma-analyysin perusteella tarvitaan erikoissuodatusta. Tämä voi tulla kyseeseen esim. vaativissa sairaalaympäristöissä. Mikäli sopimustoimittajat eivät voi toimittaa erityistarpeeseen soveltuvaa palvelua/laitetta, voidaan yksittäisten laitteiden palveluita/ostolaitteita hankkia muualta.

Sopimusaika on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (1+1) vuoden pituisella optiokaudella, jolloin sopimuksen enimmäiskestoksi voi tulla neljä (4) vuotta.

Päätös: Hyväksyttiin.

17. Lääkeannosteluautomaattien hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi tarjouspyynnön mukaiset lääkeannosteluautomaatit palveluna Evondos Oy:ltä. Tarjouksen mukaiset vuosittaiset kustannukset ovat 235 laitteen volyymilla 541 440 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

18. Sanelunpurkupalvelujen hankintaesitys

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi tarjouspyynnön mukaiset sanelunpurkupalvelut Diktamen Oy:ltä. Tarjouksen mukainen kustannusarvio on 2 310 000 euroa / vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin.

19. Oikaisuvaatimus päätökseen 297/2019

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitetyin perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta poistaa käynnistä aiheutunutta maksua.

Päätös: Hyväksyttiin.

20. Kymsoten päivystysten lääkärityövoiman hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella Kymsoten päivystysten lääkärityövoiman palveluntuottajaksi osa-alueelle 1 KOKS Medimatkat OY:n.

Sopimusaika on määräaikainen kaksi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana.

Kymsoten hallitus päättää esityksen perusteella keskeyttää hankinnan osa-alueen 2 POKS osalta ja käynnistää uuden hankintamenettelyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

21. Johtajaylilääkärin valinta

Toimitusjohtajan esitys:

- Hallitus valitsee Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtajaylilääkärin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2020 lukien EL Marja-Liisa Mäntymaan, koska Marja-Liisa Mäntymaa täyttää viran kelpoisuusehdot ja häntä on pidettävä koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella kokonaisuutena arvioiden pätevimpänä johtajaylilääkärin virkaan,

- ja vahvistaa kokonaispalkan hallituksen ohjeistuksen mukaisesti

- sekä oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään johtajaylilääkärin virkasuhteen muista ehdoista.

Päätös: Hyväksyttiin.

22. Henkilöstöpäällikön viran perustaminen ja viran kelpoisuusehdot

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus perustaa henkilöstöpäällikön viran 1.1.2020 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

23. Vuoden 2020 kokoukset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esitetyn kokousaikataulun.

Päätös: Hyväksyttiin

24. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 19 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 18.11. - 6.12.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin.

25. Asumispalvelujen asiakasvarojen käsittely Kymsotessa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteen nro 20 mukaiset ohjeet ja niihin liittyvät asiakirjat asumispalvelujen asiakkaan omien varojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

Päätös: Hyväksyttiin.

26. Muut asiat

Muissa asioissa käsiteltiin monialaisen työelämäpalvelun katsausta vuoteen 2019.

 

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.