Kymsoten hallituksen päätökset 13.1.2022

13.1.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 13.1.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Hartikainen ja Tiina Mikkonen.

3. Korjaus terveydenhuollon asiakasmaksuihin 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus tekee edellä esitetyn mukaisen korjauksen 16.12.2021 hyväksyttyihin terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palveluhinnasto 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 palveluhinnastoon seuraavat lisäykset:

–      KHKU2 Tilapäinen kotisairaanhoito, hinta 38 euroa.

–      IKK003 Tuettu asuminen ikääntyneet lyhytaikainen, virtuaalinen käynti, hinta 69 euroa.

–      IKK004 Tuettu asuminen ikääntyneet pitkäaikainen, virtuaalinen käynti, hinta 66 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Päihdehuollon laitospalvelun optiovuoden käyttöönotto

Toimitusjohtajan esitys:

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun vuoksi Kymsote ei tee sopimusta optiokaudesta 1.1.2022-31.12.2022 Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän kanssa, eikä laita hankintapäätöstä muutoinkaan täytäntöön tältä osin Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Lastensuojelun ja koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot vuonna 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä

-       lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022 liitteen 4 mukaisesti, ja

-       koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot 1.1.2022 pykälätekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Asumispalveluiden asukasvuokrien neliöhintojen vahvistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että Eskolakotien ja Saarnikotien maaliskuun 2022 asukasvuokrat ovat nykyisen vuokran suuruiset ja hyväksyy Eskolakotien neliövuokraksi 15,42 €/m2/kk ja Saarnikotien neliövuokraksi 10,08 €/ m2/kk 1.4.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Sopimuksen jatkaminen optiokaudella koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävien ns. sotekortilla maksettavien kuljetusten ajovälityspalveluja ja kuljetuspalveluja

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää jatkaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävien kuljetusten ajovälityspalvelujen ja kuljetuspalvelujen sopimuksia Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy:n ja Kymenlaakson Taksi Oy:n kanssa optiokaudelle 1.1. - 31.12.2022 28.2.2020 § 59 hankintapäätöksen ja sopimusten mukaisin ehdoin.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohje

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen 6 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Jäsenkuntien palkkojen yhtenäistäminen Kymsotessa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että se

1.     hyväksyy Kymsoten palkkaharmonisaation toteutettavaksi työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvoteltujen (liitteet 7 ja 8) työnvaativuuden arvioinnin avulla määritettyjen palkkatasojen mukaisesti sekä etenemisen,

2.     pyytää jäsenkunnista kirjallisen vastauksen 28.1.2022 mennessä, onko jäsenkunta esimerkiksi omalla lisätalousarviollaan mahdollistamassa jäsenkuntaosuuttaan vastaavan palkkaharmonisaation kustannuksen vuoden 2022 aikana.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Kehitysvammaisten asumispalvelujen hankinta ja hankinnan itseoikaisu

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus

1.     hylkää osa-alueen 1 tuettu asuminen osalta Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n ja TukiTeko Oy:n tarjoukset, koska tarjoajia ei ole tuetun asumisen osalta merkitty 1.1.2022 mennessä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin

2.     päättää vahvistaa asumispalvelujen palveluntuottajiksi valittujen järjestyksen osa-alueittain liitteen X mukaisesti

3.     päättää, että se oikaisee Attendo Jelppiskoti Oy:n virheellisenpisteytyksen pisteisiin 86,49.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Riku Pirinen ja Aila Eerola. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

13. Omavelkainen takaus Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

1.     Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle myönnetään yhteensä pääomaltaan enintään 52 milj. euron 100 %:n omavelkaiset takaukset, jotka kattavat lainojen pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko luoton voimassa oloajan.

2.     Takauksista ei peritä vuotuista takausprovisiota.

3.     Kuntayhtymän edut turvataan riittävän kattavilla yrityskiinnitysvakuuksilla sekä kiinteistöihin kohdistuvilla kiinnityksillä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Seppo Rintamo, Riku Pirinen ja Marjo Lakka. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

14. Käyttösuunnitelmat vuodelle 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää vahvistaa käyttösuunnitelmat vuodelle 2022 liitteen 12 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Kymsoten sopimushallinnan kehittäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy kuntayhtymälle liitteenä 13 olevan sopimushallinnan ohjeen ja sen mukaisen toimintamallin sekä valtuuttaa hallintojohtajan tekemään siihen tarpeellisiksi katsomiaan käytännön teknisiä muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 14 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.12.2021 - 7.1.2022 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Muut asiat

Muissa asioissa hallitus päätti esittää Urmas Pekkalan säätiön hallitukseen jäseniksi Helena Perämäkeä ja Ari Ronkaista.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.