Kymsoten hallituksen päätökset 20.9.2019

20.9.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 20.9.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Käki ja Päivi Sippula.

3. Labquality Oy:n osakkeiden myynti

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää

1. Myydä kuusi (6) Labquality Oy:n osaketta Cor Group Oy:lle yhteensä 110.000 euron kauppahinnasta lisättynä ja vähennettynä liitteenä olevassa kauppakirjassa mainituilla erillä, kauppakirjan mukaisin ehdoin ja sillä edellytyksellä, että myytävän yhtiön Taaleri-sijoitukset noin 2,3 M€ per 31.12.2018 huomioidaan kauppahinnan täsmäytyslaskelmissa kauppahintaa kasvattaviksi varallisuuseriksi.

2. Valtuuttaa toimitusjohtaja Annikki Niirasen tarvittaessa päättämään vähäisistä ja teknisluonteisista muutoksista liitteenä olevaan kauppakirjaan ja

3. valtuuttaa HUS-kuntayhtymän hallintojohtaja Lauri Tannerin allekirjoittamaan kauppakirjan Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän puolesta

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kymsoten palveluohjaus- ja tilanhallintajärjestelmän, ilmoittautumispäätteiden, vuoronumerojärjestelmien, opastus- ja inforatkaisujen sekä uuden sairaalan (g-osa) uusien ovenpielinäyttöjen päivitys ja uushankinta yhdeksi kokonaisjärjestelmäksi

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan hankintasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Psykiatrian erikoislääkäripalvelujen ulkoistaminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen. 

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen – hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:

Esitetään hankittavaksi ikääntyneiden tehostettua palveluasumista tästä hankintapäätöksestä ilmeneviltä tarjoajilta, päätöksen mukaisin hinnoin.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Terveyskeskuslääkäripalvelujen kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Asumisen lääkäripalvelujen kilpailutuksen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymä päättää käynnistää edellä todetun hankinnan valmistelun ja kilpailuttamisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Palvelu- ja yhteistyösopimus Sarastia Rekry Oy:n kanssa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy palvelu- ja yhteistyösopimuskokonaisuuden ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Selvitys yksilöjaoston toiminnasta vuoden 2019 aikana

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Työhyvinvointia tukeva toiminta ja muistamiset Kymsotessa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy esittelytekstin mukaisesti työhyvinvointia tukevan toiminnan ja muistamiset Kymsotessa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti, että 

• E-passin käyttöönotto vuonna 2019. E-passin avulla jokainen voi itse valita, miten haluaa huolehtia ja tukea omaa työhyvinvointiaan ja käyttää edun esimerkiksi liikuntaan, kulttuuriin tai hyvinvointiin. E-passia voivat käyttää myös Kymsoten alueen ulkopuolella asuva henkilöstö. E-passi arvo on 80 € josta henkilöstön omavastuu on 50% (40€).

• Muistaminen merkkipäivänä (50v ja 60v) ja eläkkeelle jäädessä lahjakortilla.

     - 50-vuotislahjana 100 € arvoinen lahjakortti

     - 60-vuotislahjana 150 € lahjakortti

     - Eläkelahja 200€ arvoinen lahjakortti, kukat ja kahvitarjoilu (jos henkilö haluaa).

     - Työnantaja yksilöi lahjakortilla ostettavan lahjan.

• Aloitteellisuuspalkitsemismallia kehitetään ja otetaan käyttöön vuonna 2020. Suunnittelua tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä se sidotaan päivittäisjohtamisen malliin yhteistyössä osaamisen kehittämisen johtajan Maija Kaltakarin kanssa.

• Työhyvinvointipäivien käytäntöjen suunnittelu alkaa tänä vuonna ja mallin on valmiina vuoden 2019 loppuun mennessä. Työhyvinvointipäivät otetaan käyttöön vuonna 2020. Lisäksi päätetiin, että jo vuonna 2019 kuntayhtymän HR-yksikkö suunnittelee ja panostaa kuntayhtymän henkilöstön Tyhy-toimintaan.

12. Uuden hallituksen jäsenen valinta Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n ja Makumaakarit Oy:n hallitukseen

Toimitusjohtajan esitys:

Myönnetään ero Aila Eerolalle hakemuksensa mukaisesti ja valitaan Eerolan tilalle uusi jäsen Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n ja Makumaakarit Oy:n hallitukseen.

Päätös: Valittiin Päivi Sippula.

13. Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi–elokuulta 2019

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjujen ja tukipalvelujen johto pitää kustannukset hallinnassa alijäämän minimoimiseksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 15 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 31.8.–13.9.2019 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin mm. Kymsoten tiedotuskäytännöistä. Lisäksi tuotiin tiedoksi, että Kymsote on vastaanottanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisun liittyen johtajaylilääkärin virkavalinnasta tehtyihin valituksiin. Samalla todettiin myös, että johtajaylilääkärin virka tulee joka tapauksessa julkiseen hakuun lokakuussa 2019, koska nykyinen viran viranhaltija on siirtynyt toisiin tehtäviin.

Tämä on kokoustiedote. Hallituksen kokouksen esityslista liitteineen on nähtävissä Kymsoten verkkosivuilla, ja pöytäkirja tuodaan myöhemmin nähtäväksi verkkosivuille.