Kymsoten hallituksen päätökset 30.6.2022

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 30.6.2022 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Hartikainen ja Markku Pakkanen.

3. Yhtymävaltuuston 29.4.2022 päätösten lainvoimaisuus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää todeta, että yhtymävaltuuston 29.4.2022 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Ostopalvelujohtajan virkavalinta

Toimitusjohtajan esitys:

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen sekä soveltuvuusarvioinnin perusteella kokonaisarviointiin perustuen kuntayhtymän hallitus

– päättää valita ostopalvelujohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan TtM Kirsi Pitkälän ja hänen kieltäytymisen varalle KTM Pekka Hardin,

– päättää ostopalvelujohtajan kokonaispalkaksi 8466,22 euroa/kk (sisältää puhelinedun 20 euroa/kk),

– vahvistaa koeajan pituudeksi kuusi (6) kuukautta ja sovellettavaksi työajaksi kokonaistyöajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Psykiatrian lääkäripalvelujen ostosopimuksen optiovuoden käyttö

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää jatkaa Etelä-Kymenlaakson psykiatrian lääkäripalvelujen hankintaa Solutos Oy:ltä, nykyisin Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ltä esityksen mukaisella optiovuodella 1.1.-31.12.2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. C-kaari angiografialaitteiston hankinta Kymenlaakson keskussairaalan leikkausosastolle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. hankkia Kymenlaakson keskussairaalan leikkausosastolle GE Healthcare Finland Oy:n tekemän tarjouksen mukaisesti Discovery IGS 7 OR AutoRight angiografialaitteiston kokonaishintaan 846 000 euroa € (alv 0 %)

Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hankintayksikkö on tarkistanut toimittajalta tarjouspyynnön mukaisesti vaaditut selvitykset ja todistukset.

2. valtuuttaa talousjohtaja Helena Perämäen allekirjoittamaan laitteiston hankintasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Hankintapäätös Kuntouttava työtoiminta 2 ja Kuntouttava työtoiminta 3

Puheenjohtajan selostus:

Hallitus päättää hankkia kuntouttavan työtoiminnan palvelut ja valita palveluntuottajat edellä esitetyn mukaisesti osa-alueessa Kuntouttava työtoiminta 2 ja Kuntouttava työtoiminta 3.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisinä asiankäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta poistuivat Ari Nevalainen, Annikki Niiranen ja Riku Pirinen.

Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja sihteerinä toimi Anni Björklund.

8. Ikääntyneiden asumispalvelujen (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) hankintamenettelyn keskeytys

Toimitusjohtajan esitys:

1. Hallitus päättää keskeyttää ikääntyneiden asumispalvelujen (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) dynaamisen puitejärjestelyn edellä mainituin perustein.

2. Hallitus päättää käynnistää uuden kilpailutuksen valmistelun siten, että markkinavuoropuhelua palveluntuottajien kanssa käydään syksyllä 2022.

3. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan irtisanomaan keskeytetyn menettelyn perusteella solmitut sopimukset sopimusehtojen mukaisesti päättymään siten, ettei päällekkäisyyttä uuden kilpailutuksen perusteella solmittujen sopimusten kanssa tule.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisinä asiankäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta poistuivat Marjo Lakka, Aila Eerola ja Riku Pirinen.

9. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen puitesopimus- ja palvelusetelihintojen tarkistus

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää korottaa tehostetun palveluasumisen sopimushintoja 1,8 % ajalle 1.7.2022 – 31.3.2023. Lisäksi hallitus päättää korottaa tehostetun palveluasumisen palvelusetelin kattohintaa 5 €/vrk ajalle 1.7.2022-31.3.2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

Esteellisinä asiankäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta poistuivat Marjo Lakka, Aila Eerola ja Riku Pirinen.

10. Kymsoten palveluhinnaston muutokset vuodelle 2022

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää hyväksyä seuraavat asumispalvelujen hintojen lisäykset vuoden 2022 palveluhinnastoon 1.7.2022 alkaen:

– Palveluasuminen, vaikeavammaiset, pitkäaikainen 93,00 €/vrk

– Asumisen palveluohjaus, 30 min 39 €

– Asumisen palveluohjaus, 60 min 78 €

– Asumisen palveluohjaus, 90 min, 117 €

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Lausunto kunnallisvalitukseen sekä vastine kunnallisvalitukseen ja hallintoriitaa koskevaan hakemukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Kymsoten hallitus antaa liitteenä esitetyn lausunnon Virolahden kunnan kunnallisvalitukseen sekä liitteenä esitetyn vastineen Virolahden kunnan kunnallisvalitukseen ja hallintoriitahakemukseen esitystekstissä tarkemmin selostetuissa asioissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 8 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 4.6.2022 - 24.6.2022 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

14. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi Kaiku24 Oy:n osalta käyty tilannekeskustelu. Syksyllä hallituksen kokouksessa käydään läpi toiminnan raporttia ja prosessikuvauksia.

Merkittiin tiedoksi ja käytiin läpi kuntayhtymän talouden toteuma 5/2022 ja tilinpäätösennuste 2022.

Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.