Kymsoten hallituksen päätökset 12.6.2020

12.6.2020

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 12.6.2020 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.

3. Ratamokeskuksen kiinteiden sairaalalaitteiden hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy Ratamokeskuksen kiinteiden sairaalalaitteiden hankinnan yhteensä 2.027.089,63 euroa ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Valtionavustus kunnille ja kuntayhtymille työkyvyn tukemiseen vuosille 2020–2022

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsote päättää jättää hakemuksen määräaikaan 15.6.2020 mennessä Työkyky -ohjelmahakuun. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään hankehakemusdokumentteihin teknisiä täydennyksiä ja muutoksia sekä allekirjoittamaan lähetettävät hakemukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Talousjohtajan virkavalinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella kokonaisarviointiin perustuen Kymsoten hallitus päättää valita talousjohtajan virkaan KTM Tiina Pullin.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kuljetuspalveluiden hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valita kuljetuspalveluiden toimittajaksi Posti Oy:n, jonka tarjous oli hinnaltaan halvin. Voittaneen tarjoajan kanssa tehdään määräaikaisesti voimassa oleva sopimus kolmen (3) vuoden ajalle (1.1.2020-31.12.2023). Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksesta ilmenevin irtisanomisehdoin. Hankintayksikkö arvioi viimeistään määräaikaisen sopimuskauden päättyessä, onko hankinta syytä kilpailuttaa uudelleen.

Päätös on ehdollinen, kunnes tarjouspyynnössä mainitut todistukset ja selvitykset on tarkistettu.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Virkkulankylän välivuokrasopimus

Toimitusjohtajan esitys:

1.  Hallitus hyväksyy Virkkulankylän välivuokrasopimuksen liitteineen sekä sen, että tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävät välivuokrasopimukset laaditaan sopimusmallin mukaisesti.

2.  Hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa teknisiä muutoksia.

Toimitusjohtajan kokouksessa täydennetty esitys:              

1.  Hallitus hyväksyy Virkkulankylän välivuokrasopimuksen liitteineen sekä sen, että tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävät välivuokrasopimukset laaditaan sopimusmallin mukaisesti.

2.  Hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa teknisiä muutoksia.

3.  Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarkistetaan sopimuksen suhde EU:n valtiontukimääräyksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

Riku Pirinen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta ei kannatettu.

8. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 7 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 23.5.-5.6.2020 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Kuljetuspalvelun hankinta vammaisasiakkaille työ- ja päivätoimintaan

Toimitusjohtajan esitys:

1.  Hallitus päättää valita työ- ja päivätoiminnan kuljetuspalveluiden tuottajaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehneen Kymenlaakson Taksi Oy:n sekä Etelä-Kymenlaakson että Pohjois-Kymenlaakson osa-alueelle.

2.  Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Muissa asioissa käytiin läpi peruspalvelujen valtionosuuksien korotuksista Kymsoten näkökulmasta.

Tämä on kokoustiedote. 21.10.2019 lähtien hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.