Kymsoten hallituksen päätökset 7.5.2021

7.5.2021
 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 7.5.2021 kokouksesta:
 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Raimo Oksala.

3. Oikaisuvaatimus hallintojohtajan viranhaltijapäätökseen 5/2021

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti hallintojohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Työ- ja päivätoimintapalvelujen hankinta

Hallituksen puheenjohtajan esitys:

Hallitus päättää hylätä työ- ja päivätoiminnan puitesopimusjärjestelystä Multitalento Oy:n, Tandemi Oy:n ja Tulevaisuuden Työ Oy:n tarjoukset, koska ne eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön ja hankinnan vaatimuksia. Multitalento Oy:n osalta puretaan aiemmin allekirjoitettu sopimus.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Riku Pirinen, Vappu Kuokka, Annikki Niiranen, Anu Salonen ja Ari Nevalainen, jotka poistuivat kokouksen etä-yhteydestä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Riku Pirisen varajäsen Kari Huovila osallistui pykälän käsittelyyn ja pykälän osalta sihteerinä toimi Anni Björklund.

5. Uuden päivätoimintayksikön perustaminen Kouvolan alueelle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että
1. Perustetaan uusi päivätoiminnan yksikkö Kouvolan alueelle 1.6.2021 lukien edellä esitetyn mukaisesti.
2. Perustetaan 10 ohjaajan työsuhdetta kustannuspaikalle 2252.
3. Valtuutetaan Kymsote-Kiinteistöt Oy neuvottelemaan toimintaan liittyvien tilojen vuokrasopimuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Lastensuojelun ja koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot vuonna 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2021 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Henkilökohtaisen avun keskuksen (Henkka) sopimuksen irtisanominen ja neuvontapalvelun ottaminen Kymsoten omaksi toiminnaksi 1.1.2022 lukien

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää, että
1. Irtisanotaan henkilökohtaisen avun keskus Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n (Socom) sopimus henkilökohtaisen avun keskuksesta (Henkka) 1.1.2022 lukien.
2. Otetaan henkilökohtaisen avun neuvontapalvelut Kymsoten omaksi toiminnaksi kymenlaaksolaisten osalta.
3. Perustetaan henkilökohtaisen avun koordinaattorin työsuhteinen tehtävä ja sosiaaliohjaajan virka 1.1.2022 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kolmen osakkaan UNA-irtautumisneuvottelut ja saavutetun sovintoesityksen hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys: 

Hallitus päättää
1. 1. Hyväksyä Espoon kaupungin irtaantumisen UNA Oy:stä liitteenä olevan sovintoesityksen UNA Ydin - Sovintotyöryhmän loppuraportti, 7.1.2021 mukaisin ehdoin ja todeta, ettei sovintoratkaisukokonaisuus riko osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua.
2. Hyväksyä, että UNA Oy voi hankkia Espoon kaupungin omistamat (100 kpl) yhtiön C-sarjan osakkeet (numerot 341-440) liitteenä olevan UNA Ydin - Sovintotyöryhmän loppuraportti, 7.1.2021 mukaisin ehdoin vastikkeetta.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kymsoten vastaus Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön 9.4.2021 asiassa 20594/03.04.04.10/2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, että ei ole kuntalain 135 § 2 momentin perusteita muuttaa päätöstä Tiina Pullin virkasuhteen purkamisesta koeaikana.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Talouden tasapainotusohjelma vuodelle 2021

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää
– hyväksyä talousarvion 2021 tasapainottamiseksi esitetyt palveluketjukohtaiset toimenpide-esitykset sekä niiden talousvaikutukset,
– edellyttää palveluketjujen johtajilta ja palveluista vastaavilta päälliköiltä, että esitysten mukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi, ja että asetetut kustannussäästötavoitteet ja tuottojen muutokset toteutuvat talousarviovuoden 2021 aikana,
– että toimenpide-esitysten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan hallitukselle kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Koronavirusepidemian tilannekatsaus 

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 7 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 10.4. - 30.4.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi, että Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on valmistelussa suunnitelma toiminnan painopisteen muuttamisesta turvaamaan avohoidon kasvaneiden asiakasmäärien hoito: 
• Nuorisopsykiatrian poliklinikkaa vahvistetaan  
• Nuorten Matalan toimintaa vahvistetaan sekä Etelä-Kymenlaaksossa että Kouvolassa. 
• Nuorisopsykiatrian osaston toimintaa järjestetään uudelleen ja sen yhteyteen perustetaan mm. nuorten kotisairaala  
Valmistelua jatketaan yhdessä henkilöstön kanssa. 
 
Merkittiin tiedoksi, että Kymsotessa ollaan laatimassa Koronavirusepidemian osalta ulospääsy eli exit -suunnitelmaa.
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.