Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 6.9.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 6.9.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Riku Pirinen.

3. Työsuojelutoimikunnan työnantajajäsenten nimeäminen

Toimitusjohtajan esitys:

1. Hallitus nimeää Kymsoten työsuojelutoimikunnan työnantajajäseniksi palvelupäällikkö Mervi Takalan, palvelujohtaja Liisi Mattilan, palvelujohtaja Marjo Seurin ja palvelujohtaja Heli Kainulaisen.

2. Työsuojelutoimikunta nimittäisi työnantajan edustajan puheenjohtajaksi vuosille 2019–2020 ja vuosille 2021–2022 puheenjohtaja tulisi työntekijäpuolelta. Toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin. Esittelijänä toimii työsuojelupäällikkö.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Päihdelaitoshoidon palvelukuvaus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy päihdelaitoshoidon palvelukuvauksen liite nro 1.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kuntayhtymän hankintaohje

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy hankintaohjeen liitteen nro 2 mukaisesti. Hankintaohje tulee voimaan välittömästi sen hyväksymisen jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Kymsoten suun terveydenhuollon alueellisen virka-ajan ulkopuolisen kiirehoitotoiminnan (ns. ilta-viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen) kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää ryhtyä edellä todetun hankinnan valmisteluun ja kilpailuttamiseen

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymsoten päivystyksen hinnankorotusehdotuksen hylkääminen

Toimitusjohtajan esitys:

Terveystalon esittämää ehdotusta päivystyksen lääkäripalveluiden hinnan korottamisesta 11.9.2019 lähtien ei hyväksytä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kymsoten päivystyksen lääkärityövoiman hankinnan kilpailutus

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Talousarvion 2020 valmisteluperiaatteet ja taloussuunnitelman 2021–2022 linjaukset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä talousarvion 2020 valmisteluperiaatteet ja taloussuunnitelman 2021–2022 linjaukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 4 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 17.8.–30.8.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Kelan ja Kymsoten yhteistyösopimus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee yhteistyösopimuksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut asiat

Muissa asioissa talousjohtaja Helena Kinnunen kävi läpi Kymsoten tammi-heinäkuun tulosta ja kertynyttä alijäämää läpi. Hallitus kävi asiasta keskustelun ja se merkittiin tiedoksi. Lisäksi selvitetään käyttötalouden osalta, mitä keinoja voidaan käyttötalouteen tehdä tämän tilikauden aikana ja nämä tuodaan hallitukseen 20.9. 

Lisäksi tuotiin tiedoksi nykyisten turvapuhelinhankintasopimusten jatkaminen Kotkan, Miehikkälän ja Virolahden osalta määräajaksi, jotta sopimuskaudet päättyisivät yhdenmukaisesti Kouvolaa ja Haminaa koskevien sopimusten kanssa ja seuraava kilpailutus voitaisiin toteuttaa yhdessä koko Kymsoten alueella. 

Samoin merkittiin tiedoksi, että yhteistyössä Kastek Oy:n kanssa suunnitellaan Kymsoten käytössä olevan autokannan hallinnan järjestämistä niin, että se annetaan Kastek Oy:n vastuulle.

 

Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja tuodaan myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.