Kymsoten hallituksen päätökset 13.8.2021

13.8.2021
 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten hallituksen päätökset 13.8.2021 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Birgit Koskela ja Raimo Oksala.

3. Yhtymävaltuuston 23.6.2021 päätösten lainvoimaisuus

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää todeta, että yhtymävaltuuston 23.6.2021 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

4. Tarkennus asiakasmaksujen muutoksiin ikääntyneiden palveluasumisen tukipalvelupaketin osalta

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus hyväksyy edellä esitetyn mukaisen 28.5.2021 § 118 kokouksessaan hyväksymän asiakasmaksuesitykseen liittyvän tarkennuksen, joka perustuu yksilölliseen arviointiin tukipalveluiden tarpeesta ikääntyneiden palveluasumisessa. Arviointiin perustuen on mahdollista, että asiakas käyttää vain osan tukipalvelupaketin palveluista. Tällöin asiakkaalle tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä erilliset yksilölliset päätökset käytössä olevista palveluista.
 
Tukipalvelupakettiin kuuluvien palvelujen erillishinnoittelu määräytyy seuraavasti:
 
• Siivous sisältää niin sanotun ison siivouksen pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Siivouksen osuudeksi tukipalvelupaketin hinnasta on määritelty 30 €/kk. Päivittäinen siistiminen kuuluu asiakkaan saamaan hoivapalveluun hänen tarpeidensa mukaisesti.
• Pyykkipalvelu sisältää asiakkaan vaatteiden, vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesun. Pyykinpesun tarpeen tiheydessä voi olla vaihtelua asiakkaan tilanteen/toimintakyvyn muutoksista johtuen. Pyykkipalvelun osuudeksi tukipalvelupaketin hinnasta on määritelty 30 €/kk.
• Turvapalvelu sisältää laitevuokran, hälytyspäivystyksen ja turva-auttajakäynnit. Turvapalvelun osuudeksi tukipalvelupaketin hinnasta on määritelty 41,50 e/kk.
 
Päätös: Hyväksyttiin, mutta täydennettiin, että koskee tavanomaisia pyykkipalveluja.

5. Ostopalvelujohtajan viran perustaminen

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää perustaa ostopalvelujohtajan viran.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

6. Jorma Haapasen siirtäminen ostopalvelujohtajan virkaan

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää, että Jorma Haapanen siirretään Koti-, asumis- ja
hoiva-palvelujen -palveluketjun johtajan virasta perustettavaan ostopalvelujohtajan
virkaan 1.9.2021 lukien.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

7. Kymenlaakson pelastuslaitoksen edustajan nimeäminen poliittiseen seurantaryhmään

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus päättää pyytää Kymenlaakson pelastuslaitosta nimeämään edustajan väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä tukevaan poliittiseen seurantaryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Oikaisuvaatimus vs. talousjohtajan viranhaltijapäätökseen 207/2021

Toimitusjohtajan esitys:
 
Edellä esitettyjen perustelujen mukaisesti kuntayhtymällä ei ole perustetta muuttaa vs. talousjohtajan päätöstä.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

9. Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan vaali

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja yhtä monta varajäsentä.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

10. Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa toimikaudekseen.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

11. Hallituksen jäsenten vaali

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus esittää, että valtuusto suorittaa kuntayhtymän hallituksen vaalin toimikaudekseen ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

12. Tarkastuslautakunnan vaali

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus esittää, että valtuusto suorittaa tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudekseen ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

13. Ruotsinkielisen lautakunnan vaali

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee ruotsinkieliseen lautakuntaan viisi (5) jäsentä sekä valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 
Päätös: Hyväksyttiin.

14. Koronavirusepidemian tilannekatsaus

Toimitusjohtajan esitys:
 
Merkitään tiedoksi johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan antama tilannekatsaus.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtajan esitys:
 
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 2 mainitut viranhaltijoiden päätökset ajalta 12.6. - 6.8.2021 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut asiat

Muissa asioissa mm.:
– Tuotiin tiedoksi Kymsoten kotihoidon tilannekatsaus
– Tuotiin tiedoksi Kymsoten perusterveydenhuollon puhelinpalvelujen tilanne
– Käsiteltiin kuntayhtymän taloustilannetta
– Päätettiin, että yhtymävaltuuston järjestäytymiskokous ehdotetaan alustavasti pidettävän perjantaina 27.8.2021 klo 10.
 
Tämä on kokoustiedote. Kymsoten hallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Kymsoten asianhallintajärjestelmästä.