Kymsoten hallituksen päätökset 10.11.2022

11.11.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 10.11.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jaanu ja Riku Pirinen.

3. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 404/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Pesä on maksanut velkoja vastoin perintökaaren velkavastuujärjestystä, eikä ole koittanut sopia asiaa velkojien kanssa ennen maksuja. Riitaisa osuus, joka muutosperunkirjan jälkeen voitaisiin vaatia, olisi 101,73 euroa. Ulosoton ja perinnän jälkeen varoja ei jäisi juurikaan saatavaksi. Oikaisuvaatimus tulee hyväksyä.

Päätös: Hyväksyttiin

4. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 420/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, mutta antaa henkilökohtaisen avun palveluntuottajille mahdollisuuden esittää seuraavaa hinnantarkistusta jo 6 kuukauden kuluttua. Ehdotus hinnantarkistuksesta on toimitettava tilaajalle viimeistään 2 kuukautta ennen sen voimaan astumista.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Oikaisuvaatimus päätöksestä potilasasiakirjamerkinnän korjauspyyntöön

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perusteluiden mukaan hallitus päättää, että oikaisuvaatimus ja vahingonkorvausvaade hylätään kokonaisuudessaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Oikaisuvaatimus hallintojohtajan viranhaltijapäätökseen 44/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hylätä asiakkaan tekemän korvausvaatimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 376/2022

Toimitusjohtajan esitys:

Oikaisuvaatimus tulee hyväksyä. Riitaisa osuus, joka muutosperunkirjan jälkeen voitaisiin vaatia, olisi Kuntaperinnän tulkinnan mukaan 82,87 euroa. Ulosoton ja perinnän jälkeen varoja ei jäisi juurikaan saatavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kotoutumislain muutosten vaikutukset hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn mukaisesti kotoutumislainsäädännön myötä hyvinvointialuetta koskevat muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kymenlaakson maakunnallisten sote-henkilökuljetuspalveluiden hankinta

Toimitusjohtajan esitys:

Kymenlaakson maakunnallisten sote-henkilökuljetusten tuottajiksi valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen määräajassa jättäneet palveluntuottajat. Palveluntuottajat asetetaan etusijajärjestykseen tarjouskilpailun tulosten perusteella. Valitut palveluntuottajat ovat etusijajärjestyksessä:

1.     Kouvo Lane (29 %)

2.     Nortamaa Oy (28 %)

3.     Laverda Ky ja TAKSI Juha Wikström (23 %)

4.     DRide Oy, Kymen Laatutaksi ja Taksipalvelu Hannu Väkevä (19 %)

5.     Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy (18 %)

6.     Kirsin taksi koria (15 %)

7.     Taksipalvelu Sasu Mäkinen Oy (14 %)

8.     Pasi Kurittu Ky (12 %)

9.     Sasumak Oy (11 %)

10.  Taksi save ja Tmi Tommi Liinamaa (10 %)

11.  Kymenlaakson Invataksi Oy (9 %)

12.  Taksi MN Niemelä (7 %)

13.  Tmi Jonne Sakki (6 %)

14.  Jyrki Pakkanen Ky, Taksiliikenne P Mattila ja Tilaustaksit Sydänmaanlakka Oy (5 %)

15.  TJ. Kurvinen Oy (4 %)

16.  Porvarin Taksikuljetus Oy (3 %)

17.  Liikenne Kurittu Oy, Taksi Ihaksi Ky ja Taksipalvelut Lehto (2 %)

18.  Taksi Eagle Pro Oy (1 %)

19.  Häkkisen taksi ja kuljetus Ky, Kymenlaakson Taksi Oy ja Taksi Marko Häkkinen Oy (0%).

Tarjoajien ilmoittamat alennusprosentit on merkitty sulkuihin.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Aluehallintoviraston pyytämä selvitys kiireettömään hoitoon pääsystä perusterveydenhuollossa 2020–2023 (ESAVI/24374/2022)

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään selvitys tiedoksi ja Kymsoten lausunnoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunto- ja selvityspyyntöön ESAVI/24373/2022.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-syyskuulta 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää merkitä raportin kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-syyskuulta 2022 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Kymsoten palveluhinnaston muutokset vuodelle 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä esittelytekstin mukaiset Terveyden - ja sairaanhoidon palveluketjun DRG-tuotteiden hintojen lisäykset vuoden 2022 palveluhinnastoon 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Eräiden toimien muuttaminen viroiksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     lakkauttaa yhden (1) koordinaattorin toimen 1.12.2022 alkaen,

2.     lakkauttaa kuuden (6) sosiaalityöntekijän toimea 1.12.2022 alkaen,

3.     lakkauttaa 13 sosiaaliohjaajan toimea 1.12.2022 alkaen,

4.     perustaa yhden (1) koordinaattorin viran 1.12.2022 alkaen,

5.     perustaa kuusi (6) sosiaalityöntekijän virkaa 1.12.2022 alkaen,

6.     perustaa 14 sosiaaliohjaajan virkaa 1.12.2022 alkaen,

7.     siirtää nyt toimissa olevat henkilöt perustettaviin virkoihin 1.12.2022 alkaen, ja

8.     valtuuttaa toimivaltaiset esihenkilöt valmistelemaan sekä hyväksymään tarvittavat virkamääräykset, sekä

9.     valtuuttaa toimitusjohtajan lisäämään mahdollisesti puuttuvia toiminumeroita tämän päätöksen liitteeseen 23.12.2022 asti.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Eräiden virkojen muuttaminen toimiksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1.     lakkauttaa liitteen mukaiset virat 1.12.2022 alkaen,

2.     perustaa vastaavat toimet 1.12.2022 alkaen,

3.     siirtää nyt viroissa olevan henkilöt perustettaviin työsopimussuhteisiin toimiin 1.12.2022 alkaen, ja

4.     valtuuttaa toimivaltaiset esihenkilöt valmistelemaan sekä hyväksymään tarvittavat työsopimukset, sekä

5.     valtuuttaa toimitusjohtajan lisäämään mahdollisesti puuttuvia virkanumeroita tämän päätöksen liitteeseen 23.12.2022 asti.

Päätös: Hyväksyttiin.

15. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 9 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.10.2022 - 4.11.2022 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakkeiden myynti Virolahden ja Miehikkälän kunnille

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää valtuuttaa, hallintosäännön 78 §:n perusteella, talousjohtajan myymään kuntayhtymän omistamista Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakkeista 1 kpl Miehikkälän kunnalle ja 1 kpl Virolahden kunnalle.

Päätös: Hyväksyttiin

18. Muut asiat

Hallitus käsitteli aluehallintoviraston valvonta-asioina (ESAVI/20499/2020, ESAVI/21785/2020, ESAVI/22053/2020) tulleet ratkaisut.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.