Kymsoten hallituksen päätökset 28.5.2021

28.5.2021
 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 28.5.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Hartikainen ja Jari Käki.

3. Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 312/2019

Toimitusjohtajan esitys:
 
Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöstä.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

4. Oikaisuvaatimus vs. talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 150/2021

Toimitusjohtajan esitys:
 
Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti talousjohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

5. Oikaisuvaatimus johtajaylilääkärin viranhaltijapäätökseen numero 26/2021

Toimitusjohtajan esitys:

Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa johtajaylilääkärin päätöstä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Lastensuojelun ja koti-, asumis- ja hoivapalveluiden lyhytaikaisen perhehoidon (omaishoidon vapaan) palkkiot vuonna 2021

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2021 liitteen 1 mukaisesti.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

7. Sosiaalihuollon muistutukset ja kantelut vuonna 2020

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020

Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2020.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidettavan hoidon järjestämisen palvelusetelien sekä harkinnanvaraisen palvelusetelin sääntökirjan hyväksyminen ja palvelusetelien arvojen määrittäminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidettavan hoidon järjestämisen sekä harkinnanvaraisen tuen palvelusetelin sääntökirjan sekä päättää ympärivuorokautinen hoito asumisyksikössä - omaishoidon palvelusetelin enimmäishinta120 €/vrk, saldoseteli kotiin annettavan hoidon järjestämiseksi arvoksi 360 €/kk ja harkinnanvaraisen palvelusetelin arvoksi vahvistetaan 27 €/tunti.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kymsoten hallintosäännön täydentäminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi oheisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän uuden hallintosäännön.
Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään yhtymävaltuuston päätösesityksen mukaiseen hallintosääntöön tarvittaessa teknisiä täsmennyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Toimintasäännön muuttaminen 2021

Toimitusjohtajan esitys: 

Hallitus hyväksyy uuden toimintasäännön. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään vahvistettuun toimintasääntöön mahdollisia teknisiä täsmennyksiä.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

12. Asiakasmaksujen muutokset 1.7.2021 alkaen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy 1.7.2021 alkaen perittävät asiakasmaksut liitteiden mukaisesti.
Lisäksi hallitus päättää, ettei tulojen tarkistuksia tehdä 1.7.2021 alkaen ja että uudet asiakaskohtaiset maksupäätökset tehdään 31.8.2021 mennessä.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

13. Päihdehuollon laitospalvelun optiovuoden käyttöönotto

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää ottaa käyttöön päihdehuollon laitospalvelun optiokauden ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

14. Käyttösuunnitelmien 2021 tarkistaminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy tarkistukset talousarvion käyttösuunnitelmiin 2021.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

15. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi–huhtikuulta 2021

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen tulee loppuvuoden aikana kaikin mahdollisin toimin pyrkiä alentamaan kustannustasoa sekä varmistaa talousarviossa pysyminen.
Lisäksi päätettiin, että talouden sopeuttamistoimien toteutumisesta raportoidaan kuukausitasolla hallitukselle sekä omistajakunnille.
 
Päätös: Hyväksyttiin

16. Omavelkaisten takausten myöntäminen Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
1. Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kymsote- Kiinteistöt Oy:n 5,0 milj. euron irtaimen puitesopimusjärjestelylle.
2. Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen Kymsote- Kiinteistöt Oy:n 10,0 milj. euron velkakirjalle.
 
Päätös: Hyväksyttiin.
 
Esteellisyytensä (yhteisöjäävi) ilmoittivat Seppo Rintamo, Riku Pirinen, Birgit Koskela, Pirjo Matikainen ja Jukka Nyberg. Seppo Rintamo, Birgit Koskela, Riku Pirinen, Pirjo Matikainen ja Jukka Nyberg poistuivat kokouksen etä-yhteydestä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtaja toimi tämän asiakohdan osalta hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Sippula.

17. Koronavirusepidemian tilannekatsaus 

Toimitusjohtajan esitys:
 
Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 12 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.5. - 21.5.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. Lisäyksiä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2021 palveluhinnastoon

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän vuoden 2021 palveluhinnastoon esittelytekstin mukaiset lisäykset.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

20. Muut asiat

Päätettiin, että kuntayhtymä lähettää Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kannanoton, jossa todetaan, että Kymenlaakson osalta tulee noudattaa  VaVL 1/2021 vp  HE 241 lausuntoa koskien rahoituksen riittävyyttä sammoin perustein kuin Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueiden tehdään.
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.