Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 7.6.2019

7.6.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 7.6.2019 kokouksesta:
 
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.
 
3. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus suunnitteluhanke ajalla 1.1.-14.6.2019
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää pyytää lausunnot jäsenkunnilta 15.8.2019 mennessä.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
4. Sairaalahankkeiden kustannusarvioiden tarkistaminen
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että sairaalahankkeiden kustannusarviot vahvistetaan toteuttamissuunnittelun ja tilaohjelmien perusteella seuraavasti:
– Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke, 169 milj. euroa
– Ratamokeskushanke, 68 milj. euroa.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
5. Euroopan investointipankin lainasopimuksen hyväksyminen
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. kuntayhtymän toimitusjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä valtuutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan Euroopan Investointipankin ja Kymsote-kuntayhtymän välisen 120 miljoonan euron rahoitussopimuksen yhdessä tai useammassa erässä vuosien 2019-2023 sairaalahankkeiden investointiohjelman toteuttamiseksi
2. ja että, pöytäkirja tämän kokouksen osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
6. Omavelkainen takaus Carea-Sairaalat Oy:lle – Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen 90 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenenviiden (25) vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
7. Omavelkainen takaus Carea-Sairaalat Oy:lle – Ratamokeskus-hanke
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen Ratamokeskuksen 28,4 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenenviiden (25) vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
8. Vuoden 2019 talousarvion tarkistaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kiinteiden rahoitusosuuksien osalta
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle,
– että vuoden 2019 talousarviota muutetaan liitteiden nro 2 ja 3 mukaisesti perusteena perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kiinteiden rahoitusosuuksien tarkentaminen tilinpäätöksen 2018 mukaisiksi, ja että
– kuntien kanssa tehdyt palvelusopimukset päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
9. Oikaisuvaatimus Kati Homasen virkasuhde
Toimitusjohtajan esitys:
Kymsote hylkää Kati Homasen oikaisuvaatimuksen perusteettomana.
Päätös: Hyväksyttiin. Aila Eerola jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
 
10. Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
11. Forsante Antikoagulaatiohoito ja Forsante MobiiliPSA
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus valtuuttaa hankintayksikön käynnistämään edellä kuvatun laajuisen Forsante-ohjelmiston (Antikoagulaatiohoito ja MobiiliPSA) suorahankinnan ja tekemään sopimuksen, mikäli suorahankinnan estäviä oikaisupyyntöjä ei ole tullut.
Päätös: Hyväksyttiin
 
12. Kymsoten tietoaltaan perustaminen ja integraatiot Kymsoten asiakas- ja potilastietojärjestelmiin
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan hankkimaan Kymsoten tietoaltaan esityksen mukaisesti HUS:lta ja allekirjoittamaan hankintaan ja yhteistyöhön tarvittavat sopimukset ja asiakirjat.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
13. Päihdehuollon laitospalvelun kilpailutuksen käynnistäminen kuntayhtymässä
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää käynnistää päihdehuollon laitospalvelun kilpailutuksen.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
14. Paikallinen sopimus pitkästä työvuorosta ja säännöllisestä pitkästä yövuorosta
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen pitkästä työvuorosta ja säännöllisestä pitkästä yövuorosta, liite nro 6.
Sopimus on voimassa 17.6.2019 lähtien toistaiseksi. Hoikun Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön osalta 31.3.2020 asti.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
15. Määräaikainen paikallinen sopimus ylitöiden maksamisesta Kymsoten asiakas/ potilastyössä oleville
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy liitteen nro 8 mukaisen määräaikaisen paikallisen sopimuksen ylitöiden maksamiseksi asiakas/potilastyössä oleville hoitotyöntekijöille mukaan lukien sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat, palvelusihteerit ja välinehuoltajat 27.5.2019 lukien 8.9.2019 asti.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
16. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-huhtikuulta 2019
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut sekä tukipalvelut pyrkivät tasapainottamaan toimintakulujen kasvua talousarvion mukaiselle tasolle sekä huolehtimaan että suunnitellun palvelutuotannon ja siihen kohdistettujen resurssien (henkilöstö, materiaalit, palvelut) suhde on tasapainossa.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
17. Viranhaltijapäätökset
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 9 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.5. – 31.5.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
18. Muut asiat
Muissa asioissa hyväksyttiin Riku Pirisen esitys, että Kymsote selvittää vaihtoehdon sijoittaa perhekeskus Kymenlaakson keskussairaalassa lastensairaalan yhteyteen. Lisäksi hallitukselle tuotiin tiedoksi Kotkan terveysasemien puhelinpalvelujen merkittävien jono-ongelmien helpottaminen palveluun lisättyjen resurssien myötä. 
 
Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja tuodaan myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.