Hyppää sivun sisältöön Hyppää sivuston valikkoon

Kymsoten hallituksen päätökset 26.4.2019

26.4.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 26.4.2019 kokouksessa. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä täällä. Pöytäkirja tulee myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.
 
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Sippula ja Raimo Oksala.
 
3. Kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen käynnistäminen
Toimitusjohtajan esitys: Kuntayhtymä ryhtyy hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
4. Työnohjauspalvelun kilpailutuksen käynnistäminen
Toimitusjohtajan esitys: Kuntayhtymä ryhtyy hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
5. Kymsoten YT-toimikunta toimikaudelle 2019-2022
Hallituksen puheenjohtajan esitys: 
1. Hallitus nimeää Kymsoten YT-toimikuntaan toimikaudelle 2019-2022 seuraavat työantajan edustajat (8 henkilöä): Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, talousjohtaja Helena Kinnunen, henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri, johtajaylilääkäri Arto Toivanen, johtajaylihoitaja Hannele Mattila, palveluketjujohtaja Jorma Haapanen, palveluketjujohtaja Ismo Korhonen ja hallintojohtaja Ari Nevalainen. 
2. YT-toimikunta nimittäisi toimitusjohtaja Annikki Niirasen toimikunnan puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 ja vuosille 2021- 22 puheenjohtaja tulisi työntekijäpuolelta, esittelijäksi henkilöstöjohtaja Päivi Vahterin tai hänen määräämänsä muut asiantuntijat ja toimikunnan sihteeriksi työsuojelupäällikkö Lasse Kosteen.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
6. Oikaisuvaatimus virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevaan päätökseen
Toimitusjohtajan esitys: Kymsote hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.
Päätös: Hyväksyttiin. Aila Eerola jätti asiasta eriävän mielipiteen.
 
7. Viranhaltijapäätösten ja ottokelpoisten päätösten ilmoittaminen sekä tiedoksianto
Toimitusjohtajan esitys: Kymsote noudattaa ottokelpoisten viranhaltijapäätösten ilmoittamisessa edellä kuvattua menettelyä ja rajausta.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
8. Viranhaltijapäätökset
Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 1 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.1. – 18.4.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
 
9. Toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseen
Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4 §:n mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta uudelleenorganisointitarpeesta sopimiseksi kuntayhtymässä.
Päätös: Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Hallitus käsittelee asiaa uudelleen 17.5.2019 käytävän valtuustoseminaarin jälkeisessä kokouksessa.
 
10. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-maaliskuulta 2019
Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut sekä tukipalvelut pyrkivät toimintakulujen toteutumisen sekä tilikauden tuloksen osalta talousarvion mukaiseen tasoon. Kesäkauden toiminta palveluketjuissa tulee suunnitella niin että palvelutuotanto ja siihen kohdistetut resurssit (henkilöstö, materiaalit, palvelut) ovat keskenään tasapainossa.
Päätös: Hyväksyttiin.
 
11. Hallituksen jäsenen ero ja jäsenen vaali
Toimitusjohtajan esitys: Hallituksen jäsen Milko Niemi on pyytänyt eroa 25.4.2019 Kymsoten hallituksen jäsenyydestä työtehtäviin liittyviin syihin vedoten. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että Milko Niemelle myönnettäisiin ero ja että valtuusto valitsisi Niemen tilalle uuden jäsenen. 
Päätös: Hyväksyttiin.
 
12. Muut asiat
Toimitusjohtajan esityksestä Kymsote keskeyttää perustietotekniikkapalvelujen hankinnan kilpailutuksen.
 
Perussopimuksen äänivallan osalta päätettiin esittää jäsenkunnille, että neuvotteluja perussopimuksen äänivallan osalta jatketaan ja tuodaan selvitys 17.5. hallitukseen.