Kymsoten hallituksen päätökset 18.6.2021

18.6.2021

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 18.6.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Matikainen ja Jari Käki.

3. Yhtymävaltuuston 23.4.2021 päätösten lainvoimaisuus

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää todeta, että yhtymävaltuuston 23.4.2021 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

4. Oikaisuvaatimus vt. talousjohtajan viranhaltijapäätöksiin 228/2021, 241/2021 ja 244/2021

Toimitusjohtajan esitys:
 
Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa talousjohtajan päätöksiä.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

5. Oikaisuvaatimus hallituksen 7.5.2021 päätökseen § 97

Toimitusjohtajan esitys:
 
Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti hallituksen päätöstä ei ole syytä muuttaa.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avustamisen palvelun hankinta

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää esityksen perusteella sulkea tarjouskilpailusta Hoiva- Tuomi Tmi:n ja Kaakon Hoiva Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.
 
Tarjouspyynnön mukaan puitejärjestelyyn valitaan vähintään kolme palveluntuottajaa. Kolme tarjousten vertailussa korkeimmalla sijoittunutta tarjoajaa olivat ilmoittaneet palvelukapasiteettinsa olevan yhteensä tuhat asiakasta vuodessa. Tämä riittää täyttämään tilaajan arvioidun kapasiteettitarpeen 250 asiakasta vuodessa. Näin ollen hallitus päättää esityksen perusteella valita puitejärjestelyyn etusijajärjestyksessä seuraavat palveluntuottajat:
 
1. Suomen Avustajapalvelut Oy
2. Kotipalvelu Mehiläinen Oy
3. Med Group Oy
 
Päätös on ehdollinen, kunnes tarjouspyynnössä mainitut todistukset ja selvitykset on tarkistettu.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

7. Ensihoidon ajoneuvojen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää, että Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle hankitaan kaksi (2) Sprinter 419CDI RWD-4,0/37K keskipitkä A2 A -ambulanssia J5L Production Oy:ltä kokonaishankintahintaan 289180,00 €. Lisäksi varataan mahdollisuus hankkia optioina vuosina 2022-23 enintään neljä samanlaista ambulanssia vuosittain hyväksyttävän investointiohjelman mukaisesti.
 
Kaikkien ensihoidon ajoneuvojen (2 + 4) kokonaishankintahinta on yhteensä 869.700 € (alv. 0%).
 
Päätös: Hyväksyttiin.

8. Ensihoidon hälytysvalmiuden parantamiseksi tehtävä lisäosto

Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus päättää, että
 
– ajalle 1.7.2021 - 31.12.2021 nostetaan voimassa olevan sopimuksen mahdollistamissa puitteissa MedGroup Oy:n Kotkassa päivystävän yksikön EKY141 yöaikainen (klo 21-08) valmius välittömäksi lähtövalmiudeksi 15 minuutin vara-valmiuden sijaan (kustannus 114000 €).
– mahdollistetaan ilman eri päätöstä tarpeen edellyttäessä lisäosto yhdelle vuodelle ja kahdelle optiovuodelle tai kilpailuttaminen, mikäli kilpailutusta tästä lisäostosta tarvitaan.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

9. Korian ambulanssiasemapaikan rakennushankkeen selvitysvaiheen käynnistäminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää,
 
– että käynnistetään Korian ambulanssiasemapaikan rakennushankkeen selvitysvaihe. Selvitysvaiheen toteuttamisesta vastaa Kymsote-Kiinteistöt Oy ja tarvittaessa ulkopuoliset konsultit,
– hankkeen lopullinen rakentamispäätös tehdään erillisellä Kymsoten hallituksen päätöksellä sen jälkeen, kun hankkeen lopullinen kustannus- ja vuokra-arvio on hyväksytty,
– Kymsote korvaa Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle selvitysvaiheen kustannukset kokonaisuudessaan, jos hanke keskeytetään selvitysvaiheen jälkeen. Selvitysvaiheen maksimikustannukseksi on sovittu 50.000 €, alv 0%.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan hyväksyminen ja palvelusetelin hinnan määrittäminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan sekä päättää ottaa käyttöön kotihoidon säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelit 1.10.2021 alkaen ja hyväksyy niille esitetyt enimmäishinnat edellä esitetyn mukaisesti.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

11. Kotihoidon palvelujen hankinta

Toimitusjohtajan esitys:
 
Kymsoten hallitus päättää valita sopimuskumppaneiksi edellä kerrotut kahdeksan tarjoajaa mainitussa etusijajärjestyksessä.
 
Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes tarjouspyynnössä mainitut todistukset ja selvitykset on tarkistettu jokaiselta hyväksytyltä tarjoajalta.
 
Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana, kuitenkin siten, että palvelu kilpailutetaan vähintään viiden (5) vuoden välein.
 
Sopimuskausi alkaa 1.8.2021.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

12. Avokuntoutuksen palvelusetelin sääntökirjan hyväksyminen ja palvelusetelien arvojen määrittäminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy avokuntoutuksen palvelusetelin sääntökirjan sekä päättää avokuntoutuksen palvelusetelin hinnaksi 34 euroa/45 min ja 44 euroa/60min.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

13. Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimituspalvelu, option käyttäminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Kymsoten hallitus hyväksyy apteekkien koneellisen lääke- ja toimituspalvelun sopimuksen optiovuoden käyttöönoton.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

14. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiapalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys: 
 
Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 4 Tarjousvertailu mukaisesti.
Kymsoten hallitus jättää päättämättä hankinnan kohteiden TOIMINTATERAPIA; RYHMÄTERAPIA; Tarjoajan toimipisteessä ja TOIMINTATERAPIAT ETÄNÄ; toimintaterapia ryhmäterapia osalta siten, että virhe korjataan kaikkien virheellisten kohtien osalta ja hinnoittelua täsmennetään niin, että tarjouspyynnöllä on mahdollista saada yhteismitallisia ja siten vertailukelpoisia tarjouksia ja dynaamisen puitejärjestely avataan näiden kohteiden osalta uudelleen.
 
Sopimuskauden kesto on kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisilla optioilla. Optiokausien käyttämisestä tehdään erillinen päätös.
 
Dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan kerran keväällä 2022 tai aikaisemmin palvelutuotannon varmistamisen niin edellyttäessä.
 
Sopimuskausi alkaa, kun sopimukset on molemmin puolin allekirjoitettu ja varsinainen sopimuskausi päättyy 30.6.2023.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

15. Lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:
 
Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella palveluntuottajat liitteen 5 Tarjousvertailu mukaisesti.
Kymsoten hallitus jättää päättämättä hankinnan kohteiden RYHMÄ-FYSIOTERAPIA; Tarjoajan toimipisteessä ja NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA, RYHMÄFYSIOTERAPIA; Tarjoajan toimipisteessä, TULE-FYSIOTERAPIA, RYHMÄTERAPIA; Tarjoajan toimipisteessä ja TULE-FYSIOTERAPIA ryhmäterapia osalta siten, että virhe korjataan kaikkien virheellisten kohtien osalta ja hinnoittelua täsmennetään niin, että tarjouspyynnöllä on mahdollista saada yhteismitallisia ja siten vertailukelpoisia tarjouksia ja dynaamisen puitejärjestely avataan näiden kohteiden osalta uudelleen.
 
Sopimuskauden kesto on kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisilla optioilla. Optiokausien käyttämisestä tehdään erillinen päätös.
 
Dynaaminen puitejärjestely avataan seuraavan kerran huhtikuussa 2022 tai aikaisemmin palvelutuotannon varmistamisen niin edellyttäessä.
 
Sopimuskausi alkaa, kun sopimukset on molemmin puolin allekirjoitettu ja varsinainen sopimuskausi päättyy 30.6.2023.
 
Päätös: Hyväksyttiin

16. Lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiapalvelujen hankintapäätös

Toimitusjohtajan esitys:
 
Kymsoten hallitus päättää keskeyttää hankinnan.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

17. Asumispalveluiden toiminnan muutosten edellyttämät henkilöstölisäykset

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus merkitsee edellä mainittujen asumispalveluyksiköiden toiminnan muutosten edellyttämät henkilöstölisäykset tiedoksi.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksen lääkärityövoiman hankintasopimuksen jatkaminen toistaiseksi voimassa olevana

Toimitusjohtajan esitys:
 
Kymsoten hallitus päättää jatkaa Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksen lääkärityövoiman hankintasopimusta Medimatkat Oy:n kanssa entisin ehdoin toistaiseksi voimassa olevana 1.3.2022 lähtien ja mahdollisista muutoksista palvelutuotannon laajuudessa sovitaan kirjallisesti.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

19. Pohjois-Kymen sairaalan (jatkossa Ratamo-keskuksen) päivystyksen lääkärityövoiman hankintasopimuksen jatkaminen toistaiseksi voimassa olevana

Toimitusjohtajan esitys:
 
Kymsoten hallitus päättää jatkaa Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksen lääkärityövoiman hankintasopimusta Kymenlaakson Laatupäivystys Oy:n kanssa entisin ehdoin toistaiseksi voimassa olevana 1.3.2022 lähtien ja mahdollisista muutoksista palvelutuotannon laajuudessa sovitaan kirjallisesti.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

20. Uuden hallintosäännön hyväksyminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi oheiseen kuntayhtymän hallintosääntöön seuraavan muutoksen ja lisäyksen:
 
– Uusi 4 luku kokonaisuudessaan
 
Muilta osin 11.6.2021 § 25 hyväksytty hallintosääntö pysyy sellaisenaan voimassa.
 
Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään yhtymävaltuuston päätösesityksen mukaiseen hallintosääntöön tarvittaessa teknisiä täsmennyksiä.
 
Hallintosäännön muutettu 4 luku tulee voimaan 1.8.2021.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

21. Kuntayhtymän hankintaohjeen päivitys ja pienhankintaohje

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy liitteinä olevan hankintaohjeen ja pienhankintaohjeen. Hankintaohje ja pienhankintaohje korvaavat 6.9.2019 hyväksytyn hankintaohjeen.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

22. Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 valmistelun lähtökohtia ja taseeseen kertyneen alijäämän kattamissuunnitelma

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää hyväksyä talousarvion 2022 valmisteluperiaatteet ja taloussuunnitelman 2023-2024 linjaukset sekä talousarvion 2022 laadintaohjeissa esitetyt alijäämän kattamissuunnitelman periaatteet vuosille 2022-2025.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

23. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy kuntayhtymälle sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

24. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2021

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus merkitsee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma vuodelle 2021 tiedoksi.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

25. UNA Oy:n esitys yhtiön sopimusten uusimisesta ja jatkotoimenpiteistä päättäminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää
 
1. hyväksyä liitteenä 1 – 3b olevat sopimukset,
2. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset ja
3. valtuuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa irtisanomaan uudet sopimukset ennen kesäkuun 2021 loppua siten, että UNA Ydin ohjelmasopimus alasopimuksineen päättyy vuoden 2021 lopussa sekä
4. valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan irtisanottavien sopimusten yksityiskohtaisista irtisanomisehdoista.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

26. Koronavirusepidemian tilannekatsaus 

Toimitusjohtajan esitys:
 
Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

27. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 12 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 22.5. - 11.6.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

28. Muut asiat

Muissa asioissa sovittiin hallituksen kokouspäivät elokuulle: 6.8. ja 13.8.2021.
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.